Till startsida
Saknar du information från universitetet? Kolla din skräppost
Måndag 15 januari 10:08

Studieregler

Universitetet är en myndighet och verksamheten styrs av ett antal lagar och förordningar, till exempel Högskolelagen och Högskoleförordningen. Utöver det finns lokala regler och tillämpningar som gäller Göteborgs universitet.

Regler för examination

Reglerna för examination reglerar frågor som bedömning, betyg, examinationstillfällen och byte av examinator samt olika examinationsformer (till exempel skriftlig salstentamen).

Regler för examination på grund- och avancerad nivå vid Göteborgs universitet

Tentamensregler

Regler för studier

Reglerna för studier reglerar frågor som avgifter, handledning, kursvärderingar och schemaläggning.

 • Inledning

  Regler för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet gäller för samtliga utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid universitetet. Reglerna ska tolkas och användas utifrån ett studentcentrerat perspektiv. De ska tillsammans med övriga styrdokument vid Göteborgs universitet samt relevanta lagar och förordningar bidra till goda förutsättningar för studier vid universitetet.

  Alla utbildningsansvariga på olika organisationsnivåer måste tillsammans med studenterna och deras representanter ta ett tydligt ansvar för reglernas tolkning och tillämpning om slutresultatet ska bli gott. Det gäller särskilt när reglerna öppnar för olika lösningar.

  När det finns en motsättning mellan olika studentintressen måste dessa vägas mot varandra - till exempel den enskilda studentens intressen gentemot den större studentgruppens intressen eller pedagogiska fördelar gentemot tydlighet och förutsägbarhet.

 • 1. Avgifter och kostnader för studier

  1.1 Universitetet ska sträva efter att minimera studenternas kostnader, inklusive kostnader för kurslitteratur och annat material som är nödvändigt för utbildningen.

 • 2. Information till studenten

  2.1 Information om kurslitteratur och motsvarande ska finnas tillgängligt senast åtta veckor före start av kurs- eller delkurs.

  2.2 Senast två veckor före start av kurs eller delkurs ska student ha tillgång till sådan information som behövs för att kunna planera sina studier. Informationen ska minst innehålla kursplan och schema inklusive tider för examination och obligatoriska moment.

 • 3. Handledning vid självständigt arbete

  3.1 Vid självständigt arbete med en omfattning av minst 15 hp har student rätt till handledning.

  3.2 Student har rätt att begära byte av handledare. Sådan begäran ska inlämnas skriftligt till institutionen eller motsvarande och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot.

 • 4. Kursvärdering

  Högskoleförordningen (1993:100) kap 1 §14 anger att högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Förordning (2000:651).

  4.1 Prefekt eller motsvarande ansvarar för att studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att anonymt framföra erfarenheter av och synpunkter på kursen.

  4.2 Prefekt eller motsvarande ska tillse att en sammanställning av kursvärderingen görs tillgänglig för studenterna inom rimlig tid efter kursslut. Prefekt eller motsvarande ska tillse att studenterna, nästa gång kursen ges, informeras om sammanställningen och de eventuella åtgärder som vidtagits.

 • 5. Schemaläggning och undervisning

  5.1 En kurs bör inte schemaläggas fler än fem dagar under en vecka.

  5.2 Schemalagd undervisning för kurs som genomförs på dagtid bör förläggas mellan kl. 08.00 och 17.00. Schemalagd undervisning för kurs som genomförs på kvällstid bör förläggas mellan kl. 17.00 och 21.00.

  5.3 Ordinarie examinationstillfälle ska, om inte särskilda skäl föreligger, förläggas till tider som gäller för kursen i övrigt.

  5.4 Vid undervisning ska hänsyn tas till studenternas behov av regelbundna raster.

  5.5 Schemaändring får endast göras vid oförutsedda händelser och ska skyndsamt meddelas studenterna.

 • 6. Klagomål på avvikelse från studiereglerna
Sidansvarig: Studentportalens redaktion|Sidan uppdaterades: 2018-01-12
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/rattigheter/?skipSSOCheck=true&referer=http%253A%252F%252Fwww.gu.se%252F%253FsiteSearch%253Dtrue%2526searchText%253Dstudieregler
Utskriftsdatum: 2018-01-22

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?