Till startsida

Minor Field Studies - MFS

Viktig information om MFS Höstterminen 2020

Till följd av Covid-19 har Göteborgs universitet beslutat att som huvudregel inte tillåta studier eller praktik på plats utomlands under höstterminen 2020. Som det ser ut nu kommer ingen student kunna genomföra MFS-fältstudie under höstterminen 2020.

Ett nytt ställningstagande kommer senast den 1 september och beroende på situationen då kan beslutet komma att revideras. Möjligheten att resa är också beroende av UD:s nuvarande avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder samt om den avrådan kommer att förlängas efter 15 juli, och isåfall hur länge.

Studenter som är berörda kommer att få ett mejl med mer utförlig information om vad som gäller.

Mer information om GU:s beslut om höstterminen 2020 


Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program med syfte att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om Sidas samarbetsländer och utvecklingsfrågor. Detta möjliggörs genom ett resestipendium på 27 000 kr per student för en fältstudie om minst 8 veckor (56 dagar på plats i fält). Stipendiet är ett tilläggsstipendium till eventuella CSN-medel. Fältstudien ska fungera som materialinsamling till examensarbete för en kandidat-, magister- eller mastersexamen.

Läs gärna mer nedan och via länkarna för att få reda på mer om vad det innebär för dig som student och vilka åtaganden som gäller från handledarens sida. Ytterligare information om programmet finns på UHR:s hemsida.

Allmänna villkor MFS 2019

Notera att det från och med 2018 är tillåtet för personer med dubbelt medborgarskap i Sverige och ett annat land att genomföra fältstudier via MFS i det andra landet.

Aktuella länder

MFS-studien kan endast genomföras i något av de länder som anges som samarbetsländer för MFS-studier:

Samarbetsländer MFS 2019

Det är dock viktigt att följa Utrikesdepartementets reseinformation. Om det bedöms vara stor risk för deltagaren att vistas i landet/regionen kan det påverka möjligheten att få stipendiemedel.

Utlysning

Från och med hösten 2019 införs tre utlysningsperioder för MFS per läsår. Dessa är som följer:

 • Höst: 1 oktober - 15 oktober
 • Vinter: 6 januari - 20 januari
 • Vår: 1 april - 15 april 

 

Tänkt genomförandeperiod för respektive ansökningsomgång är:

Ansökan i oktober --> genomförande under kommande vårtermin.
Ansökan i januari --> genomförande under sen vårtermin/sommar/tidig hösttermin.
Ansökan i april --> genomförande under kommande hösttermin.

Kriterier för att få söka

 • Du ska genomföra ett examensarbete på grund- eller avancerad nivå
 • Du är registrerad student vid Göteborgs universitet
 • Du genomför ditt examensarbete tidigast under termin 6 och har uppnått minst 150 hp vid utresa. Alternativt är du programstudent och genomför examensarbete under termin 5 om examenskursen inom det specifika programmet endast genomförs då. Du ska i så fall ha uppnått minst 120 hp vid utresa. Studenter som läser fristående kurser är varmt välkomna att söka. 
 • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte stipendiemedel. Om du kommer från övriga Norden och inte är svensk medborgare ska du ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beslut om tilldelning av stipendiemedel.
 • Du har inte tidigare under din totala studietid varit tilldelad MFS-stipendium, eller fått ett annat UHR- eller Sida-stipendium för samma period som MFS-studien äger rum.
 • Du har aldrig påbörjat utbildning på forskarnivå.

Hur söker jag?

Till att börja med behöver du en idé om vad du vill genomföra för projekt för datainsaming som i slutändan ska utgöra grunden för din uppsats. Därefter behöver du hitta en handledare som kan den teori och metod som du vill använda dig av. I vissa fall kräver detta att du blir tilldelad handledare för uppsatsen tidigare än vanligt, så fråga vid din institution hur du kan gå till väga. I samråd med din handledare och kanske även med kontaktpersoner i det land där du tänker dig att fältstudien ska genomföras utarbetar du sedan ett genomförbar och detaljerad projektplan. Det är viktigt att du tänker till kring den akademiska relevansen och projektets generella genomförbarhet, då detta är en stor del av bedömningen. Därför är det viktigt att metod och teori beskrivs så utförligt som möjligt och att de på ett tydligt sätt kan kopplas tillbaka till projektets syfte.

När ansökan är öppen kan du gå till ansökningsportalen i Mobility Online. Ansökan sker i två steg. Först registrerar du ett konto samt personuppgifter och skickar in dessa. Sedan loggar du in i portalen via en länk som skickas till dig via email för att komplettera med ytterligare personuppgifter och för att ladda upp alla efterfrågade dokument.

Vad ska finnas med i ansökan?

För att din ansökan ska anses komplett måste alla kriterier nedan vara uppfyllda och samtliga dokument bifogade i ansökan. Läs därför noga igenom beskrivningarna nedan för att vara säker på att du fått med allt. Ansökningar som inte uppfyller kriterierna kommer att räknas som ofullständiga och kommer därmed inte att bedömas.

Projektbeskrivning (project plan) – får omfatta max 4 sidor exklusive referenser, ska vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • Bakgrund
 • Teori inklusive tidigare forskning/nuvarande forskningsläge
 • Syfte
 • Metod
 • Frågeställning: inklusive en reflektion kring hur projektet ska kunna tillämpas i och vara av relevans för värdlandet, samt fältstudiens relevans för de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.
 • Tidsplan: inklusive förarbete. Fältarbetet ska omfatta minst 8 veckor (56 dagar exklusive resedagar) i värdlandet och det ska också framgå i tidsplanen.
 • Budget: här ingår resekostnader till och från samt inom värdland, resekostnader till och från förberedelsekurs, övriga omkostnader baserat på levnadskostnader i det aktuella landet, inklusive logi, vaccinationer och dylikt. Eventuella merkostnader för utrustning, material/materiel, tekniska tjänster, eller översättning, samt eventuell kostnad för forskningstillstånd.
 • Alternativ plan: vilka risker finns för att ursprungsplanen kan komma att behöva ändras, och vad händer då?
 • Riskbedömning: det ska finnas en tydlig tanke kring vilka risker som studien kan medföra för din och berörda personer i värdlandets personliga säkerhet samt hur du ska undvika att utsätta dig eller andra för risk.
 • Etiska överväganden: Det är viktigt att det finns en tanke kring vilka etiska överväganden som studien medför gentemot människa eller miljö, samt hur studien kan tänkas påverka det lokala sammanganget och eventuella personer som kopplas till denna i form av översättare, medhjälpare, eller intervju/respondentpersoner. Här ska även anges om värdlandet kräver att det ska sökas särskilda etiska tillstånd för att få genomföra studien.
 • Rapportering och informationsspridning efter genomförd studie
 • Källhänvisning
   

Agreement for degree project, Minor Field Studies (Supervisor agreement). Detta dokument fylls i och signeras av studenten, av handlaren vid Göteborgs universitet, och av handledaren/kontaktpersonen i värdlandet. På så sätt intygas studiens och studentens lämplighet och handledarnas åtaganden gentemot studenten. Kontakten i värdlandet ska företräda någon form av organisation och ska fungera som en handledare i fält. Därmed ska hen kunna vara behjälplig med praktiska arrangemang, eventuella forskningstillstånd, och kontakter med resurspersoner, mm. Avtalet fungerar också som en överenskommelse mellan mottagaren och GU för att Kammarkollegiets försäkring Student UT ska gälla. Avtalsmallen hittar du här:

Avtalsmall
Ladokutdrag (Transcript of records) – som intygar att du tagit/kommer att ha tagit minst 150 högskolepoäng vid tiden för utresan (120 hp för undantagna programstudenter). För masterstudenter gäller att bifoga ladokutrag över den samlade studietiden.

CV och personligt brev (CV / motivational essay) – där du bland annat redovisar språkkunskaper och erfarenheter som kan vara av relevans, exempelvis resor, studier, kurser som relaterar till det tänkta ämnet, etc. Beskriv också vad som gör att just du är en lämplig person för att genomföra planerad fältstudie och vad som motiverar dig med projektet. CV och personligt brev ska få plats på max 2 sidor och ska vara skrivet på engelska.

Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår – Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land: Bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

Granskningsprocess

Alla inkomna ansökningar hanteras av MFS-handläggaren vid International Centre vid GU. Först kontrolleras att ansökan uppfyller de grundläggande kriterierna ovan. Därefter skickas ansökningarna ut till en granskningskommitté vid respektive institution för att granskning av den akadmiska relevansen och genomförbarheten av projektet. Ansölkan granskas av minst två ämneskunniga personer vid din institution. 

Därefter kommer en central bedömargrupp att bedöma alla inkomna ansökningar och med hjälp av institutionernas granskningar besluta vilka ansökningar som ska beviljas medel utifrån de uppsatta kriterier som finns i Allmänna villkor för Minor Field Studies 2019.

Övrig information att tänka på gällande ansökningsprocessen

Reseförsäkring: Som MFS-stipendiat kommer du att vara täckt av Kammarkollegiets Student UT försäkring. Försäkringen tecknas av GU men är inte heltäckande i vissa avseenden och det kan vara bra att se över ifall du vill täcka upp med egen försäkring också. Försäkringen gäller två veckor innan avresa och två veckor efter hemresan, samt enbart i det land som stipendiet beviljats för, så om du planerar att resa utanför värdlandet under din vistelse eller stanna kvar efter att studien är genomförd - så kommer du att behöver teckna egen försäkring för detta.

Stipendiet utbetalas i sin helhet efter att beviljad student skrivit under det kontrakt som skickas ut i samband med beslut.

Ta gärna del av de etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring som utfärdas av Regeringskansliet.

Etiska riktlinjer för utlandstjänstgöring

Ekonomisk redovisning (bl. a. boardingpass etc.) lämnas av studenten senast 1 vecka genomförd dit- respektive hemresa.

Deltidsrapport skickas tilll MFS-handläggaren ca 4 veckor in i fältstudien.

Deltagarrapport ska lämnas senast 1 vecka efter hemkomst.

Tänk också på att läsa Allmänna villkor for bidrag inom Minor Field Studies samt att stämma av med din handledare att enligt § 21 har Sida och UHR fri nyttjande rätt till material och resultat som bidragsmottagaren och projektdeltagaren producerar inom ramen för projektet.

Söka MFS vid annat lärosäte

Det finns begränsade möjligheter att söka MFS vid andra lärosäten än det du är registrerad vid. De flesta lärosäten tillåter inte externa sökande. För att få reda på vilka lärosäten som tar emot externa sökande rekommenderar vi att du besöker respektive lärosätes hemsida.

Har du frågor?

Frågor rörande handledning, kontaktpersoner i fält, ämnesspecifika frågor etc. hänvisas till din MFS-kontaktperson vid den institution du läser vid, alternativt din studievägledare eller handledare.

Kontaktpersoner för MFS vid institutionerna

För frågor rörande själva ansökningen, stipendiefrågor, kriterier och villkor, mm, så kan du maila mfs@gu.se.

Sidansvarig: mfs@gu.se|Sidan uppdaterades: 2020-06-23
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/Utomlands/stipendier-for-utlandsstudier/minorfieldstudies/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2020-07-04

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?