Bearbeta din text

Textbearbetning handlar om att granska den egna texten och anpassa den till en tänkt mottagare. Det är en fas i skrivandet då du behöver fatta många beslut och göra ändringar i texten genom att lägga till, ta bort och formulera om.

Det kan kännas svårt att distansera sig från sin text för att se vad som faktiskt står och objektivt kunna bedöma textens styrkor och brister. Om du har möjlighet kan du lägga ifrån dig texten och återkomma till den för att se den med "nya ögon". 

Checklista

Styckeindelning och kärnmeningar

Styckeindelning är ett viktigt verktyg för att visa läsaren hur textens innehåll är strukturerat. En vanlig rekommendation för styckeindelning brukar sammanfattas med uttrycket "ett stycke, en tanke". Med det menas att varje stycke i texten ska behandla en huvudsaklig tanke eller en aspekt av något.

Att stycket har en kärnmening betyder att det finns en mening som förmedlar den huvudsakliga tanken med just det stycket. Kärnmeningen kommer ofta först och följs sedan av förklaringar, exempel eller argument som utvecklar den huvudsakliga tanken.

När du arbetar med att förbättra strukturen i texten kan innehållet framstå tydligare även för dig som skrivit. Du kan till exempel se om din argumentation behöver stärkas eller om texten behöver kompletteras på något annat sätt.

Pröva omvänd disposition 

Omvänd disposition (Reverse Outlining) är en metod som kan användas för att revidera och förbättra textens struktur. Så här gör du:

Börja med att markera kärnmeningen (eller huvudpoängen) i varje stycke av din text. Kopiera sedan över kärnmeningarna till ett tomt dokument i den ordning de kommer i texten.

Granska innehållet i det nya dokumentet. Är allt kopplat till ämnet? Kommer innehållet i rätt ordning? Finns det upprepningar?

Gör vid behov en ny disposition av kärnmeningarna i det nya dokumentet. Gå därefter tillbaka till ursprungstexten och bearbeta den utifrån den nya dispositionen genom att

  • se till att varje stycke relaterar till ämnet du skriver om
  • ta bort innehåll som inte är relevant för din text
  • placera styckena i en logisk ordning
  • lägga samman stycken som har samma huvudpoäng
  • dela upp stycken som har flera huvudpoänger
  • ta bort onödiga upprepningar
  • formulera nya kärnmeningar där det behövs.

Röd tråd och sambandsord

Att texten har det som kallas röd tråd innebär att den har en struktur som är enkel att följa och att det framgår hur olika saker förhåller sig till varandra. Det underlättar läsningen och förståelsen av texten.

Ett sätt att skapa en röd tråd är att använda sambandsord. Några exempel på sambandsord är "först", "sedan", "därefter", "därför", "däremot", "exempelvis", "följaktligen" och "avslutningsvis". Det finns många sambandsord och de ger dig möjlighet att precisera just det samband du vill förmedla.

Inför inlämning

När texten börjar kännas färdig brukar det finnas några saker kvar att göra. Felskrivningar och oklarheter kan vara svåra att upptäcka i en text som du själv har skrivit. Men för läsaren kan även små fel vara störande och finns det flera fel i texten kan läsaren börja tvivla på skribentens trovärdighet.

Det kan vara lättare att upptäcka skrivfel om du skriver ut din text och läser den på papper, rad för rad. Ett knep kan vara att byta typsnitt, färg eller stil på texten för att se den på ett nytt sätt. 

Om du har möjlighet kan du prova att kopiera in din text i olika skrivprogram, eftersom olika rättstavningsprogram kan fånga upp olika typer av felskrivningar.

Du kan också prova att läsa texten högt, eller be någon annan läsa den för dig. Du kan också få texten uppläst med hjälp av läs- och skrivverktyg som du som student vid Göteborgs universitet kan ladda ner och använda utan kostnad.

Gå till sidan med programvaror för nedladdning

Källor och lästips

Karlsson, O., & Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan ed., Språkrådets skrifter;22).

Strömquist, S. (2019). Uppsatshandboken: Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser (Sjunde upplagan ed.). Studentlitteratur.