Disciplinärenden

Ett disciplinärende är ett ärende där en student har anmälts misstänkt för disciplinära förseelser, exempelvis fusk. Här kan du läsa om processen fram till eventuell disciplinär åtgärd och vilket stöd du kan få vid en anmälan.

Vad kan leda till ett disciplinärende?

Enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen får universitetet vidta disciplinära åtgärder mot studenter som har:

  • Försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation annars ska bedömas. (Försök att vilseleda vid examination, som vanligtvis kallas fusk, kan du läsa mer om på sidan Fusk och plagiat)
  • Stört eller hindrat undervisning, prov eller annan verksamhet vid universitetet.
  • Stört verksamheten vid Universitetsbiblioteket eller annan särskild inrättning.
  • Utsatt en annan student eller arbetstagare vid universitetet för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen.

Disciplinära åtgärder

De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från utbildningen i maximalt sex månader. Den vanligaste åtgärden som beslutas när en student försökt vilseleda vid examination är avstängning från utbildningen i sex veckor.

Anmälan och handläggning

Om du blivit anmäld misstänkt för en disciplinär förseelse kommer du att kontaktas via den e-postadress som universitet tillhandahåller, om du inte själv angett en annan e-postadress. Du kommer ha möjlighet att bemöta och ge förklaring till uppgifterna i anmälan. I avvaktan på beslut i disciplinärendet får du delta i undervisning och examinationer.

Det finns en handläggningsordning som beskriver hur handläggningen av disciplinärendet går till och hur ansvaret för uppgifter i handläggningen är fördelat inom Göteborgs universitet.

Ladda ner handläggningsordningen på sidan Lagar och regler som styr utbildningen