Länkstig

Kvalitetsarbete och kursvärdering

Universitetet strävar efter att utbildningarna ska hålla hög kvalitet och nå uppsatta mål. Kursutvärderingsprocessen är en del av det arbetet.

Kvalitetsarbetet pågår kontinuerligt

Göteborgs universitet bedriver ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete. Det finns olika processer och styrdokument som bidrar till kvalitetssäkringen av utbildningen. Arbetet sker på alla nivåer: på kurs-, program-, institutions- och fakultetsnivå samt universitetsgemensamt. Dessutom bidrar utbildningsutvärderingar med extern bedömning till att utveckla kvaliteten i universitetets utbildningar.

Kursvärdering – en möjlighet att påverka

Studenters synpunkter på utbildning är av central betydelse i kvalitetsarbetet. Alla kurser följs upp genom att studenter erbjuds en kursvärdering. Den ska i möjligaste mån vara anonym och skriftlig. Värderingen är en möjlighet för dig att påverka din utbildning, genom att ge dina erfarenheter och synpunkter på vad som kan förbättras.

Kursledningen ska göra en transparent analys av resultatet. Analysen sammanfattas i en sammanställning, som även innehåller eventuella åtgärdsförslag. Åtgärder kan exempelvis vara förändring av kursens mål, innehåll och litteratur eller undervisnings- och examinationsformer. Även studenternas examinationsresultat kan utgöra underlag i sammanställningen.

Både studenter som gått kursen och studenter som påbörjar kursen nästa tillfälle den ges ska informeras om sammanställningen. Din utbildning meddelar dig var du kan hitta sammanställningen.

Andra värderingar och rapporter

Utöver kursvärderingen bör dialog och återkoppling i olika former ske med studenter eller studentrepresentanter. Olika former av studentdialoger är vanliga på universitetets utbildningar. Ibland sammanställd även andra uppföljningar och rapporter, exempelvis programrapporter.