Länkstig

Certificate of International Merits vid Sahlgrenska akademin

Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom.

Vad är CIM?

Certificate of International merits (CIM) ger dig möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom. I din meritportfölj på Canvas samlar du under din studietid internationella meriter både hemmaplan och utomlands. På så sätt kan du synliggöra för framtida arbetsgivare att du har ett internationellt engagemang.

Hur går det till?

 1. Du registrerar dig i Canvas.
 2. Du deltar i tre internationella aktiviteter varav minst en på hemmaplan och en utomlands.
 3. Du skriver en reflektionstext per aktivitet på engelska lämnar in i Canvas samt laddar upp eventuella intyg. 
 4. Du skriver en slutrapport på engelska och lämnar in i Canvas.
 5. Du presenterar dina erfarenheter under en festlig tillställning.
 6. Du erhåller diplomet under förutsättning att reflektionstexter och slutrapport samt muntlig framställning godkänts.

Godkända aktiviteter

Aktiviteter utomlands

 • Studentutbyte via Erasmus, forskning eller annat samarbete med universitet som SA har avtal med.
 • Datainsamling/Examensarbete utomlands.
 • Sommarkurs vid partneruniversitet.
 • Praktik/VFU utomlands.
 • Dokumenterad auskultation/studiebesök i verksamhet relaterad till ditt utbildningsprogram.
 • Konferenser utomlands.

Aktiviteter på hemmaplan

 • Internationella föreläsningar utanför ordinarie undervisning. Tre föreläsningar vid tre olika tillfällen och datum. Aktivt deltagit i föreläsningar/kurser av t.ex. utländsk forskare, webbaserade kurser som är relaterat till ämnet eller yrket som ligger utanför ordinarie undervisning.
 • Aktivt deltagande vid tillfällen där ut- eller inresande studenter rapporterar intryck och upplevelser av internationellt utbyte. T.ex. information för nya studenter på programmet.
 • Presentation av utlandserfarenheter till andra studenter.
 • Fadder för inresande utbytesstudent (intyg från SAKS behövs).
 • Styrelsearbete, Internationella utskottet, Sahlgrenska akademins studentkår.
 • Delta på internationell konferenser/workshops som berör yrket/ämnet (bedöms i varje enskilt fall).
 • Introduktion till Global hälsa, 4,5 hp
 • Frivilligt arbete med flyktingar inom Röda Korset, Rosengrenska mottagningen eller motsvarande (bedöms i varje enskilt fall).
 • Deltagande i sommarkurser, internationella eller andra kurser som berör migration, kultur, etnicitet eller närliggande ämnen (OT, Fysio).
 • Engagemang i aktiviteter som berör internationalisering, som studenter eller lärare på programmet startat upp.
 • Examensarbetets forskningsfråga berör internationellt /multikulturellt/flerspråkigt fokus eller perspektiv och/eller sker i samarbete med utländska studenter där mångfaldsperspektivet blir centralt.

Reflektioner

Reflektion på aktivitet

Efter varje avslutad aktivitet laddar du upp ett dokument skrivet på engelska 250-300 ord (pdf) med dina reflektioner i Canvas. Använd dig av följande frågor som även finns i Canvas: 

 • Hur har deltagandet bidragit till att du fått ett ökat globalt perspektiv i relation till din utbildning? Ange exempel för att illustrera.
 • Vilka lärdomar kan du ta med dig i din kommande profession? Resonera kring frågan och ge ett exempel på en lärandesituation som du upplevt.

Skriv gärna ett exempel från din erfarenhet för att förtydliga. Fokus ska vara på dina personliga erfarenheter och inte så mycket detaljer kring själva aktiviteten.

De reflektioner du laddar upp fungerar sedan som stöd för dig inför slutrapporten och kan därför med fördel skrivas på engelska (vilket är ett krav för slutrapporten).

Deltagit i föreläsning, journal club etc?

Om du deltagit i en föreläsning på hemmaplan eller annan aktivitet som inte organiseras av ditt program måste du säkerställa att det finns dokumentation på din närvaro. Det kan vara ett intyg underskrivet av ansvarig lärare/föreläsare etc då detta är möjligt. Om du inte kan få ett intyg går det bra med en digital bild som säkerställer din närvaro. Tips: Ta en selfie som visar aktiviteten du deltar i.

Ett skriftligt intyg ska innehålla:

 • Ditt namn/datum/aktivitet/signatur (ansvarig).
  Intyg CIM (pdf 0,4 mb)

Slutrapport

När din koordinator på Sahlgrenska Academy International Office (SAIO) meddelat att du är godkänd att gå vidare skriver du en sammanfattande rapport på engelska (1000-2000 ord) där du reflekterar över dina internationella erfarenheter utifrån din utbildning och blivande yrke. Rapporten lämnas in i Canvas.

Rapporten ska inkludera:

 • En sammanfattande del där du beskriver dina olika aktiviteter (ca en tredjedel av rapporten)
 • En reflekterande del kring följande punkter (ca två tredjedelar av rapporten):
 1. How has your participation in the activities contributed to a global perspective related to your education?
 2. Describe the knowledge you have gained and how this is relates to your education and future profession.
 3. Have you applied, if not, how can you later on apply the gained knowledge to inter-cultural situations?
 4. What has been most rewarding and interesting with acquiring your international merits?

Hur ska rapporten se ut?

Rapporten ska struktureras som en uppsats. Använd gärna bilder för att göra rapporten mer läsbar och intressant för andra studenter. Exakta instruktioner finns på Canvas.

Vad händer med min rapport?

Skicka in rapporten digitalt via Canvas. Ditt programs internationaliseringsansvariga lärare kommer därefter att ta del av din redovisning och godkänna den samt ge klartecken för publicering på webben.

CIM-ceremonin

I slutet av varje termin presenterar CIM studenterna sin erfarenheter under en festlig ceremoni. Vicedekan för internationalisering delar ut diplomet. Studenterna ger en 5-10 minuters presentation och det finns en mall för hur presentationen ska se ut.

Fyra kvinnliga studenter har mottagit diplom.
Studenter som meriterat sig för CIM har mottagit sina diplom.

Vanliga frågor

Kontakt

Om du har frågor gällande CIM, kontakta den internationella koordinatorn för ditt program.

En bild av Evelina Nyström
Evelina Nyström
Internationell samordnare

Service till institutionen för vårdvetenskap och hälsa (doktorander och personal).

Student drop in onsdagar klockan 11:00-13:00 på Zoom.

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap
 • Masterprogrammet i Global Hälsa
 • Sjuksköterskeprogrammet (grundnivå)

 

En bild av Ingeborg Herbertsson
Ingeborg Herbertsson
Internationell samordnare

Service till institutionen för odontologi samt neurovetenskap och fysiologi (doktorander och personal).

Student drop in - boka tid!

 • Apotekarprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Tandhygienistprogrammet
 • Tandläkarprogrammet
 • Tandteknikerprogrammet
  En bild av Ida Mattiasson.
  Ida Mattiasson
  Internationell samordnare

  Service till institutionen för biomedicin (doktorander och personal).

  Student drop in - boka tid!

  • Barnmorskeprogrammet
  • Dietistprogrammet
  • Masterprogrammet i reproduktiv och perinatal hälsa
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet

   

  En bild av Rebecca Törnqvist
  Rebecca Törnqvist
  Internationell samordnare

  Service till institutionen för kliniska vetenskaper och institutionen för medicin (doktorander och personal).

  Student drop in:
  - tisdagar klockan 12:00-12:30 på Zoom.
  - torsdagar klockan 12:00-12:30 på Zoom.

  • Läkarprogrammet, 11 och 12 terminer
  • Audionomprogrammet
  • Logopedprogrammet