Länkstig

Tentamen och examination

De flesta kurser innehåller examinationer. Här får du veta mer om olika examinationsformer och vad som gäller för exempelvis betyg och omtentor.

Har du frågor om din examination?

Om du har frågor om din examination ska du i första hand kontakta kursens ansvariga lärare eller kursadministratör. Scrolla även ner på sidan för att läsa eventuell information från din fakultet eller institution.

Olika former av examination

En examination innebär att dina kunskaper bedöms genom en uppgift eller tenta. Detta kan ske vid flera tillfällen under en kurs och/eller i slutet av en kurs. En utsedd lärare (examinator) betygsätter din prestation utifrån de kriterier som står i kursplanen. I kursplanen kan du även se vilka examinationsformer som gäller. Din lärare ger också anvisningar inför en examination, dessa ska finnas tillgängliga senast två veckor före kursstart.

Om olika examinationsformer:

Anpassad examination

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning och har blivit beviljad pedagogiskt stöd kan samordnare för pedagogiskt stöd rekommendera anpassad examination utifrån dina behov. Du ska anmäla behov av anpassad examination till din institution senast fyra veckor före examinationstillfället.

Exempel på anpassningar är anpassad examinationsform (som att du examineras enskilt istället för i grupp eller att du examineras muntligt istället för skriftligt) eller anpassningar vid salstentamen i universitetets gemensamma skrivsalar (som att du får förlängd tid för tentan eller får sitta i mindre grupp).

Mer information:

Bedömning och betyg

Betyg beslutas av en särskilt utsedd lärare, en examinator, och kan antingen gälla för del av kurs eller för en hel kurs. För att du ska få godkänt i en kurs måste kursens alla lärandemål vara uppnådda.

Resultat från examination får du senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. Din institution ska informera dig om hur resultatet görs tillgängligt. Du ser ditt betyg i Ladok för studenter senast fem arbetsdagar efter att du fått besked om ditt resultat.

Du kan inte återkalla ett inlämnat resultat från examination för att undvika att betygsättas. Ett betygsbeslut kan inte heller överklagas, men du har möjlighet att begära att examinator omprövar sitt beslut.

Komplettering

Det ska framgå i kursplanen om komplettering av examinerad studentprestation medges. En komplettering ska bygga på samma uppgift som den ursprungliga examinationen. Om du inte lämnar in komplettering inom utsatt tid underkänns du på examinationsuppgiften.

Omtenta och fler examinationstillfällen

Utöver det ordinarie examinationstillfället ska ytterligare tillfällen erbjudas, tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från det ordinarie provet har meddelats och senast två månader (tre månader för prov som genomförts i maj och juni) efter det ordinarie provet.

Du har rätt att göra om en examination på en kurs om du inte får ett godkänt resultat. Om det finns en begränsning för antalet omtentor på just din kurs ska det stå i kursplanen. Om du inte kunnat närvara vid ett obligatoriskt moment ska du ges möjlighet att delta i ett kommande inplanerat moment eller en alternativ uppgift.

Regler för examination

Göteborgs universitet har regler för examination på grundnivå och avancerad nivå, som består av allmänna regler, regler för vissa examinationsformer samt regler för administration. De skapar ett tydligt ramverk för hur examinationer vid Göteborgs universitet ska gå till och ska säkerställa att examinationer är rättssäkra och likvärdiga. 

Som student är det ditt ansvar att vara medveten om och följa reglerna. Du kan hitta information om vad som gäller i olika examinationssituationer på Studentportalen. Dessutom rekommenderar vi starkt att du laddar ner och läser reglerna.

Misstänkt fusk anmäls

Grundad misstanke om vilseledande vid examination (fusk) är anmälningspliktig. I ett sådant ärende ska universitetets handläggningsordning för anmälan avseende misstanke om disciplinära förseelser följas.

Fusk och plagiat