Bild
illustration med olika former i olika färger
Länkstig

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Alla studenter vid Göteborgs universitet ska ha förutsättningar att klara sina studier. Pedagogiskt stöd finns för dig som har en varaktig dokumenterad funktionsnedsättning.

Det pedagogiska stödet ska underlätta studierna och finns att få under hela din studietid. Stödet utformas utifrån ditt behov och kan bestå av olika former av anpassningar i studierna. Göteborgs universitet har cirka 2000 studenter med pedagogiskt stöd som finns vid alla utbildningar och nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå). I begreppet ”student” räknas även du som doktorand in.

Med varaktig funktionsnedsättning menas att du har en nedsättning som varar längre än sex månader. Exempel på funktionsnedsättningar är specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, rörelsehinder, syn- och hörselnedsättning. Även studenter med psykisk ohälsa kan få tillgång till pedagogiskt stöd.

Det syns inte på ditt kursintyg eller examensbevis att du har haft pedagogiskt stöd under studierna. 

När ska jag ansöka om pedagogiskt stöd? 

Du bör ansöka om pedagogiskt stöd så snart du blivit antagen till Göteborgs universitet. Om du har en mer omfattande funktionsnedsättning eller behöver utbildningstolkning, ber vi dig att kontakta oss i så god tid som möjligt för att vi ska kunna tillgodose dina behov.

Instruktioner för hur du ansöker om pedagogiskt stöd finns längre ner på sidan.
 

Former av pedagogiskt stöd

Ditt pedagogiska stöd utformas tillsammans med en samordnare på Utbildningsenheten och personer, exempelvis lärare och studievägledare, på utbildningen du läser.

Vissa former av stöd kan samordnaren besluta om, andra former av stöd kan samordnaren rekommendera. Då tar din institution eller examinator beslut om vilka rekommendationer du kan beviljas. Det är lärandemålen i kursplanen som styr vilka anpassningar som du kan få.

Ansöka om pedagogiskt stöd

När du har blivit antagen till studier vid Göteborgs universitet kan du ansöka om pedagogiskt stöd. Ansökan gör du i systemet Nais, där du laddar upp dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning.

Du måste ha giltig dokumentation

Du måste ha dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning för att du ska kunna få ett besked om pedagogiskt stöd. Dokumentationen ska vara skriven av exempelvis en läkare, logoped eller psykolog. När det gäller specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan underlaget även vara skrivet av en specialpedagog. Göteborgs universitet gör inga utredningar av funktionsnedsättning eller av olika sjukdomar.  

Här följer exempel på vad dokumentationen bör innehålla: 

 • Hur länge du har haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt för besvären 
 • Datum för utredningen eller sjukvårdskontakten 
 • Hur länge nedsättningen av funktionsförmågan förvänta bestå 
 • Beskrivning av funktionsnedsättningen och hur den påverkar dig 

Besked om pedagogiskt stöd från andra lärosäten kan inte användas som dokumentation för att styrka din varaktiga funktionsnedsättning.  

Så ansöker du om och blir beviljad pedagogiskt stöd

Vad innehåller det skriftliga beskedet om pedagogiskt stöd?

 • I ditt besked i Nais står det vilka beslut som samordnaren tagit om pedagogiskt stöd och vilka rekommendationer som samordnaren har gett.  Din institution eller examinator behöver besluta om rekommendationerna i ditt besked.
 • I beskedet finns också dina personuppgifter och en bilaga med information om pedagogiskt stöd.
 • Det står inte vilken funktionsnedsättning du har på beskedet. Du väljer själv om du vill dela den informationen med exempelvis dina lärare. 

Giltighetstid

I ditt Nais-besked ser du hur lång giltighetstid ditt besked om pedagogiskt stöd har. För att förnya beskedet kontaktar du din samordnare för pedagogiskt stöd i god tid innan giltighetstiden går ut. 

Rutiner vid tillfällig skada

Om du drabbas av tillfällig skada eller sjukdom kan du inte få tillgång till det pedagogiska stödet som samordnas vid Utbildningsenheten. Det beror på att tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga inte är en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. Kontakta din institution om du behöver stöd och anpassningar i samband med tillfällig nedsättning. Med tillfällig nedsättning menas vanligtvis en nedsättning som varar kortare än sex månader. 

Det här ingår inte i pedagogiskt stöd

Om du har frågor om lokalanpassningar och fysisk tillgänglighet i universitetets lokaler, kontakta din institution.

För frågor om tillgänglighet som rör exempelvis transporter till och från universitetet, boende, personliga tekniska hjälpmedel och personlig assistans, hänvisar vi till kommunen, regionen och Försäkringskassan.

Stöd på universitetet och gymnasiet

Som student vid universitetet omfattas du av högskolelagen (1992:1434), vilket innebär att du bedöms utifrån samma krav på kunskap oavsett om du har pedagogiskt stöd eller inte. För att bli godkänd på din kurs måste du alltså uppfylla alla kursmål. Som gymnasieelev omfattas du av skollagen (2010:800), vilket innebär att ditt gymnasium har mer långtgående skyldigheter för ditt studiestöd under gymnasietiden. Vid universitetet behöver du också, till skillnad från på gymnasiet, visa upp dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning för att få pedagogiskt stöd.  

Mer stöd vid universitetet

Kontakt

Har du frågor eller vill prata om pedagogiskt stöd, når du oss snabbast via e-post. Föredrar du att ringa går det också bra. 

Semesterstängt: Pedagogiskt stöd har semesterstängt 1 juli-5 augusti

Samordnare pedagogiskt stöd
pedagogisktstod@gu.se

 • Anna Jälknäs, 031-786 3109 
 • Emma Kjellén, 031-786 2095 
 • Emma Marklund, 031-786 2709
 • Johanna Åberg Daun, 031-786 5133