Länkstig

Examensregler

Här hittar du information om alla olika examina som finns, samt regler och krav för dessa. Det finns både nationella och lokala examensregler, Göteborgs universitets examensordning omfattar dem båda. Exakta krav för specifika examina anges i examensbeskrivningar.

Examina delas in i följande tre huvudkategorier: yrkesexamina, generella examina och konstnärliga examina. Vid Göteborgs universitet finns alla dessa olika examina. All högre utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå är en fortsättning på den underliggande nivån.

Alla examina som utfärdas har ett exakt omfång, med undantag för licentiatexamen. Till exempel krävs 180 högskolepoäng (hp) för en kandidatexamen. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng. En kandidatexamen motsvarar alltså sex terminers heltidsstudier.

Som student har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning.  Om tillgodoräknande

Nationella och lokala regler

Regeringen beslutar vilka examina som får utfärdas vid olika universitet och högskolor. Detta finns reglerat i högskoleförordningen. Varje universitet och högskola får sedan besluta om lokala föreskrifter, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och vad respektive examen ska kallas.

Det betyder att kraven för examina kan skilja sig åt mellan olika universitet och högskolor, men det finns alltid en gemensam kärna av regler som gäller för alla. Göteborgs universitets examensordning omfattar både nationella och lokala regler.

Högskoleförordningen på Sveriges riksdags webbplats

Examensordning (pdf 0,3 mb)


Examensbeskrivningar

På Göteborgs universitet finns det examensbeskrivningar. En examensbeskrivning innehåller information om vad som måste finnas i en specifik examen, till exempel en ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi.

Exempelvis står det hur många högskolepoäng examen måste innehålla och vilka kurser inom huvudområdet som ska ingå. Det kan finnas både valfria kurser och obligatoriska kurser. Vill du veta mer om vad som ska ingå i en specifik examen kan du kontakta en studievägledare.

Examensbeskrivningar finns för generella och konstnärliga examina, men inte för yrkes- och forskarexamina (se mer information om olika examina längre ner på sidan).

Studievägledning

Äldre examensregler
Som en följd av Bolognaprocessen infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i Sverige den 1 juli 2007. Examensregler före Bolognaprocessen kallas äldre regler.
Sedan 1 juli 2015 utfärdar vi inte längre examen enligt äldre regler utan endast enligt nya regler (högskolelagen, SFS 2006:173).

Yrkesexamina

En yrkesexamen är en examen med en viss yrkesinriktning. För att få en yrkesexamen måste du följa ett program. I en del fall kan den som uppfyller kraven för en yrkesexamen även få en generell examen. Nedan ser du vilka yrkesexamina som nu utfärdas vid Göteborgs universitet.

Generella examina

Generella examina finns på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De generella examina som finns är högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen.

En generell examen på grund- och avancerad nivå har alltid ett huvudområde. Huvudområdet är det ämne som studierna fokuserar på.

Lista över huvudområden på Göteborgs universitets externa webbplats

Nedan ser du vilka examina som finns på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt vilka krav som finns för respektive examen.

Förled

De flesta generella examina har ett förled. Förledet är den inledande delen av en examens benämning. Exempel på en examensbenämning är Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik.  Vanligast förekommande förled är ”Filosofie”, men det finns flera andra, bland annat ”Ekonomie”, ”Medicine”, ”Naturvetenskaplig” och ”Politices”.

Vilket förled en examen har styrs av huvudområdet. Ibland kan ett huvudområde leda till olika förled, varav det ena förledet innebär ytterligare examenskrav.

Konstnärliga examina

Konstnärliga examina finns på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De konstnärliga examina som finns är högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen.

En konstnärlig examen har alltid en inriktning. Inriktningen är det konstnärliga ämne som studierna fokuserar på.

Lista över konstnärliga examina på Göteborgs universitets externa webbplats

Nedan ser du vilka konstnärliga examina som finns på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt vilka krav som finns för respektive examen.

Frågor och svar

Kontakt

Här hittar du de olika kontaktvägarna till Sektionen för examen.

Telefontid

Du kan kontakta oss via telefon på 031-786 1850. Vi har telefontid måndag–onsdag, klockan 9.00-11.00.

Telefontiden är stängd 8 juli-9 augusti.

Postadress:

Göteborgs universitet
Utbildningsenheten
Sektionen för examen
Box 100, 405 30 Göteborg

Allmän handling

Göteborgs universitet är en statlig myndighet och inkomna handlingar via post och kontaktformulär kan räknas som allmänna. En allmän handling är offentlig och kan begäras ut, om den inte omfattas av sekretess.