Till startsida

Frågor och svar

Här har vi besvarat några av de vanligaste frågorna vi får.
Om du inte hittar just din fråga här är du välkommen att kontakta oss.

Allmänna frågor

Varför ska jag ha ett examensbevis?

En examen är ett bevis på att du har tillägnat dig de kunskaper och färdigheter som krävs för den utbildning examen avser. Det är en värdehandling inför framtiden antingen du vill fortsätta studera, forska eller börja arbeta. För många arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker arbete. Det kan också vara ett lönekriterium, och kan därför också vara värdefullt för dig.

Kostar examensbeviset något?

Nej, examensbeviset är kostnadsfritt.

Kan jag få flera olika examina?

Ja, du kan få alla de examina du uppfyller kraven för.

Vart vänder jag mig med frågor om hur jag planerar mina studier för att uppnå en viss examen?

Prata med studievägledaren för det ämnesområde som du är intresserad av.

Fragor om ämne kurs eller program

Vart vänder jag mig vid frågor runt examensceremonier?

Vissa fakulteter ordnar med examensceremoni för studenter som har avslutat sin utbildning. Kontakta din institution för information om examensceremonier vid din fakultet.

Hur för jag över mina resultat från en utländsk utbildning digitalt?

Inför en ansökan om examen eller en ansökan om tillgodoräknande kan du i Ladok för studenter föra över dina studieresultat från ett lärosäte utomlands till Göteborgs universitet. På samma sätt kan du föra över dina studieresultat från Göteborgs universitet till ett utländskt lärosäte.

För att överföringen av utländska meriter ska kunna ske ska båda lärosätena vara anslutna till EMREX, och du behöver ett aktivt studentkonto vid båda lärosätena. När du har loggat in i Ladok går du vidare till Utländska meriter, och följer där instruktionerna.

Tillbaka

Ansökan om examen

Hur ansöker jag om examen?

Du kan ansöka om examen på grund- och avancerad nivå via webben eller pappersblankett. Kontrollera att alla kurser som ska ingå i din examen är inrapporterade i Ladok.

Examen på grund- och avancerad nivå

Du kan ansöka om licentiant- och doktorsexamen på webben eller via pappersblankett. Innan du ansöker ska du kontrollera att vissa registreringar är gjorda i Ladok.

Examen på forskarnivå

Vad ska jag bifoga min examensansökan?

Om du ansöker via pappersblankett ska du alltid bifoga studieintyg eller kopia på kursbevis där det tydligt är markerat vilka kurser som ska ingå i examen. 

Oavsett om ansökan görs via pappersblankett eller webben, kan ytterligare dokument behöva bifogas din ansökan. Kontrollera om du ska komplettera din ansökan på sidan Examen på grund- och avancerad nivå.

Vad händer om jag råkar fylla i fel uppgifter i min ansökan?

Vet du med dig att du har lämnat in en felaktig uppgift, ska du meddela Examensgruppen detta genom att skicka ett mejl till examen@gu.se så får din handläggare den informationen och kan rätta till det.

Har du redan en kontakt med din handläggare, så kan du maila direkt till handläggaren. Din handläggare kommer att ta kontakt med dig om det uppstår oklarheter och vid eventuella frågor.

Hur lång är handläggningstiden vid ansökan om examen?

För generella examina samt lärarexamina är handläggningstiden upp till åtta veckor. För övriga yrkesexamina och forskarexamina är handläggningstiden upp till tre veckor. Beroende på arbetsbelastning kan handläggningstiden variera under året och till exempel bli längre vid högt söktryck.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har inkommit. När du sänder in din ansökan placeras den i kö. Examensgruppen handlägger ansökningarna i kronologisk turordning utifrån ansökningarnas ankomst. Om något är oklart eller behöver kompletteras kontaktar vi dig via e-post eller telefon.

Kan jag hitta information om hur det går med hanteringen av min ansökan?

Genom att logga in i Ladok kan du via tjänsten ”Ärenden” se att din ansökan har kommit in till Examensgruppen. Den information du kan se är ärendenummer för din ansökan, datum då ansökan har inkommit och eventuellt tilldelad handläggare.

Om ingen handläggare finns angiven innebär det att din ansökan är placerad i kö och att ingen har börjat arbeta med den ännu. Det är först vid kötidens slut som en handläggare registreras på din ansökan.

Tillbaka

Begrepp och definitioner

Vad är ett Diploma Supplement?

Till examensbeviset bifogas en bilaga (Diploma Supplement) på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Diploma Supplement för examina inom grundläggande utbildning infördes vid svenska universitet och högskolor 1 jan 2003. Diploma Supplement för examen på forskarnivå infördes 1 juli 2007. Diploma Supplement utfärdas inte retroaktivt vid Göteborgs universitet.

Vad är ett huvudområde?

De ämnen som du kan läsa på olika nivåer vid ett universitet kallas huvudområden. Huvudområden kan läsas på kandidat-, magister- eller masternivå. 

Huvudområden

Huvudområden motsvarar den tidigare benämningen huvudämnen (före år 2007).

Vad är en examensbeskrivning?

En examensbeskrivning innehåller information om vad som måste finnas i en specifik examen. Bland annat står det hur många högskolepoäng examen måste innehålla och vilka kurser inom huvudområdet som ska ingå. Det är bra att känna till att det kan finnas både valfria kurser och obligatoriska kurser. Vill du veta mer om vad som ska ingå i en examen kan du kontakta en studievägledare.

Studievägledning

Vad menas med grundnivå och avancerad nivå?

Alla kurser, alla utbildningsprogram och alla examina placeras in på grundnivå eller avancerad nivå. På grundnivån finns högskoleexamen och kandidatexamen. På avancerad nivå finns magisterexamen och masterexamen.

Tillbaka

Krav för examina

Vad krävs för att få en högskoleexamen?

För högskoleexamen krävs att du har 120 högskolepoäng (hp) med viss inriktning. I ett av universitetets huvudområden krävs på varandra byggande kurser om sammanlagt minst 60 hp varav 7.5 hp ska vara ett självständigt arbete.

Vad krävs för att få en kandidatexamen?

För kandidatexamen krävs att du har 180 högskolepoäng (hp). I ett av universitetets huvudområden ska du ha på varandra byggande kurser om sammanlagt minst 90 hp. I dessa ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Slutligen ska du uppfylla kraven i examensbeskrivningen för den examen som du ansöker om (se frågan Vad är en examensbeskrivning? under Allmänna frågor).

Vad krävs för att få en magisterexamen?

För magisterexamen krävs att du har en kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen.

Därefter ska du ha 60 hp. I ett av universitetets huvudområden ska du ha fördjupningsstudier om sammanlagt 30 hp. I dessa ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Minst 45 hp ska vara på avancerad nivå. För vissa huvudområden krävs fler hp på avancerad nivå. Slutligen ska du uppfylla kraven i examensbeskrivningen för den examen som du ansöker om (se frågan Vad är en examensbeskrivning? under Allmänna frågor).

Vad krävs för att få en masterexamen?

För masterexamen krävs att du har en kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen.

Därefter ska du ha 120 hp. I ett av universitetets huvudområden ska du ha fördjupningsstudier om sammanlagt 60 hp. I dessa ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp. Alternativt två självständiga arbeten (examensarbeten) på avancerad nivå om vardera minst 15 hp.

Minst 90 hp ska vara på avancerad nivå. För vissa huvudområden krävs fler högskolepoäng på avancerad nivå. Slutligen ska du uppfylla kraven i examensbeskrivningen för den examen som du ansöker om (se frågan Vad är en examensbeskrivning? under Allmänna frågor).

Vad krävs för att få en licentiatexamen?

För licentiatexamen krävs antingen en fullgjord utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller en fullgjord del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan.

Vad krävs för att få en doktorsexamen?

För doktorsexamen krävs en fullgjord utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.

Tillbaka
 

Innehåll och utformning av examensbevis

Kan kurser från andra universitet och högskolor i Sverige ingå i examen?

Ja.

Kan utländsk utbildning ingå i examensbeviset?

Ja, men den utländska utbildningen behöver tillgodoräknas. Finns det inget beslut om tillgodoräknande ska du ansöka om det.

Tillgodoräknande av utlandsstudier

Har du ett äldre beslut om tillgodoräknande som inte finns registrerat i Ladok ska du sända in en kopia av beslutet till sektionen för examen. När tillgodoräknandet finns registrerat i Ladok kan du ange att dina utlandsstudier ska ingå i din ansökan om examen.

Kan samma kurs ingå i flera olika examina?

Samma kurs kan finnas med i både högskole- och kandidatexamen.

Om en kurs finns med i en behörighetsgivande kandidatexamen får den inte ingå i magister- eller masterexamen.

Kurser som finns med i magisterexamen kan också finnas med i masterexamen.

Kan kurser på avancerad nivå ingå i en kandidatexamen?

Ja, om man anser att det är lämpligt med utgångspunkt i de krav som ställs i examensbeskrivningarna (Se frågan Vad är en examensbeskrivning? under Allmänna frågor).

En kandidatexamen ska i huvudsak innehålla kurser på grundnivå, men får också innehålla kurser på avancerad nivå.

Kan kurser på grundnivå ingå i en magisterexamen?

En magisterexamen får innehålla högst 15 högskolepoäng från grundnivån. Dock får inte samma poäng som ingår i den behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande ingå i en examen på avancerad nivå.

Kan kurser på grundnivå ingå i en masterexamen?

En masterexamen får innehålla högst 30 högskolepoäng från grundnivån. Dock får inte samma poäng som ingår i den behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande ingå i en examen på avancerad nivå.

Vilka kurser kan ingå i yrkesexamen?

I en yrkesexamen ska endast de kurser som ingår i yrkesutbildnings-programmet ingå. Om du vill byta ut en kurs i en yrkesexamen måste särskilt beslut fattas av din institution. Bifoga i så fall detta beslut när du ansöker om examen.

Hur skrivs mitt namn i examensbeviset?

De namn som syns i det studieadministrativa systemet Ladok, är de namn som skrivs i examensbeviset.

Ladok hämtar varje vecka namnuppgifter från Skatteverket. Namn som tillkommit eller ändrats i folkbokföringen under den gångna veckan, förs då automatiskt över till Ladok. Endast det förnamn som är märkt som tilltalsnamn hos Skatteverket hämtas.

Om ditt namn inte stämmer i Ladok, kontaktar du Skatteverket för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta där.

Skatteverket (extern sida)

Vilket personnummer skrivs i examensbeviset?

Det personnummer som syns i det studieadministrativa systemet Ladok, är det personnummer som skrivs i examensbeviset. Om du har registrerats med ett temporärt personnummer (”samordningsnummer”), och därefter har fått ett permanent personnummer ska det uppdateras i Ladok innan du ansöker om examen.

Vilka språk utfärdas examensbeviset på?

Samtliga uppgifter i examensbeviset redovisas på svenska och engelska.

Vilka datum finns på ett examensbevis?

Examensbeviset dateras med det datum då beviset utfärdas. I beviset finns också datum angivna för kurserna som ingår. Datumen anger när var och en av kurserna är avslutade.

Tillbaka

Redan utfärdat examensbevis

Kan jag dela min examen med valfri mottagare?

Ja, du som har en registrerad examen i Ladok kan dela den med valfri mottagare, exempelvis en arbetsgivare.

Delningen görs genom att en kontrollkod hämtas och förmedlas till mottagaren, som med hjälp av koden kan komma åt uppgifter om din examen och dess innehåll. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Delning av examen

Kan jag lägga till kurser i min examen efter att den utfärdats?

Nej.

Kan jag få ett nytt examensbevis om jag har bytt personnummer eller namn?

Nytt examensbevis för tidigare utfärdad examen utfärdas normalt inte. Du kan alltså inte få ett nytt examensbevis om du bara har ändrat för- eller efternamn. Du kan heller inte få ett nytt examensbevis om du har ändrat personnummer från ett temporärt (”samordningsnummer”) till ett permanent personnummer.

Om du har bytt personnummer med anledning av att du har fått fingerade personuppgifter eller ändrat könstillhörighet, har du dock rätt till nytt bevis. För detta krävs ett intyg om förändringen från Skatteverket.

Kan jag få min examen översatt till engelska?

Från och med 1 januari 2003 får alla sitt examensbevis på både svenska och engelska. Du som har ett examensbevis som är utfärdat tidigare än 2003 och behöver få det översatt får vända dig till en översättningsbyrå.

Om mitt examensbevis är försvunnet kan jag då få ett nytt?

Examensbevis som är utfärdade innan 2018-10-25 är pappersoriginal som endast utfärdats i ett exemplar. Om du förlorat ett pappersoriginal kan du beställa ett dubblettbevis.

Examensbevis utfärdade efter 2018-11-04 är pdf/A-dokument. Om du har förlorat ett sådant examensbevis kan du kontakta oss, så hjälper vi dig.

Hur kan jag få en kopia på mitt examensbevis vidimerad?

När examensbeviset ska uppvisas kan en vidimerad kopia användas. Syftet med vidimeringen är att bestyrka kopians äkthet. Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner att vidimera kopian på ditt examensbevis.

Tillbaka

Poängsystem

Vad är det för skillnad på högskolepoäng (hp) och poäng (p)?

Studieresultat räknas i högskolepoäng (förkortat hp). En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng, en termins heltidsstudier motsvarar alltså 30 högskolepoäng.

Tidigare räknades studieresultaten i poäng (förkortat p). En veckas heltidsstudier motsvarade 1 poäng, en termins heltidsstudier motsvarade alltså 20 poäng. 1 poäng (p) = 1,5 högskolepoäng (hp)

Får en kandidatexamen bara omfatta 180 hp och masterexamen bara 120 hp?

Ja. Alla examina som utfärdas nu har ett exakt omfång (undantag licentiatexamen). På grundnivå finns högskoleexamen (120 hp) och kandidatexamen (180 hp). På avancerad nivå finns magisterexamen (60 hp) och masterexamen (120 hp). På forskarnivå finns licentiatexamen (120 hp) och doktorsexamen (240 hp).

Tillbaka

Äldre examensregler

Vad är äldre examensregler?

Som en följd av Bolognaprocessen infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i Sverige den 1 juli 2007. Examensregler före Bolognaprocessen kallas äldre regler.

Kan jag ta ut en examen enligt äldre examensregler?

Sedan 1 juli 2015 utfärdar vi inte längre examen enligt äldre regler utan endast enligt nya regler (högskolelagen, SFS 2006:173).

Har du endast kursresultat före 1 juli 2007 och uppfyller kraven för examen enligt äldre regler kan vi utfärda ett intyg om att du uppfyller de krav för examen som gällde tidigare.

Ansökan om lärarexamen enligt äldre regler är möjligt fram till och med 30 juni 2023.

Vad krävs för att ta ut en examen enligt nuvarande examensregler?

För att få en examen enligt nu gällande regler behöver du:

  • Minst ett kursresultat inrapporterat i Ladok efter 1 juli 2007.
  • Uppfylla kraven för examen enligt senaste versionen av examensbeskrivningen för ditt huvudområde, alternativt utbildningsplanen för yrkesexamen eller konstnärlig examen.

Tillbaka

Kontakt

Sektionen för examen och tentamensservice 

Examensgruppen

Stängd besöksmottagning

På grund av den pågående spridningen av coronavirus har Examensgruppen för närvarande besöksmottagningen stängd. 

Telefon

031-786 1850
Telefontid: Måndag-onsdag, klockan 9.00-11.00

E-post

examen@gu.se

Postadress

Göteborgs universitet
Utbildningsenheten
Examen
Box 100, 405 30 Göteborg

Allmänna handlingar

Göteborgs universitet är en statlig myndighet och flertalet handlingar räknas som allmänna och offentliga, till exempel uppsatser och kursdokumentation. Även e-post som skickas till och från universitetet är offentlig om den inte omfattas av sekretess.

Sidansvarig: Annika Eklund|Sidan uppdaterades: 2022-05-03
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/examen-och-arbetsliv/examen/fragorsvar/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2F
Utskriftsdatum: 2022-05-17

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?