Till startsida

Minor Field Studies - MFS

Förändringar inom Minor Field Studies från och med hösten 2022

Regeringen har beslutat om ändring av regleringsbrevet till Sida, vilket medför nedskärningar i Sidas budget för olika verksamheter redan i år, vilket inkluderar MFS. Detta innebär att Göteborgs universitet från och med nu inte kommer kunna ansöka om nya medel som avser MFS och därmed inte kunna utlysa nya MFS-stipendier till studenter från och med vårterminen 2023. 

Studenter vid GU kommer ha möjlighet att söka MFS i oktober 2022 som sista ansökningsomgång, då det finns 9 kvarvarande stipendier att dela ut från tidigare beviljade medel. Studenter som beviljas i denna omgång har möjlighet att genomföra MFS under vårterminen 2023. 

OBS! Studenter som sedan tidigare har beviljats MFS-stipendium och ännu inte åkt än är inte påverkade av denna förändring utan kan åka som planerat. 

MFS – informationsmöte
Är du student och planerar att ansöka om MFS-stipendium i ansökningsomgången i oktober eller bara är nyfiken och vill veta mer om vad det innebär. Varmt välkommen att delta i informationsmöte om MFS – Minor Field Studies! Vi fångar upp era frågor och funderingar

När: onsdag 7 september
Tid: kl. 12:00-13:00
Var: (zoom)
https://gu-se.zoom.us/j/61625082884

PPT från informationsmötet
 

Vad är Minor Field Studies? (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program med syfte att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om Sidas samarbetsländer och utvecklingsfrågor. Detta möjliggörs genom ett resestipendium på 27 000 kr per student för en fältstudie om minst 8 veckor (56 dagar på plats i fält). Stipendiet är ett tilläggsstipendium till eventuella CSN-medel. Fältstudien ska fungera som materialinsamling till examensarbete för en kandidat-, magister- eller mastersexamen.

Läs gärna mer nedan och via länkarna för att få reda på mer om vad det innebär för dig som student och vilka åtaganden som gäller från handledarens sida. Längst ner på den här sidan hittar du också en FAQ med de vanligaste frågorna. Ytterligare information om programmet finns här: 

Studera.nu - MFS

MFS Kampanjsida

Allmänna villkor MFS 2020

Notera att det från och med 2018 är tillåtet för personer med dubbelt medborgarskap i Sverige och ett annat land att genomföra fältstudier via MFS i det andra landet. Sedan 2020 är det även tillåtet att söka MFS två gånger, till exempel en gång på kandidatnivå och en gång på masternivå. 

Aktuella länder

MFS-studien kan endast genomföras i något av de länder som anges som samarbetsländer för MFS-studier:

Samarbetsländer MFS 2020

OBS! På Utrikesdepartementets (UD:s) webb finns en lista över länder som man i dagsläget avråder från resor till. Om UD avråder från alla resor, nödvändiga eller icke nödvändiga resor till ett helt land får
fältstudier ej genomföras. Om UD avråder från icke nödvändiga resor till
en annan del av landet än där du planlägger din MFS, kan även detta
vara ett skäl till att ej godkänna ett land för en MFS-studie.

Utlysning

Vid GU finns tre utlysningar för MFS per kalenderår: 

 • Höst: 1 oktober - 15 oktober
 • Vinter: 6 januari - 20 januari
 • Vår: 1 april - 15 april 

 

Tänkt genomförandeperiod för respektive ansökningsomgång är:

Ansökan i oktober --> genomförande under kommande vårtermin.
Ansökan i januari --> genomförande under sen vårtermin/sommar/tidig hösttermin.
Ansökan i april --> genomförande under kommande hösttermin.

Kriterier för att få söka

 • Du ska genomföra ett examensarbete på grund- eller avancerad nivå.
 • Du är registrerad student vid Göteborgs universitet.
 • Du genomför ditt examensarbete tidigast under termin 6 och har uppnått minst 150 hp vid utresa. Alternativt är du programstudent och genomför examensarbete under termin 5 om examenskursen inom det specifika programmet endast genomförs då. Du ska i så fall ha uppnått minst 120 hp vid utresa. För juriststudenter gäller förkunskapskravet för HRO800 Examensarbetet "godkänt på minst 210 hp från juristprogrammet varav allt från termin 1-6". Studenter som läser fristående kurser är varmt välkomna att söka.
 • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte stipendiemedel. Om du kommer från övriga Norden och inte är svensk medborgare ska du ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beslut om tilldelning av stipendiemedel.
 • Du har aldrig påbörjat utbildning på forskarnivå.

Hur ansöker jag?

Till att börja med behöver du en idé om vad du vill genomföra för projekt för datainsaming som i slutändan ska utgöra grunden för din uppsats. Därefter behöver du hitta en handledare som kan den teori och metod som du vill använda dig av. I vissa fall kräver detta att du blir tilldelad handledare för uppsatsen tidigare än vanligt, så fråga vid din institution hur du kan gå till väga. I samråd med din handledare och kanske även med kontaktpersoner i det land där du tänker dig att fältstudien ska genomföras utarbetar du sedan ett genomförbar och detaljerad projektplan. Det är viktigt att du tänker till kring den akademiska relevansen och projektets generella genomförbarhet, då detta är en stor del av bedömningen. Därför är det viktigt att metod och teori beskrivs så utförligt som möjligt och att de på ett tydligt sätt kan kopplas tillbaka till projektets syfte.

När ansökan är öppen kan du gå till ansökningsportalen i Mobility Online. Ansökan sker i två steg. Först registrerar du ett konto samt personuppgifter och skickar in dessa. Sedan loggar du in i portalen via en länk som skickas till dig via email för att komplettera med ytterligare personuppgifter och för att ladda upp alla efterfrågade dokument.

Vad ska finnas med i ansökan?

För att din ansökan ska anses komplett måste alla kriterier nedan vara uppfyllda och samtliga dokument bifogade i ansökan. Läs därför noga igenom beskrivningarna nedan för att vara säker på att du fått med allt. Ansökningar som inte uppfyller kriterierna anses ofullständiga och kommer därmed inte att bedömas.

Projektbeskrivning (project plan) – får omfatta max 4 sidor plus 1 extra sida för ingående beskrivning av alternativ plan (totalt 5 sidor), exklusive referenser. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • Bakgrund, inklusive motivering för val av land och rådande inresebestämmelser
 • Teori inklusive tidigare forskning/nuvarande forskningsläge
 • Syfte
 • Metod
 • Frågeställning: inklusive en reflektion kring hur projektet ska kunna tillämpas i och vara av relevans för värdlandet, samt fältstudiens relevans för de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.
 • Tidsplan: inklusive förarbete. Fältarbetet ska omfatta minst 8 veckor (56 dagar exklusive resedagar) i värdlandet och det ska också framgå i tidsplanen.
 • Budget: här ingår resekostnader till och från samt inom värdland, resekostnader till och från förberedelsekurs, övriga omkostnader baserat på levnadskostnader i det aktuella landet, inklusive logi, vaccinationer och dylikt. Eventuella merkostnader för utrustning, material/materiel, tekniska tjänster, eller översättning, samt eventuell kostnad för forskningstillstånd.
 • Alternativ plan: vilka risker finns för att ursprungsplanen kan komma att behöva ändras, och vad händer då? Här behöver du behandla och utförligt redogöra för risker som till exempel en ökad spridning av Covid-19 och liknande scenarior. Du behöver även beskriva hur du skulle hantera en situation där MFS-studien behöver ställas in helt, dvs vilka kutser/aktiviteter du som student har att falla tillbaka på. 
 • Riskbedömning: det ska finnas en tydlig tanke kring vilka risker som studien kan medföra för din och berörda personer i värdlandets personliga säkerhet samt hur du ska undvika att utsätta dig eller andra för risk.
 • Etiska överväganden: Det är viktigt att det finns en tanke kring vilka etiska överväganden som studien medför gentemot människa eller miljö, samt hur studien kan tänkas påverka det lokala sammanganget och eventuella personer som kopplas till denna i form av översättare, medhjälpare, eller intervju/respondentpersoner. Här ska även anges om värdlandet kräver att det ska sökas särskilda etiska tillstånd för att få genomföra studien.
 • Källhänvisning
   

Agreement for degree project, Minor Field Studies (Supervisor agreement). Detta dokument fylls i och signeras av studenten, av handlaren vid Göteborgs universitet, och av handledaren/kontaktpersonen i värdlandet. På så sätt intygas studiens och studentens lämplighet och handledarnas åtaganden gentemot studenten. Kontakten i värdlandet ska företräda någon form av organisation och ska fungera som en handledare i fält. Därmed ska hen kunna vara behjälplig med praktiska arrangemang, eventuella forskningstillstånd, och kontakter med resurspersoner, mm. Avtalet fungerar också som en överenskommelse mellan mottagaren och GU för att Kammarkollegiets försäkring Student UT ska gälla. Avtalsmallen hittar du här:

Avtalsmall
Ladokutdrag (Transcript of records) – som intygar att du tagit/kommer att ha tagit minst 150 högskolepoäng vid tiden för utresan (120 hp för undantagna programstudenter). För studenter på juristprogrammet gäller förkunskapskravet för kursen HRO800 Examensarbetet, dvs "godkänt på minst 210 hp från juristprogrammet varav allt från termin 1-6".  För masterstudenter gäller att bifoga ladokutdrag över den samlade studietiden.

CV och personligt brev (CV / motivational essay) – där du bland annat redovisar språkkunskaper och erfarenheter som kan vara av relevans, exempelvis resor, studier, kurser som relaterar till det tänkta ämnet, etc. Beskriv också vad som gör att just du är en lämplig person för att genomföra planerad fältstudie och vad som motiverar dig med projektet. CV och personligt brev ska få plats på max 2 sidor och ska vara skrivet på engelska.

Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår – Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land: Bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

OBS! Vi tillåter ej kompletteringar efter ansökningsdeadline. Om du får avslag hänvisas du till nästa ansökningsomgång. Beslutet går ej att överklaga.

Granskningsprocess

Alla inkomna ansökningar hanteras av MFS-handläggaren vid International Centre vid GU. Först kontrolleras att ansökan uppfyller de grundläggande kriterierna ovan. Därefter skickas ansökningarna ut till en granskningskommitté vid respektive institution för att granskning av den akadmiska relevansen och genomförbarheten av projektet. Ansökan granskas av minst två ämneskunniga personer vid din institution. 

Därefter kommer en central bedömargrupp att bedöma alla inkomna ansökningar och med hjälp av institutionernas granskningar besluta vilka ansökningar som ska beviljas medel utifrån de uppsatta kriterier som finns i Allmänna villkor för Minor Field Studies 2020.

Övrig information att tänka på gällande ansökningsprocessen

Reseförsäkring: Som MFS-stipendiat kommer du att vara täckt av Kammarkollegiets Student UT försäkring. Försäkringen tecknas av GU men är inte heltäckande i vissa avseenden och det kan vara bra att se över ifall du vill täcka upp med egen försäkring också. Försäkringen gäller två veckor innan avresa och två veckor efter hemresan, samt enbart i det land som stipendiet beviljats för, så om du planerar att resa utanför värdlandet under din vistelse eller stanna kvar efter att studien är genomförd - så kommer du att behöver teckna egen försäkring för detta.

Stipendiet utbetalas i sin helhet efter att beviljad student skrivit under det kontrakt som skickas ut i samband med preliminärt beslut, samt samtliga förutsättningar som beskrivits ovan i relation till den pågående pandemin är uppfyllda.

Ta gärna del av de etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring som utfärdas av Regeringskansliet.

Etiska riktlinjer för utlandstjänstgöring

Ekonomisk redovisning (bl. a. boardingpass etc.) lämnas av studenten senast 1 vecka genomförd dit- respektive hemresa.

Deltidsrapport skickas tilll MFS-handläggaren ca 4 veckor in i fältstudien.

Deltagarrapport ska lämnas senast 1 vecka efter hemkomst.

Tänk också på att läsa Allmänna villkor for bidrag inom Minor Field Studies samt att stämma av med din handledare att enligt § 21 har Sida och UHR fri nyttjande rätt till material och resultat som bidragsmottagaren och projektdeltagaren producerar inom ramen för projektet.

Söka MFS vid annat lärosäte

Det finns begränsade möjligheter att söka MFS vid andra lärosäten än det du är registrerad vid. De flesta lärosäten tillåter inte externa sökande. För att få reda på vilka lärosäten som tar emot externa sökande rekommenderar vi att du besöker respektive lärosätes hemsida.

Har du frågor?

Frågor rörande handledning, kontaktpersoner i fält, ämnesspecifika frågor etc. hänvisas till din MFS-kontaktperson vid den institution du läser vid, alternativt din studievägledare eller handledare.

Kontaktpersoner för MFS vid institutionerna

För frågor rörande själva ansökningen, stipendiefrågor, kriterier och villkor, mm, så kan du maila mfs@gu.se

FAQ - Vanliga frågor

 

 • Hur lång tid det tar att få svar på sin ansökan?

  Handläggningstiden är ca 6 veckor efter ansökningsdeadline.

 • Får en söka MFS om en skriver uppsatsen tillsammans med en annan student?

  Din institution bestämmer om du får skriva uppsatsen tillsammans med en annan student. Om du tillhör en institution där detta går bra, så måste du och din medstudent ändå skicka in varsin ansökan om MFS, förslagsvis med samma projektplan. Detta eftersom MFS är ett individuellt stipendium.

 • Vad finns för krav på kontaktpersonen i fält?

  Personen behöver företräda en organisation, universitet, ambassad eller liknande. Kontaktpersonen behöver inte vara akademiker men ska kunna stötta studenten/erna med praktisk information och hjälp i värdlandet.

 • Hur många stipendier finns det?

  Det varierar från år till år. GU beviljar inte ett bestämt antal stipendier varje år utan det är ansökningarnas kvalitet som avgör hur många stipendier som beviljas

 • Vilka länder kan man åka till?

  Studenter kan åka till SIDA:s definierade samarbetsländer länkade här på sidan.

 • Kan en söka MFS när en redan är utomlands och har påbörjat eller redan samlat in sitt material?

  Nej, MFS-stipendiet kan inte tilldelas retroaktivt. Projektet måste godkännas av MFS-bedömargrupp innan det påbörjas.

 • Jag har inte fått någon handledare för min uppsats ännu. Kan jag ändå söka MFS?

  För att din ansökan ska kunna godkännas måste du ha ett undertecknat handledaravtal som är underskrivet av din handledare på GU, din kontaktperson i fält, och dig själv. Om du vill söka MFS går det bra att be om att bli tilldelad handledare tidigare genom att kontakta ansvarig för uppsatskursen, programansvarig, eller liknande.

Sidansvarig: mfs@gu.se|Sidan uppdaterades: 2022-09-07
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://studentportal.gu.se/Utomlands/stipendier-for-utlandsstudier/minorfieldstudies/?selectedSegment=hur-manga-stipendier-finns-det-&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2023-09-22

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?