Till startsida
 • Inledning

  Regler för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet gäller för samtliga utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid universitetet.

  Reglerna ska tolkas och användas utifrån ett studentcentrerat perspektiv. De ska tillsammans med övriga styrdokument vid Göteborgs universitet samt relevanta lagar och förordningar bidra till goda förutsättningar för studier vid universitetet.

  Alla utbildningsansvariga på olika organisationsnivåer måste tillsammans med studenterna och deras representanter ta ett tydligt ansvar för reglernas tolkning och tillämpning om slutresultatet ska bli gott. Det gäller särskilt när reglerna öppnar för olika lösningar.

  När det finns en motsättning mellan olika studentintressen måste dessa vägas mot varandra - till exempel den enskilda studentens intressen gentemot den större studentgruppens intressen eller pedagogiska fördelar gentemot tydlighet och förutsägbarhet.

 • 1. Kostnader för studier

  Universitetet ska sträva efter att minimera studenternas kostnader i samband med studier.

 • 2. Information till studenten

  Information om kurslitteratur och motsvarande bör finnas tillgängligt senast åtta veckor före kursstart.

  Senast två veckor före kursstart ska student ha tillgång till sådan information som behövs för att kunna planera sina studier. Informationen ska innehålla kursplan och schema inklusive tider för examination
  och obligatoriska moment.

 • 3. Terminstidernas förläggning

  Höstterminen påbörjas den måndag som infaller mellan den 28 augusti och 3 september och pågår i 20 veckor.

  Vårterminen påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor.

  Universitetsdirektören fattar beslut om avvikande terminstid och ordningen för detta.

 • 4. Schemaläggning och undervisning

  En kurs bör inte schemaläggas fler än fem dagar under en vecka.

  Schemalagd undervisning för kurs som genomförs på dagtid bör förläggas mellan kl. 08.00 och 17.00.

  Schemalagd undervisning för kurs som genomförs på kvällstid bör förläggas mellan kl. 17.00 och 21.00.

  Ordinarie examinationstillfälle ska, om inte särskilda skäl föreligger, förläggas till tider som gäller för kursen i övrigt.

  Det bör planeras för regelbundna raster.

  Schemaändring får endast göras vid oförutsedda händelser och ska skyndsamt meddelas studenterna.

 • 5. Handledning vid självständigt arbete

  Vid självständigt arbete med en omfattning av minst 15 hp har student rätt till handledning.

  Student har rätt att begära byte av handledare. Sådan begäran bör inlämnas skriftligt till institutionen eller motsvarande och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot.

 • 6. Kursvärdering

  Högskoleförordningen (1993:100) kap 1 §14 anger att högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Förordning (2000:651).

  En summativ kursvärdering ska erbjudas, i möjligaste mån i skriftlig och anonym form. Kursvärdering bör även genomföras efter delkurser som omfattar 7,5 hp. Det bör finnas möjligheter för studenterna att i
  fritext ge konkreta förslag till förbättringar.

  Därutöver bör dialog och återkoppling i olika former ske med studenter eller studentrepresentanter såväl löpande som i slutet av kursen.

  Den summativa kursvärderingen ska sammanställas. Kursvärderingar från delkurser sammanställs efter den sista delkursen. Eventuella åtgärdsförslag för att utveckla kursen och kursansvarig lärares reflektion
  ska ingå i sammanställningen.

  Sammanställningen eller webblänk till sammanställningen ska tillsändas den grupp studenter som genomfört kursen inom skälig tid efter kursens avslutande.

  Nästa gång kursen ges ska studenterna informeras om sammanställningen. Informationen ska innehålla en redogörelse för de eventuella åtgärder som vidtagits.

  Sammanställningen med redogörelse för eventuella åtgärder ska hållas tillgänglig för studenterna.

 • 7. Klagomål på avvikelse från studiereglerna

  Till Regler för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet finns kopplat:

  Handläggningsordning för hantering av klagomål från studenter

Ladda ned regler för studier som pdf

Du kan ladda ned samma regler som presenteras på denna sida som PDF, dock är PDF-versionen inte tillgänglighetanpassad.

Regler för studier på grund- och avancerad nivå vid Göteborgs universitet (ej tillgänglighetsanpassad)

 

Regler för examination

Reglerna för examination reglerar frågor som bedömning, betyg, examinationstillfällen och byte av examinator samt olika examinationsformer (till exempel skriftlig salstentamen). Läs mer om reglerna för examination på följande sidor:

Regler för student vid tentamensskrivning

 

Sidansvarig: Studentportalens redaktion|Sidan uppdaterades: 2021-03-17
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/rattigheter/?selectedSegment=3.-terminstidernas-forlaggning&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fstudentportal.gu.se%2Fstudiemiljo-regler%2Frattigheter%2F%3FselectedSegment%3Dinledning%26languageId%3D100000%26skipSSOCheck%3Dtrue&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2023-09-28

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?