Länkstig

Lagar och regler som styr utbildningen

Det finns en mängd lagar, regler och lokala styrdokument som ligger till grund för de rättigheter och skyldigheter du har vid Göteborgs universitetet.

Lagar och regler

Universitet är en myndighet och verksamheten styrs av ett antal lagar och förordningar. Övergripande är det högskolelagen, högskoleförordningen och Universitets och högskolerådets författningssamling som styr högskolan. Universitet och högskolor får även styra mycket själva.

På universitetet finns gemensamma styrdokument om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det är beslut fattade av styrelse, rektor eller annat beslutsorgan och som ska styra organisationens verksamhet på ett gemensamt och normerande sätt.