Till startsida

Lagar, regler och rättigheter

Universitetet är en myndighet och verksamheten styrs av ett antal lagar och förordningar, till exempel Högskolelagen och Högskoleförordningen. Utöver det finns lokala regler och tillämpningar som gäller Göteborgs universitet.

Universitetskanslersämbetet heter den myndighet som granskar att universitet och högskolor följer lagarna.

På Universitetskanslersämbetets webbplats finns länkar till de lagar och förordningar som styr universitets och högskolors verksamhet. Där finns också information om hur man går tillväga om man anser att ett universitet eller en högskola har brutit mot de lagar och regler som gäller.

UKÄ (Universitetskanslersämbetet): Frågor och svar om studenträtt
Högskolelagen
Högskoleförordningen (främst kap 6-12)

Regler för examination

Regler för examination på grund- och avancerad nivå vid Göteborgs universitet

Regler för studier

Regler för studier på grund- och avancerad nivå vid Göteborgs universitet

Inledning

Regler för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet gäller för samtliga utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid universitetet. Reglerna ska tolkas och användas utifrån ett studentcentrerat perspektiv. De ska tillsammans med övriga
styrdokument vid Göteborgs universitet samt relevanta lagar och förordningar bidra till goda förutsättningar för studier vid universitetet.

Alla utbildningsansvariga på olika organisationsnivåer måste tillsammans med studenterna och deras representanter ta ett tydligt ansvar för reglernas tolkning och tillämpning om slutresultatet ska bli gott. Det gäller särskilt när reglerna öppnar för olika lösningar.
När det finns en motsättning mellan olika studentintressen måste dessa vägas mot varandra - till exempel den enskilda studentens intressen gentemot den större studentgruppens intressen eller pedagogiska fördelar gentemot tydlighet och förutsägbarhet.

Regler för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet är publicerad på Göteborgs
universitets webbplats: http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/Utbildning/

1. Avgifter och kostnader för studier

1.1 Universitetet ska sträva efter att minimera studenternas kostnader, inklusive kostnader för kurslitteratur och annat material som är nödvändigt för utbildningen.

2. Information till studenten

2.1 Information om kurslitteratur och motsvarande ska finnas tillgängligt senast åtta veckor före start av
kurs- eller delkurs.

2.2 Senast två veckor före start av kurs eller delkurs ska student ha tillgång till sådan information som behövs för att kunna planera sina studier. Informationen ska minst innehålla kursplan och schema inklusive tider för examination och obligatoriska moment.

3. Handledning vid självständigt arbete

3.1 Vid självständigt arbete med en omfattning av minst 15 hp har student rätt till handledning.

3.2 Student har rätt att begära byte av handledare. Sådan begäran ska inlämnas skriftligt till institutionen
eller motsvarande och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot.

4. Kursvärdering

Högskoleförordningen (1993:100) kap 1 §14 anger att högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en
kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall
hållas tillgängliga för studenterna. Förordning (2000:651).

4.1 Prefekt eller motsvarande ansvarar för att studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att anonymt framföra erfarenheter av och synpunkter på kursen.

4.2 Prefekt eller motsvarande ska tillse att en sammanställning av kursvärderingen görs tillgänglig för studenterna inom rimlig tid efter kursslut. Prefekt eller motsvarande ska tillse att studenterna, nästa gång kursen ges, informeras om sammanställningen och de eventuella åtgärder som vidtagits.

5. Schemaläggning och undervisning

5.1 En kurs bör inte schemaläggas fler än fem dagar under en vecka.

5.2 Schemalagd undervisning för kurs som genomförs på dagtid bör förläggas mellan kl. 08.00 och 17.00. Schemalagd undervisning för kurs som genomförs på kvällstid bör förläggas mellan kl. 17.00 och 21.00.

5.3 Ordinarie examinationstillfälle ska, om inte särskilda skäl föreligger, förläggas till tider som gäller
för kursen i övrigt.

5.4 Vid undervisning ska hänsyn tas till studenternas behov av regelbundna raster.

5.5 Schemaändring får endast göras vid oförutsedda händelser och ska skyndsamt meddelas studenterna.

6. Klagomål på avvikelse från studiereglerna

Till Regler för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet finns kopplat en Handläggningsordning för klagomål på avvikelse från regler för studier och examination på grundnivå,
avancerad nivå och forskarnivå samt prövning av dessa klagomål.

Nya regler för studier och examination

Från terminsstart våren 2017 gäller nya regler för studier och examination vid Göteborgs universitet.

Regler för examination

Regler för studier

Handläggningsordning för klagomål från studenter

De nya reglerna ersätter de tidigare Regler för tentamensskrivningar, Regler för anlitande av universitetsgemensam skrivsal och Regler för skrivningsvakt samt Lokala studieregler vid Göteborgs universitet.

Kom i tid till tentan!

Med start vårterminen 2017 gäller nya regler för examination, inklusive salstentamen. En viktig förändring är att dörrarna till tentamenssalen kommer att stängas vid tentamenstidens start och inga sena insläpp kommer att tillåtas.  

Förändrade regler vid tentamensskrivning från vårterminen 2017

Sidansvarig: Studentportalens redaktion|Sidan uppdaterades: 2017-08-23
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/rattigheter/?skipSSOCheck=true&referer=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2F%3FsiteSearch%3Dtrue%26searchText%3Dstudieregler
Utskriftsdatum: 2017-11-18

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?