Till startsida

Frågor och svar

Här har vi besvarat några av de vanligaste frågorna vi får.
Om du inte hittar just din fråga här är du välkommen att kontakta oss.

Allmänna frågor

Vad är ett Diploma Supplement?

Till examensbeviset bifogas en bilaga (Diploma Supplement) på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Diploma Supplement för examina inom grundläggande utbildning infördes vid svenska universitet och högskolor 1 jan 2003. Diploma Supplement för examen på forskarnivå infördes 1 juli 2007. Diploma Supplement utfärdas inte retroaktivt vid Göteborgs universitet.

Vad är ett huvudområde?

De ämnen som du kan läsa på olika nivåer vid ett universitet kallas huvudområden. Huvudområden kan läsas på kandidat-, magister- eller masternivå. Detaljerad information om vilka huvudområden och vilka nivåer som finns vid Göteborgs universitet hittar du på följande webbsida:

Huvudområden

Huvudområdena finns också sammanställda (från sidan elva) i Göteborgs universitets examensordning.

Göteborgs universitets examensordningHuvudområden motsvarar den tidigare benämningen huvudämnen (före år 2007).

Vad är en examensbeskrivning?

I examensbeskrivningen vid Göteborgs universitet anges kraven för examen; mål, omfattning, självständigt arbete, vilka kurser inom och förutom huvudområdet som måste läsas för att uppnå målen.

Vad menas med grundnivå och avancerad nivå?

Alla kurser, alla utbildningsprogram och alla examina placeras in på grundnivå eller avancerad nivå. På grundnivån finns högskoleexamen och kandidatexamen. På avancerad nivå finns magisterexamen och masterexamen.

Hur för jag över mina resultat från en utländsk utbildning digitalt?

Inför en ansökan om examen eller en ansökan om tillgodoräknande kan du i Ladok för studenter föra över dina studieresultat från ett lärosäte utomlands till Göteborgs universitet. På samma sätt kan du föra över dina studieresultat från Göteborgs universitet till ett utländskt lärosäte.

För att överföringen av utländska meriter ska kunna ske ska båda lärosätena vara anslutna till EMREX, och du behöver ett aktivt studentkonto vid båda lärosätena. När du har loggat in i Ladok går du vidare till Utländska meriter, och följer där instruktionerna.

Kan jag lägga till kurser i min examen efter att den utfärdats?

Nej.

Kan jag få ett nytt examensbevis om jag har bytt personnummer eller namn?

Nytt examensbevis för tidigare utfärdad examen utfärdas normalt inte. Du kan alltså inte få ett nytt examensbevis om du bara har ändrat för- eller efternamn. Du kan heller inte få ett nytt examensbevis om du har ändrat personnummer från ett temporärt (”samordningsnummer”) till ett permanent personnummer.

Om du har bytt personnummer med anledning av att du har fått fingerade personuppgifter eller ändrat könstillhörighet, har du dock rätt till nytt bevis. För detta krävs ett intyg om förändringen från Skatteverket.

Kan jag få min examen översatt till engelska?

Från och med 1 januari 2003 får alla sitt examensbevis på både svenska och engelska. Du som har ett examensbevis som är utfärdat tidigare än 2003 och behöver få det översatt får vända dig till en översättningsbyrå.

Kan jag ta ut flera examina?

Ja, du kan ta ut alla de examina du uppfyller kraven för.

Om mitt examensbevis är försvunnet kan jag då få ett nytt?

Examensbevis som är utfärdade innan 2018-10-25 är pappersoriginal som endast utfärdas i ett exemplar. Om du förlorat ett pappersoriginal kan du beställa ett dubblettbevis.

Examensbevis utfärdade efter 2018-11-04 är pdf/A-dokument. Om du har förlorat ett sådant examensbevis kan du kontakta oss, så hjälper vi dig.

Tillbaka

Ansökan om examen

Hur går jag tillväga för att ansöka?

Du kan ansöka om examen på grund- och avancerad nivå via webben eller pappersblankett. Kontrollera att alla kurser som ska ingå i din examen är inrapporterade i Ladok.

Examen på grund- och avancerad nivå

Du kan ansöka om licentiant- och doktorsexamen på webben eller via pappersblankett. Innan du ansöker ska du kontrollera att vissa registreringar är gjorda i Ladok.

Examen på forskarnivå

Vad ska jag bifoga min examensansökan?

Om du ansöker via pappersblankett ska du alltid bifoga studieintyg eller kopia på kursbevis där det tydligt är markerat vilka kurser som ska ingå i examen. 

Oavsett om ansökan görs via pappersblankett eller webben, kan ytterligare dokument behöva bifogas din ansökan. Kontrollera om du ska komplettera din ansökan på sidan Examen på grund- och avancerad nivå.

Tillbaka

Krav för examina

Vad krävs för att få en högskoleexamen?

För högskoleexamen krävs att du har 120 högskolepoäng (hp) med viss inriktning. I ett av universitetets huvudområden krävs på varandra byggande kurser om sammanlagt minst 60 hp varav 7.5 hp ska vara ett självständigt arbete.

Vad krävs för att få en kandidatexamen?

För kandidatexamen krävs att du har 180 högskolepoäng (hp). I ett av universitetets huvudområden ska du ha på varandra byggande kurser om sammanlagt minst 90 hp. I dessa ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Slutligen ska du uppfylla kraven i examensbeskrivningen för den examen som du ansöker om (se frågan Vad är en examensbeskrivning? under Allmänna frågor).

Vad krävs för att få en magisterexamen?

För magisterexamen krävs att du har en kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen.

Därefter ska du ha 60 hp. I ett av universitetets huvudområden ska du ha fördjupningsstudier om sammanlagt 30 hp. I dessa ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Minst 45 hp ska vara på avancerad nivå. För vissa huvudområden krävs fler hp på avancerad nivå. Slutligen ska du uppfylla kraven i examensbeskrivningen för den examen som du ansöker om (se frågan Vad är en examensbeskrivning? under Allmänna frågor).

Vad krävs för att få en masterexamen?

För masterexamen krävs att du har en kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen.

Därefter ska du ha 120 hp. I ett av universitetets huvudområden ska du ha fördjupningsstudier om sammanlagt 60 hp. I dessa ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp. Alternativt två självständiga arbeten (examensarbeten) på avancerad nivå om vardera minst 15 hp).

Minst 90 hp ska vara på avancerad nivå. För vissa huvudområden krävs fler högskolepoäng på avancerad nivå. Slutligen ska du uppfylla kraven i examensbeskrivningen för den examen som du ansöker om (se frågan Vad är en examensbeskrivning? under Allmänna frågor).

Tillbaka

Poängsystem

Vad är det för skillnad på högskolepoäng (hp) och poäng (p)?

Studieresultat räknas i högskolepoäng (förkortat hp). En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng, en termins heltidsstudier motsvarar alltså 30 högskolepoäng.

Tidigare räknades studieresultaten i poäng (förkortat p). En veckas heltidsstudier motsvarade 1 poäng, en termins heltidsstudier motsvarade alltså 20 poäng. 1 poäng (p) = 1,5 högskolepoäng (hp)

Får en kandidatexamen bara omfatta 180 hp och masterexamen bara 120 hp?

Ja. Alla examina som utfärdas nu har ett exakt omfång. På grundnivå finns högskoleexamen (120 hp) och kandidatexamen (180 hp). På avancerad nivå finns magisterexamen (60 hp) och masterexamen (120 hp). På forskarnivå finns licentiatexamen (120 hp) och doktorsexamen (240 hp).

Tillbaka

Regler för vad examen kan innehålla

Kan kurser från andra universitet och högskolor i Sverige ingå i examen?

Ja.

Kan utländsk utbildning ingå i examensbeviset?

Ja, men den utländska utbildningen behöver tillgodoräknas. Finns det inget beslut om tillgodoräknande ska du ansöka om det.

Tillgodoräknande av utlandsstudier

Har du ett äldre beslut om tillgodoräknande som inte finns registrerat i Ladok ska du sända in en kopia av beslutet till sektionen för examen. När tillgodoräknandet finns registrerat i Ladok kan du ange att dina utlandsstudier ska ingå i din ansökan om examen.

Kan samma kurs ingå i flera olika examina?

Samma kurs kan finnas med i både högskole- och kandidatexamen.

Om en kurs finns med i en behörighetsgivande kandidatexamen får den inte ingå i magister- eller masterexamen.

Kurser som finns med i magisterexamen kan också finnas med i masterexamen.

Kan kurser på avancerad nivå ingå i en kandidatexamen?

Ja, om man anser att det är lämpligt med utgångspunkt i de krav som ställs i examensbeskrivningarna (Se frågan Vad är en examensbeskrivning? under Allmänna frågor).

En kandidatexamen ska i huvudsak innehålla kurser på grundnivå, men får också innehålla kurser på avancerad nivå.

Kan kurser på grundnivå ingå i en magisterexamen?

En magisterexamen får innehålla högst 15 högskolepoäng från grundnivån. Dock får inte samma poäng som ingår i den behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande ingå i en examen på avancerad nivå.

Kan kurser på grundnivå ingå i en masterexamen?

En masterexamen får innehålla högst 30 högskolepoäng från grundnivån. Dock får inte samma poäng som ingår i den behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande ingå i en examen på avancerad nivå.

Vilka kurser kan ingå i yrkesexamen?

I en yrkesexamen ska endast de kurser som ingår i yrkesutbildnings-programmet ingå. Om du vill byta ut en kurs i en yrkesexamen måste särskilt beslut fattas av din institution. Bifoga i så fall detta beslut när du ansöker om examen.

Tillbaka

Äldre examensregler

Vad är äldre examensregler?

Som en följd av Bolognaprocessen infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i Sverige den 1 juli 2007. Examensregler före Bolognaprocessen kallas äldre regler. Sedan 1 juli 2015 utfärdar vi inte längre examen enligt äldre regler utan endast enligt nya regler (högskolelagen, SFS 2006:173).

För att få en examen enligt nu gällande regler behöver du:

  • Minst ett kursresultat inrapporterat i Ladok efter 1 juli 2007.
  • Uppfylla kraven för examen enligt senaste versionen av examensbeskrivningen för ditt huvudområde, alternativt utbildningsplanen för yrkesexamen eller konstnärlig examen.

Har du endast kursresultat före 1 juli 2007 och uppfyller kraven för examen enligt äldre regler kan vi utfärda ett intyg om att du uppfyller de krav för examen som gällde tidigare.

Ansökan om lärarexamen enligt äldre regler är möjligt fram till och med 30 juni 2023.

Tillbaka

Kontakt

Sektionen för examen och tentamensservice 

Examensgruppen

Stängd besöksmottagning

På grund av den pågående spridningen av coronavirus har Examensgruppen för närvarande besöksmottagningen stängd. 

Telefon

031-786 1850
Telefontid: Måndag-onsdag, klockan 9.00-11.00

E-post

examen@gu.se

Postadress

Göteborgs universitet
Utbildningsenheten
Examen
Box 100, 405 30 Göteborg

Allmänna handlingar

Göteborgs universitet är en statlig myndighet och flertalet handlingar räknas som allmänna och offentliga, till exempel uppsatser och kursdokumentation. Även e-post som skickas till och från universitetet är offentlig om den inte omfattas av sekretess.

Sidansvarig: Annika Eklund|Sidan uppdaterades: 2021-04-26
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/examen-och-arbetsliv/examen/fragorsvar/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2F
Utskriftsdatum: 2021-05-14

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?