Presentera muntligt

På de flesta utbildningar förväntas du någon gång presentera ett innehåll muntligt. Inför en muntlig presentation finns det mycket att tänka på och förbereda.

Till att börja med behöver du tänka igenom syftet med presentationen och vilket huvudbudskapet är. Utifrån det samlar och sållar du fakta. Gör en tydlig disposition, skriv ner vad du vill säga och öva många gånger högt för dig själv innan det är dags. Öva med den teknik som du ska använda, till exempel video eller bildspel.

Planera

Börja med att tänka igenom syftet med din presentation och vilka åhörarna är.

 • Vad är ditt huvudbudskap?
 • Vilka ska du prata för?
 • Vad vet de om ämnet du ska presentera?
 • Vad vill du att de ska veta, tycka eller göra efteråt?

Tänk också igenom var, när och hur länge du ska prata och hur det påverkar ditt upplägg och innehåll. Reflektera över tidigare erfarenheter av muntliga presentationer och vad du kan lära dig av dem. Vad har gått bra och vad har gått mindre bra? Vad kan du förbättra den här gången?

Har du varit åhörare till en muntlig presentation som du tyckte var särskilt bra kan du låta dig inspireras av den.

Disponera

Disponera innehållet så att presentationen får en inledning, en huvuddel och en avslutning. I inledningen presenterar du dig, introducerar ämnet och ger en översikt över innehållet. Huvuddelen strukturerar du med stöd av rubriker och punkter som du presenterar i tur och ordning. I avslutningen gör du en sammanfattning och lyfter fram det viktigaste för åhörarna.

Ska du presentera en lösning på ett problem kan du disponera innehållet genom att

 • redogöra för dagsläget
 • ringa in problemet
 • lägga fram möjliga vägar att gå
 • presentera ditt förslag på lösning eller förbättring.

Ska du presentera ett projekt eller en undersökning kan du göra din disposition utifrån rubrikerna inledning, metod, resultat, analys, diskussion och avslutning. Rubrikerna är tänkta som stöd för dispositionen. I din presentation kan du byta ut dem mot formuleringar som lyfter fram innehållet för dina åhörare.

Skriv ett talarmanus

Skriv ner vad du vill säga utifrån dispositionen inledning, huvuddel och avslutning.

Inledning

I inledningen kan du prova vanliga inledningsfraser som:

"Hej, jag heter … och jag ska prata om …" / "min presentation handlar om …"
"Jag är här för att …" / jag har fått i uppgift att …"
"Först kommer jag att … sedan … dessutom … avslutningsvis …"

Du kan också börja med något oväntat för att göra åhörarna intresserade och engagerade i ditt ämne. Det kan vara ett påstående, en fråga eller ett konkret exempel som är kopplat till det du ska tala om.

Huvuddel

I huvuddelen kan du göra innehållet tydligt för åhörarna genom att använda ord och fraser som visar på samband, till exempel:

"Å ena sidan … å andra sidan …"
"För det första … för det andra … för det tredje …"
"… vilket leder till …"
"Det har alltså framgått att …"
"En annan viktig sak är …"
"Om vi går vidare och ser på …"
"Som ett exempel på …"
"Mot bakgrund av …"

Avslutning

I avslutningen kan du använda ord som "sammanfattningsvis", "slutligen", "innan jag avslutar vill jag …" för att signalera till åhörarna att presentationen snart är slut. Gör gärna en tydlig återkoppling till inledningen, till exempel genom att besvara en fråga som du ställde. Det knyter ihop innehållet i din presentation för åhörarna. Du kan också skicka med en fråga till dina åhörare, uppmana till handling eller föreslå vidare forskning.

Repetera och revidera

Öva flera gånger och revidera ditt talarmanus under tiden. Det ökar chanserna att din presentation blir lättare för dig att framföra och samtidigt enklare för åhörarna att följa med i.

 • Öva på presentationen högt för dig själv. Då märker du hur ditt manus fungerar när du talar.
 • Notera formuleringar som är krångliga eller otydliga.
 • Revidera ditt manus. Ta bort överflödig information, förenkla och förtydliga så att det viktigaste går fram.
 • Öva högt igen – gärna inför någon som kan lyssna och ge respons.
 • Öva med bildspel eller annan teknik som du ska använda så du vet hur det fungerar.
 • Ta tiden och anpassa innehållet om det behövs.
 • Öva flera gånger så att du kan tala så fritt som möjligt. Använd stödord, nyckelord eller tankekartor som stöd för minnet. 

Presentera

Gör vad du kan för att undvika stress när det är dags för själva presentationen. Här är några råd: 

 • Kom i tid.
 • Se till att du har allt du behöver för din presentation.
 • Kontrollera tekniken så att du vet att den fungerar.
 • Drick vatten om du behöver och andas lugnt.
 • Titta på dina åhörare och sök ögonkontakt med dem när du talar.

Efter din presentation:
Sätt dig ner någon dag efteråt och tänk igenom vad som fungerade bra och vilka eventuella förbättringar du skulle vilja göra till nästa gång.

Källor och lästips

Blomström, V. & Persson, C. (2021). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang (Andra upplagan ed.). Studentlitteratur. 

Eksvärd, E. (2012). Modern retorik (1. uppl. ed.). Natur och kultur.

Strömquist, S. (2021). Konsten att tala och skriva (Sjunde upplagan ed.). Gleerups. 

Studieverkstaden Umeå universitet (2012). Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra. Råd om nervositet och rampfeber. https://www.umu.se/globalassets/_centralt-innehall/muntlig-presentation.pdf