Till startsida
Saknar du information från universitetet? Kolla din skräppost
Måndag 15 januari 10:08

Minor Field Studies - MFS

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program med syfte att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Det möjliggörs genom ett resestipendium på 27 000 kr per student för en fältstudie om minst 8 veckor. Stipendiet är ett tilläggsstipendium till eventuella CSN-medel. Fältstudien ska fungera som materialinsamling till examensarbete för en kandidat-, magister- eller mastersexamen.

Läs gärna länkarna nedan för att veta mer om vad det innebär för dig som student och vilket åtagande som gäller från handledarens sida. Ytterligare information om programmet finns på UHR:s hemsida.

Ramar och kriterier för 2017 och de Allmänna villkoren.

Aktuella länder

MFS-studien kan endast genomföras i något av de länder som står som samarbetsland för MFS-studier.

Samarbetsländer MFS

Det är dock viktigt att följa Utrikesdepartementets reseinformation. Om det bedöms vara stor risk för deltagaren att vistas i landet/regionen kan det påverka möjligheten att få stipendiemedel.

För studenter med permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT), eller dubbelt medborgarskap (Sverige och annat land) är det inte tillåtet att resa till det andra hemlandet.

Utlysning 2017/2018

Den tredje utlysningen av MFS för 2017 öppnar den 20 december med deadline den 19 januari, 2018. Vi lyser nu ut 30 stipendier.

Deadline för reservantagning är den 6 februari 2018.

Stipendiaterna behöver vara tillbaka senast 30 juni 2018.
Var noga med att läsa alla dokument, ramar och kriterier innan du söker, samt att ta med alla delar i din projektansökan som beskrivs i stycket "Vad ska finnas med i ansökan".


Vill du söka stipendier inför hösten 2018?
Vi kan tyvärr inte ge några besked ännu om nästa års omgång av MFS. Processen ligger hos Universitets och Högskolerådet (UHR) och GU måste först söka stipendier hos dem innan vi vet hur utlysningarna kommer att se ut inför nästa år. Ytterligare information om det kommer att läggas ut på den här sidan så snart vi vet mer.

Kriterier för att få söka

 • Ska genomföra examensarbete på grund eller avancerad nivå
 • Är registrerad student vid Göteborgs universitet
 • Genomför sitt examensarbete tidigast under termin 6 och har uppnått minst 150 hp vid utresa. Alternativt är programstudent och genomför examensarbete under termin 5 om examenskursen inom det specifika programmet endast genomförs då. Studenten ska i så fall ha uppnått minst 120 hp vid utresa.
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Student från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beslut om tilldelning av stipendiemedel.
 • Har inte tidigare under sin totala studietid varit tilldelad MFS-stipendium, eller fått ett annat UHR- eller Sida-stipendium för samma period som MFS-studien äger rum.
 • Har aldrig påbörjat utbildning på forskarnivå

Hur söker jag?

Till att börja med behöver du en idé om vad du vill göra för projekt, därefter behöver du hitta en handledare som kan den metod och de teorier du vill använda dig av. I samråd med din handledare och kanske även med kontaktpersoner i det land där fältstudien ska utföras, utarbetar du sedan ett genomförbart projekt, inklusive en detaljerad projektplan. En viktig del i bedömningen av din ansökan kommer att vara kring akademisk relevans och projektets genomförbarhet. Det är därför viktigt att metoder och teorier beskrivs så tydligt som möjligt.

När ansökan är öppen kan du gå till ansökningsportalen i Moveon. Här registrerar du ett konto och sedan loggar du in och väljer Application for Minor Field studies och klickar på texten ”Start new application” därefter är det bara att börja fylla i din ansökan.

Fyll i alla personuppgifter, ladda upp alla dokument. Var noga med att spara varje uppdatering och markera sidan som komplett innan du går vidare till nästa. Då ser du också om det är någon del som du missat att fylla i. Det går att gå tillbaka och ändra.

Skicka in din ansökan genom att klicka på ”Submit”.

Vad ska finnas med i ansökan?

För att din ansökan ska anses vara komplett måste alla kriterier nedan vara uppfyllda och bifogade ansökan. Läs därför noga igenom beskrivningarna nedan för att vara säker på att du fått med allt, på det språk som efterfrågas. Ansökningar som inte uppfyller kriterierna kommer, i en konkurrenssituation, att räknas som ofullständiga och kommer därmed inte att bedömas.

Projektbeskrivning (project plan) – får omfatta max 4 sidor, ska vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • Bakgrund, teori, syfte, metod
 • Frågeställning – inklusive en reflektion kring hur projektet ska kunna tillämpas i och ge nytta och relevans för värdlandet.
 • Tidplan – inklusive förarbete och preliminärt datum för förberedelsekurs i Härnösand (tänk på att anmälan till kursen sker senast tre veckor innan kursen ges, för tider se här, OBS! anmälan till kursen kan endast göras om du fått ett stipendium)
 • Budget – inkl. resekostnader till och från samt inom värdland, resekostnader till och från förberedelsekurs, övriga omkostnader baserat på levnadsomkostnader i det aktuella landet, inkl. logi, vaccinationer o dyl., ev. merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kr för diverse övriga kostnader (litteratur, kartor, film etc.)
 • Genomförande på plats och förväntat resultat
 • Alternativ plan – vilka risker finns för att ursprungsplanen kan komma att behöva ändras, vad händer då?
 • Rapportering och informationsspridning efter genomförd studie
 • Källhänvisning
   

Agreement for degree project, Minor Field Studies (Supervisor agreement) – där handlare vid Göteborgs universitet och handledare/kontaktperson i värdlandet signerar och intygar studiens lämplighet och att kontakten i värdlandet kommer att vara din handledare i fält och därmed vara behjälplig med praktiska arrangemang och kontakter med resurspersoner mm. Avtalet ska sedan också fungera som en överenskommelse mellan mottagaren och GU för att Kammarkollegiets försäkring student UT ska gälla. Avtalsmallen hittar du här:

Avtalsmall
Ladokutdrag (Transcript of records) – som intygar att du tagit/kommer att ha tagit minst 150 högskolepoäng vid tiden för utresan (120 hp för undantagna programstudenter).

CV och personligt brev (CV / motivational essay) – där du bland annat redovisar språkkunskaper och erfarenheter som kan vara av relevans exempelvis resor, studier, u-landskurser etc. Beskriv också vad som gör att just du är en lämplig person för att genomföra planerad fältstudie. CV och personligt brev ska finnas på max 2 sidor och ska vara skrivet på engelska.

Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår – Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land: Bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader. Observera att om du har dubbelt medborgarskap kan du inte bli beviljad MFS-stipendium till ditt andra hemland.

Övrig information att tänka på gällande ansökningsprocessen

Reseförsäkring: Som MFS-stipendiat kommer du att vara täckt av Kammarkollegiets Student UT försäkringar. Försäkringen tecknas av GU men är inte heltäckande i vissa avseenden och det kan vara bra att se över ifall du vill täcka upp med egen försäkring också.

Stipendiet utbetalas i sin helhet snarast efter beslut om tilldelning.

Ekonomisk redovisning (bl. a. Boardingcard etc.) lämnas av studenten senast 1 vecka efter hemkomst

Deltagarrapport ska lämnas senast 1 vecka efter hemkomst

Tänk också på att läsa Allmänna villkor for bidrag inom Minor Field Studies samt att stämma av med din handledare att enligt § 21 har Sida och UHR fri nyttjande rätt till material och resultat som bidragsmottagaren och projektdeltagaren producerar inom ramen för projektet.

Söka MFS vid annat lärosäte

Det finns begränsade möjligheter att söka MFS vid andra lärosäten än det du är registrerad vid. De flesta lärosäten tillåter inte externa sökande. Här finns en lista över de lärosäten som meddelat att de tar emot eller inte tar emot externt sökande studenter.

Har du frågor?

Frågor rörande handledning, kontaktpersoner i fält, ämnesspecifika frågor etc. hänvisas till din MFS-kontaktperson vid den institution du läser vid, alternativt din studievägledare eller handledare.

För frågor rörande själva ansökningen, stipendiefrågor, kriterier och villkor mm kan du maila mfs@gu.se 
 

 

Sidansvarig: Lena Pedersen|Sidan uppdaterades: 2017-12-15
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://studentportal.gu.se/Utomlands/stipendier-for-utlandsstudier/minorfieldstudies/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2018-01-22

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?