Länkstig

Res säkert

Se till att vara förberedd på olika situationer som kan uppstå under din utlandsvistelse. På den här sidan hittar du en lista med säkerhetsinformation, och frågor att fundera över om du ska resa till ett land som skiljer sig mycket från Sverige.

Förberedelser inför avresa

 • Läs på i förväg om säkerhetsläget land du reser till. Det är viktigt att du känner till det område som du ska bo i och om det finns särskilda platser som bör undvikas.
 • Skaffa dig kunskap om de lagar och regler som gäller i ditt värdland och se till att du följer dessa. Lär dig om landets historia, politik, ekonomi, kultur, normer och värderingar.
 • Kolla UD:s reserekommendationer, ingen avrådan ska gälla.
 • Ladda ner UD:s app Resklar
 • Anmäl dig till svensklistan (Sweden Abroad) och till den svenska ambassaden i ditt värdland
 • Kontrollera om du behöver vaccinera dig innan avresa. På 1177.se finns reseråd och information om vaccinationer.
 • Ta flera kopior på viktiga papper (Pass, flygbiljetter, antagningsbesked, visum etc) och förvara på flera olika ställen. Det är bra om någon närstående hemma också kan ha en uppsättning av kopiorna.
 • Ha koll på vem du kan kontakta. Se till att kontaktuppgifter till handledare, internationell koordinator, lokala kontaktpersoner och globalt assistansbolag finns nära till hands, till exempel i en lista i din plånbok.
 • Ha alltid försäkringskortet nära till hands.

Om en krissituation uppstår

I filmen nedan får du en bra genomgång av sådant du behöver veta innan du reser iväg. Filmen är på engelska.

Navigate to video: Prepare, Be Aware: Your Personal Safety
Video (09:21)
Prepare, Be Aware: Your Personal Safety

Ska du resa till ett land som skiljer sig mycket från Sverige?

Att resa till länder som politiskt, ekonomiskt och kulturellt skiljer sig väsentligt från Sverige kan innebära risker, både när det gäller sådant som du gör inom ramen för din utbildning och sådant som sker på fritiden. Fältstudier inom kontroversiella ämnen kan utsätta såväl dig som respondenter för fara. Studenter som genomför praktik (exempelvis inom hälso-och sjukvård) kan ibland förväntas utföra uppgifter som går utöver deras kompetens och befogenhet.

Värderingar och normer i samhället som till exempel rör jämställdhet, sexuell läggning, etnicitet och religion kan skilja sig väsentlig från det du är van vid. Du kan komma att möta människor i utsatta situationer som lever under svåra eller ojämlika förhållanden. Det kan vara psykiskt påfrestande och innebära en risk för såväl dig själv som för samarbetspartners och människor i värdlandet.

Genom kunskap, förståelse och riskmedvetenhet kan utlandsvistelsen förberedas bättre och riskerna minimeras. Nedan följer en kortare ”kom-ihåg-lista” och länkar till läsvärd information samt ett diskussionsunderlag kring etiska och moraliska aspekter av utlandsvistelsen som kan användas i förberedelse inför din resa till utsatta länder och regioner.

Följ listan ovan, och rensa också dator och telefon från data, bilder och inspelningar som kan vara olämpliga

Frågor att fundera på

 • På vilket sätt skiljer sig lagstiftning och politisk situation i landet jämfört med den du är van vid?
 • Finns det produkter som är olagliga eller kräver tillstånd att använda eller föra in i landet? (till exempel läkemedel eller livsmedel)
 • Hur ser situationen i landet ut rörande levnadsförhållanden, mänskilda rättigheter, yttrandefrihet, akademisk frihet, korruption?
 • Finns det stora skillnader i attityder, normer och värderingar i landet jämfört med vad du är van vid?
 • Finns det ämnen eller frågor som är särskilt känsliga att prata om i landet/regionen? Hur påverkas det beroende av vilken situation eller roll du befinner dig i? (Till exempel om du är på din praktikplats/på universitet/under fältarbete eller på din fritid?
 • Vilka värderingar och normer är viktigast för dig och hur reagerar du när du möter någon som inte delar dessa? Vilka kulturella och normstyrda beteenden, tankemönster och kommunikationssätt har du med dig som du kan behöva anpassa?
 • Finns det situationer under din utlandsvistelse där du kan få problem, utsättas för fara eller hamna i konflikt baserat på din bakgrund, dina värderingar, eller ditt studieämne?
 • Vad är de största riskerna för dig under din utlandsvistelse? (Politiska oroligheter och konflikter, kriminalitet, korruption, hälsorisker, kulturkrockar, cybersäkerhet, risk för påtryckningar etc)
 • Har du känslig eller sekretessbelagd information, material eller data som du behöver skydda? (Exempelvis genom att tömma dator eller använda lånedator.)
 • Vilka risker kan du komma att utsätta andra för under din utlandsvistelse? Kan din närvaro, de frågor du ställer eller medverkan i din studie försätta andra människor i en svår eller farlig sits?
 • Kan det uppstå situationer där du förväntas utföra uppgifter, bistå eller agera på ett sätt som inte är lämpligt givet din kompetens, position eller befogenhet? Är du medveten om vad du får och inte får göra?
 • Hur undviker du att utsättas, och utsätta andra, för dessa risker?

Länkar till mer information

 • På sidan StudentsAbroad hittar du landsspecifika handböcker med säkerhetsinformation. Students Abroad
 • Via universitetsbiblioteket når du “landguiden” som utges av utrikespolitiska institutet och har information om världens alla länder. Landguiden
 • På universitetet bedrivs forskning om en mängd länder och regioner. Använd sökfunktionen för att hitta forskare, forskargrupper, projekt och publikationer som kan vara till nytta för dig. Hitta forskning