Läs alltid informationen från din utbildning

För frågor om vad som gäller för just din tenta, kontakta kursansvarig eller annan person på din institution.

  • Du hittar generell information om vad som gäller för salstentor vid Göteborgs universitet på den här sidan.
  • På kursrummet i Canvas hittar du mer information om vad som gäller för en salstentamen inom din kurs, exempelvis datum, tillåtna hjälpmedel och andra instruktioner.

Vad är en salstentamen?

En salstentamen är en tentamen som skrivs i en skrivsal samtidigt med andra studenter. Det finns två former av salstentamen: papperstenta och digital tenta. En papperstenta skrivs med papper och penna och en digital tenta skrivs och bedöms i ett webbaserat system som går under namnet DISA på Göteborgs universitet. Därför kallas ofta digital salstentamen vid Göteborgs universitet för DISA-tenta.

Oavsett om du skriver din salstentamen på papper eller dator ska den alltid vara organiserad så att anonymitet upprätthålls när svaren bedöms.

Regler för examination

Du som student ansvarar för att känna till och följa reglerna för examination. Här har vi sammanfattat vad som gäller för en salstentamen, men vi rekommenderar dig även att ladda ner och läsa Regler för examination på sidan Lagar och regler som styr utbildningen.

Det finns olika tentasalar

Ofta skrivs salstentor i universitetets gemensamma skrivsalar, men de kan också hållas i skrivsalar på institutioner. Göteborgs universitets regler för salstentamen gäller även när kursansvarig institution vid Göteborgs universitet genomför salstentamen vid annat lärosäte, till exempel Chalmers.

Under vissa förutsättningar kan du även delta i tentamen på annan ort. Då krävs skriftligt beslut från prefekt eller motsvarande, och du måste ansöka till kursansvarig institution senast fyra veckor innan tentamenstillfället. Göteborgs universitet har just nu ingen möjlighet att ta emot studenter från andra lärosäten för att skriva tentamen.

Det finns speciell information för dig som ska skriva Salstentamen i de gemensamma skrivsalarna.

Krav på anmälan till salstentamen

Du måste anmäla dig till tentan i förväg, om du har missat att anmäla dig riskerar du att nekas tillträde till skrivsalen. Om du får förhinder att skriva en tenta är det även viktigt att du avbokar dig så tidigt som möjligt. Kursansvarig institution ger instruktioner om hur anmälan och avbokning går till.

Bra att veta innan du anländer till tentasalen

Du ska vara på plats i skrivsalen senast 15 minuter innan tentamen börjar. För digital salstentamen ska du vara på plats senast 30 minuter före utsatt skrivningstid. Skrivsalen stängs när skrivningstiden börjar, om du anländer efter detta blir du nekad att skriva din tenta.

Du ska kunna styrka din identitet genom att uppvisa legitimation både vid ankomst och när du lämnar in svar på tentamen. Exempel på giltig legitimation är pass, körkort, svenskt nationellt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet. GU-kort och uppehållstillståndskort /LMA-kort från Migrationsverket är inte giltiga id-handlingar.

Vissa saker får du inte ta med dig till skrivsalen:

  • Du får inte ta med dig eget kladdpapper, det finns att ta i skrivsalen.
  • Det är nötförbud i skrivsalen. Det är inte tillåtet att ta med sig något som innehåller nötter eller jordnötter.
  • Skrivsalen ska vara en parfymfri zon.

Under tentans gång

Skrivplatserna är reserverade för anmälda studenter. Du ska följa anvisningarna från tentamensvakt om placering och övriga regler, så att risk för otillåtet samarbete minimeras.

Du kommer även behöva lämna dina personliga tillhörigheter (såsom väska, ytterkläder och mobiltelefon) på anvisad plats i skrivsalen. Bara hjälpmedel som på förhand angetts som tillåtna hjälpmedel (av kursansvarig lärare eller examinator)  får tas med till skrivplatsen.

Under skrivningstid gäller samtalsförbud mellan studenter såväl i skrivsal som vid toalettbesök. I skrivsalen ska även lugn och stillhet iakttas, för att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för ett gott resultat på salstentamen. Om du uppträder störande kommer du avvisas från skrivsalen, störande uppträdande kan även leda till disciplinära åtgärder.

Avslutande av salstentamen

Du ska avsluta skrivningen inom utsatt tid och kommer behöva legitimera dig när dina svar på tentamen lämnas in till tentamensvakt. Även ”blankt” svar på tentamen ska inlämnas. De provuppgifter som ingått i salstentamen får inte tas med.

Om du skriver en digital salstentamen ska du från din skrivplats göra tentamensvakten uppmärksam på att tentamen har avslutats. Tentamensvakten gör identitetskontroll vid skrivplatsen innan inlämning kan ske.

Om du väljer att avbryta tentamen kan du normalt tidigast lämna skrivsalen efter att den är stängd för inträde. För universitetsgemensam skrivsal gäller 45 minuter innan skrivsalen kan lämnas.