Överklagande

Om du anser att ett beslut gällande dig är felaktigt kan du överklaga det. För att ditt överklagande ska behandlas måste du sända in det inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Beslut som kan överklagas

Följande beslut kan överklagas: 

  • behörighet
  • anstånd
  • studieuppehåll
  • tillgodoräknande
  • examen

Om du anser att din utbildning inte följer studiereglerna ska du i stället lämna ett klagomål. Om klagomål som rör utbildningen

Innehåll i överklagan

Överklagandet bör vara underskrivet och innehålla följande uppgifter:

  • vilket diarienummer beslutet har
  • vilket beslut som överklagas
  • vilken dag du tog del av beslutet
  • varför du anser att beslutet bör ändras samt vilken ändring du önskar
  • ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer

Adressering av överklagan

Överklagan ska skickas till följande adress:

Överklagandenämnden för högskolan
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg

Eller via e-post till registrator@gu.se

Behandling av överklagan

När ett överklagande inkommer till universitetet bedöms ärendet på nytt. Universitet omprövar beslutet och kontrollerar information eller underlag som tillkommit, och som kan ligga till grund för en ändring av beslutet.

Om det tidigare beslutet inte ändras sänds överklagandet till Överklagandenämnden för högskolan, tillsammans med ett yttrande från universitetet.

Överklagandenämnden ger dig därefter normalt möjlighet att komplettera ditt överklagande. Slutgiltigt beslut fattas sedan av Överklagandenämnden.

Överklagandenämnden för högskolan