Bild
Tre personer utomhus.
Foto: Tobias Karlsson
Länkstig

Din studiemiljö

Studiemiljö kan sägas innefatta allt som kan påverka dina studier och som ligger inom universitetets ansvar. På den här sidan kan du läsa om hur du kan påverka din och andras studiemiljö, om stöd som finns att få och om hur universitetet arbetar med studiemiljö och likabehandling.

En god studiemiljö skapas tillsammans

Din studiemiljö inkluderar mycket – allt från hur du trivs och mår i dina studier till att du har bra lokaler att vistas i på universitetet och att du har tillgång till de verktyg som du behöver.

Du kan stöta på olika begrepp som studiemiljö, studenters arbetsmiljö och studie- och arbetsmiljö. De olika orden betyder samma sak. På den här sidan använder vi oftast studiemiljö för enkelhetens skull.

Studiemiljön vid Göteborgs universitet ska vara tillgänglig för alla och vara fri från alla former av diskriminering och trakasserier. Du ska känna dig trygg när du studerar och du har rätt till att bli behandlad med respekt av medstudenter och av personal. Alla som verkar vid universitetet, studenter såväl som personal, påverkar tillsammans hur miljön upplevs och har ett gemensamt ansvar att värna om vår egen och andras hälsa och säkerhet.

Du kan påverka

Exempel på hur du kan bidra till en god studiemiljö:

  • Var en god medstudent och känn till dina rättigheter och skyldigheter vid universitetet.

  • Kontakta universitetet om du upptäcker något som är fel eller något som utgör en risk.

  • Kontakta kursansvarig om du har synpunkter på något.

  • Svara på kursvärderingen i slutet av varje kurs.
  • Besvara kartläggningar av studiemiljön.
  • Engagera dig som studerandearbetsmiljöombud, i studentkåren eller som studentrepresentant.

För mer information om hur du kan påverka där du studerar, kontakta din studentkår. Du kan också läsa mer om studentinflytande vid Göteborgs universitet, om SAMO och om dina rättigheter och skyldigheter.

Stöd vid universitetet

Om du behöver råd och stöd kring din studiesituation eller behöver påpeka något finns det alltid någon som du kan ta kontakt med. Inom vissa områden finns det särskilda funktioner vid universitetet som du kan vända dig till. I andra fall kan du få råd om vart du kan vända dig eller tips på resurser som du kan använda själv. 

Universitetets arbete med studiemiljö och likabehandling

Som student är du i stora drag likställd med den anställda personalen i frågor som rör studiemiljö.