Länkstig

Källor till vetenskaplig kommunikation

Som student möter du forskning genom din kurslitteratur och genom att söka efter information till en inlämningsuppgift eller uppsats. Kunskap om olika typer av källor för vetenskaplig kommunikation gör att du snabbare och enklare hittar den information du behöver för att lyckas med dina studier.

Vetenskaplig kommunikation

En stor del av en forskares arbete handlar om att sprida resultatet av de studier hen genomför. Kommunikationen är huvudsakligen riktad till andra forskare, för att på sikt generera ny forskning. Målgruppen kan även vara andra mottagare såsom yrkesverksamma, beslutsfattare eller allmänheten.

Forskningsresultaten publiceras i olika publikationstyper beroende på ämnesområde och på vilken mottagare budskapet är riktat till. Inom medicin, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap publicerar forskare sig primärt i vetenskapliga tidskrifter, medan forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i högre utsträckning publicerar sig i böcker eller konferenspublikationer. En och samma forskare kan också sprida sin forskning i flera olika publikationstyper.

Vad är en källa?

En källa kan till exempel vara en artikel, en bok, en webbsida, ett citat från en föreläsning eller ett fingeravtryck. Man brukar tala om två typer av källor; primärkällor och sekundärkällor.

Vetenskapliga publikationstyper

Som student är det en stor fördel att ha kunskap om olika typer av vetenskapliga publikationer. Att veta huruvida en viss källa är vetenskaplig eller ej räcker sällan; du behöver skaffa dig en bild över vilka publikationstyper som är relevanta för dig i ditt specifika arbete. För att kunna bedöma vilka publikationstyper som är relevanta för dig måste du först och främst få kunskap om dessa typer.

Det är viktigt att känna till att olika publikationstyper har olika vetenskaplig tyngd. Vilken tyngd olika publikationstyper tillskrivs beror på vetenskapligt fält. En generell tumregel för många vetenskapliga fält är att publikationer som har genomgått någon form av akademisk granskning före publicering har högst vetenskapligt värde. Denna granskningsprocess kallas för peer review (på svenska för referensgranskning) och går ut på att ämnesexperter granskar texten före publicering. Experterna skickar sin bedömning till förlaget; texten kan föreslås accepteras, accepteras med ändringar eller avslås.

Några vanliga publikationstyper

I de publikationstyper som beskrivs nedan vänder sig forskaren i första hand till andra forskare. Ett undantag är källtypen "Bok eller bokkapitel" som vanligen har en bredare målgrupp.

Exempel på konferensbidrag.
Exempel på en monografi.

Den vetenskapliga tidskriften och tidskriftsartikeln

Vetenskapliga tidskrifter finns inom alla ämnesområden och innehåller främst vetenskapliga artiklar. Den vetenskapliga artikeln granskas innan den eventuellt publiceras. Granskningen kallas peer review och utförs av experter inom det specifika ämnet. Experterna bedömer om artikeln håller en hög vetenskaplig kvalitet och bör publiceras. Vissa artiklar går direkt till publicering medan andra avslås direkt. I en del fall kan författaren få en lista på saker som måste ändras innan publicering kan bli aktuellt.

Vetenskapliga tidskrifter kan innehålla olika typer av artiklar:

 • Originalartiklar (primärpublikationer)
  Beskriver resultatet av ett forskningsarbete (i form av empiriska studier) för första gången.
 • Översiktsartiklar (review articles)
  Kritiska utvärderingar av flera sedan tidigare publicerade studier. Här ingår även metaanalyser där man utifrån resultaten i ett antal studier belyser till exempel värdet av en behandling vid en viss sjukdom.
 • Teoretiska artiklar
  Syftar till att utveckla nya teorier utifrån redan existerande forskning.

Tvivelaktiga tidskrifter

En beteckning för oseriösa vetenskapliga tidskrifter, ofta open access. Tvivelaktiga tidskrifter tjänar pengar på att ta ut publiceringsavgifter från artikelförfattarna, utan att ordna peer review-process eller andra tjänster som vanligtvis ingår vid publicering. Genom offensiv marknadsföring försöker de samla in pengar från forskare som är måna om att få sprida sina rön. Vill du kontrollera om en open access-tidskrift är seriös kan du börja med att titta på Directory of Open Access Journals och Web of Science's Master Journal List – återfinns tidskriften här har artiklar i tidskriften med största sannolikhet en kvalitetskontroll, så kallad Peer review.

Så känner du igen en vetenskaplig artikel

Uppbyggnad och struktur av vetenskapliga artiklar varierar mellan olika ämnesområden. När det gäller originalartiklar ska de vara uppbyggda så forskningsprocessen går att följa. Ofta rekommenderas strukturen IMRaD (Introduction, Materials & methods, Results and Discussion). Dessa begrepp kan användas som rubriker i artiklar, men så är inte alltid fallet.

Strukturen brukar dock kunna identifieras genom att följande delar finns med:

Artikeltitel

Titeln är mycket viktig i en vetenskaplig artikel och ska ge en klar bild av vad artikeln handlar om.

Bild
Skärmdump som visar ett exempel på artikeltitel

Författare

De som på olika sätt aktivt bidragit till forskningsprojektet anges som författare till artikeln. Ordningsföljden mellan namnen kan antingen vara alfabetisk eller vara sådan att den som gjort mest anges först och den som är gruppens ansvarige ledare nämns sist. Det är viktigt att lyfta fram rätt person så att fördelningen av framtida forskningsresurser blir rättvis.

Bild
Skärmdump som visar ett exempel på författare

Institutionstillhörighet

Författarens akademiska tillhörighet (affiliation), det vill säga var hen är verksam, anges tydligt.

Bild
Skärmdump som visar ett exempel på institutionstillhörighet

Datum

Datum för när artikeln kom in till tidskriften och när den antogs för publicering indikerar om den gått igenom en granskningsprocess (peer review).

Bild
Skärmdump som visar ett exempel på datum

Abstract

En kort sammanfattning skriven av författaren för att summera hela artikelns innehåll. Utöver "abstract" kan sammanfattningen även kallas för "summary".

Bild
Skärmdump som visar ett exempel på ett abstract

Introduktion

En beskrivning av bakgrunden till studien och en presentation till tidigare relevant forskning inom det ämnesområde som undersökts. Här kan även finnas en beskrivning av syftet med studien och vilka frågeställningar som fungerat som utgångspunkter för studien samt eventuella avgränsningar.

Material och metod

En detaljerad beskrivning av hur studien genomförts och vilket material som har använts. Ibland redogör författarna för det/de teoretiska perspektiv som studien bygger på.

Resultat

En presentation av resultatet av studien, ofta redovisat tematiskt och med hjälp av tabeller eller diagram. Kan vara sammanvävd med delen Diskussion.

Diskussion

En analys och slutsatser av studiens resultat. Dessa sätts i relation till tidigare forskning och eventuella förslag på framtida forskningsbehov inom området. Kan vara sammanvävd med delen Resultat.

Litteraturlista

Förteckning över de källor som använts.

Populärvetenskapliga källor

Forskare publicerar sig inte bara för forskningsvärlden, utan vänder sig också till det omgivande samhället. Det kan handla om artiklar i dagspress som är riktad till allmänheten, läroböcker för studenter och skolelever, artiklar för en intresserad allmänhet eller specifika yrkesgrupper i olika facktidskrifter. Den här typen av publikationer brukar något förenklat kallas för populärvetenskap.

Så känner du igen en populärvetenskaplig artikel

Populärvetenskapliga artiklar har gemensamt att de är sekundärkällor, och att målgruppen är den breda allmänheten snarare än forskarkollegor. Innehållet kan vara forskningsbaserat, men tilltalet är enklare, med ett lättförståeligt språk och få facktermer. Om facktermer används följs de ofta av en förklaring. Referenser och litteraturlistor är inte en självklarhet i populärvetenskapliga texter. Populärvetenskapligt innehåll är ofta skrivet av en journalist, snarare än av en forskare. Illustrationer som används inom populärvetenskap är ofta tilltalande och lockande jämfört med vetenskapliga publikationer, som ofta använder enbart tabeller eller modeller.

Får jag använda mig av populärvetenskapliga källor som student?

Vetenskapliga publikationer genomgår ofta någon form av kvalitetsgranskning och kan därför sägas vara mer betrodda än populärvetenskapliga publikationer. Men en källas relevans beror inte främst på dess publikationstyp, utan vad syftet är med din text. I akademiska texter väger visserligen källor från vetenskapliga publikationer tungt, särskilt i de avsnitt som presenterar tidigare forskning och kopplar denna forskning till den skrivna texten.

Innehållet i populärvetenskapliga källor kontrolleras oftast inte, men kan ändå vara värda att nämna i en uppsats beroende på syfte. I många uppsatser fungerar populärvetenskapliga källor, till exempel dagstidningsartiklar, som passande referenser i bakgrundsavsnittet – kanske för att visa på en aktuell debatt eller betona att uppsatsämnet är en uppmärksammad fråga som allmänheten känner till. Populärvetenskapliga källor kan också användas i uppsatser som datainsamling. För en student som ska göra textanalys över lokaltidningarnas bevakning av klimathotet är just lokaltidningsartiklar den mest relevanta källtypen.

Exempel på populärvetenskaplig tidskrift: "Modern psykologi".
Exempel på vetenskaplig tidskrift: "Journal of Applied Psychology".

Lilla ordlistan

Här förklarar vi kortfattat olika ord och benämningar som används genomgående på den här sidan.

 • källa: kan till exempel vara en artikel, en bok eller en webbsida
 • vetenskaplig källa: kan vara en tidskriftsartikel där målgruppen är andra forskare
 • populärvetenskaplig källa: kan vara en artikel publicerad i dagspress
 • vetenskaplig kommunikation: spridning av forskningsresultatet
 • vetenskaplig publikationstyp: kan exempelvis vara en vetenskaplig tidskriftsartikel, doktorsavhandling eller rapport
 • vetenskaplig tidskrift: finns inom alla ämnesområden och innehåller främst vetenskapliga artiklar
 • vetenskaplig artikel/tidskriftsartikel: granskas av experter inom det specifika ämnet, som bedömer om artikeln håller en hög vetenskaplig kvalitet och bör publiceras
 • populärvetenskaplig artikel: en sekundärkälla där målgruppen är den breda allmänheten