Länkstig

Vad reglerar dina rättigheter och skyldigheter?

Det finns lagar och regler som du har en skyldighet att följa när du deltar i undervisning, pluggar eller gör en tenta, men även i hur du behandlar dina kurskamrater och personalen på universitetet.

Reglerna ger dig också många rättigheter; allt från hur din utbildning genomförs och dina möjligheter att vara med och påverka till hur din studiemiljö ser ut och hur dina personuppgifter får behandlas av universitetet.

Lagar och regler

Läs de lagar, regler och lokala styrdokument som ligger till grund för de rättigheter och skyldigheter du har vid Göteborgs universitet.

Lagar och regler som styr utbildningen

Universitetet kan vidta disciplinära åtgärder

Om du har begått en disciplinär förseelse (exempelvis stört verksamheten, fuskat eller utsatt en student eller lärare för trakasserier) får universitetet vidta disciplinära åtgärder. Om du blivit anmäld för disciplinär förseelse finns det en handläggningsordning som universitetet följer.

Om disciplinärenden

Så granskas Göteborgs universitet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller.

Om du upplever att reglerna inte följs

Vi vill att du ska känna dig trygg och stöttad när du studerar. Om du stöter på ett problem, anser att din utbildning inte har följt studiereglerna eller har något du inte är nöjd med i ditt studieliv berättar du om det på olika sätt.

Det är bra att du först tar reda på vad som gäller för din situation. På Studentportalen kan du läsa om vad som gäller i de flesta situationer och hur du går tillväga om du vill meddela universitetet att du upplever att något är fel.

Stöd vid frågor eller problem

Du kan alltid kontakta din studentkår eller GUS Student- och doktorandombud för att få hjälp och stöttning.

Det går även att skicka in en enklare fråga om regler eller vad som gäller juridiskt till Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Fråga juristerna på Universitetskanslersämbetet

Ta reda på vad som gäller

Klagomål om reglerna för studier, examination eller studentinflytande inte följs

Om du anser att din utbildning inte följer studiereglerna (regler på grundnivå och avancerad nivå för studier och examination samt regler för studentinflytande) kan du lämna ett klagomål.

Klagomål som rör utbildningen

Överklaga ett felaktigt beslut om studierna

Om du anser att ett beslut gällande dig är felaktigt kan du överklaga det. För att ditt överklagande ska behandlas måste du sända in det inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Överklagande

Rätten att påverka din utbildning

Du har rätt att kunna påverka din utbildning. Universitetet ska skapa goda förutsättningar för studenters inflytande över universitetets utveckling.

Läs om studentinflytande

Kvalitetsarbete och kursvärdering

Universitetet strävar efter att verksamheten alltid håller hög kvalitet. Studenters synpunkter på utbildning är av central betydelse. Alla studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att göra en kursvärdering. Detta är en möjlighet för dig att ge dina åsikter på kursen du deltar eller har deltagit i.

Kvalitetsarbete och kursvärdering

En god studiemiljö

Du ska känna att studiemiljön är anpassad till dig och din situation. Studiemiljö inkluderar allt från hur du trivs och mår i dina studier till att du har bra lokaler att vistas i och tillgång till de verktyg du behöver.

Din studiemiljö

Studiemiljö fri från diskriminering

Vid Göteborg universitet ska studiemiljön ska vara en plats fri från diskriminering och trakasserier. Varje anställd och student har ansvar för att behandla varandra med ömsesidig respekt. Göteborgs universitet ansvarar för att du som student inte blir utsatt för diskriminering.

Diskriminering och trakasserier

Din säkerhet på universitetet

Om något händer behöver du veta vad du ska göra och vi veta hur vi ska kontakta dig, exempelvis kontaktvägar vid kriser, brandskydd och tillträde i lokalerna. Den informationen har vi samlat under Säkerhet på universitetet.

Försäkring

Du är försäkrad under skoltid och under färden mellan din bostad och den plats där dina studier genomförs. Du är även försäkrad vid studier eller praktik utomlands.

Personuppgifter i studentarbeten

Göteborgs universitet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter du gör inom ramen för din utbildning. Det är viktigt att du känner till vad det innebär, när du har rätt till att och hur du ska göra när du behandlar personuppgifter.

Personuppgifter inom studierna

När vi behandlar dina personuppgifter

All behandling av studenters personuppgifter görs inom ramen för universitetes uppdrag som utbildningsanordnare och med stöd av dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) samt kompletterande lagstiftning.

Behandling av personuppgifter