Länkstig

Att söka information

Det är ingen lätt sak att sovra i de mängder information som finns tillgänglig. När du har ett ungefärligt syfte för din uppsats eller skrivuppgift, underlättar det att se sökandet som en process.

Ett sätt att se sökprocessen är som en väg där delarna i processen består av flera olika sökdelar. Det är sällan enstaka perfekta sökningar, utan oftast flera mindre sökningar och några få fynd varje gång. På vägen samlar du på dig information och texter som tillsammans utgör slutmaterialet för uppsatsen eller uppgiften.

Några strategier för informationssökning

  • Kedjesökning: Utgå från en relevant källa i en databas för att hitta fler, med stöd av ämnesord, referenslistor och citeringar
  • Strukturerad sökning: Planera din sökning, sök strukturerat och hitta material

Kedjesökning

Inför ett arbete kommer du ofta att utforska ett visst ämne efter att ha läst en intressant text. Denna text är ofta en utmärkt utgångspunkt för att fortsätta lokalisera fler relevanta dokument i ämnet.

Utifrån en bra artikel/bok/dokument kan du genom dess referenser och/eller eventuella citeringar följa upp ytterligare texter inom samma ämnesområde. Alltså som en kedja, där det ena dokumentet leder vidare till nästa.

Under följande rubriker utgår vi från en artikel, som vi för enkelhetens skull kallar (A).

Utifrån ämnesord

En artikeldatabas är ofta starten för att hitta artiklar inom ett ämne. Om du redan har en bra artikel är det ändå en god idé att söka upp den aktuella artikeln (A) i en databas, på titeln, för att läsa den aktuella artikelposten, det vill säga informationen om artikeln. Varje artikel i en databas beläggs med information om artikeln, bland annat med det som kallas ämnesord, keywords eller subject terms på engelska (begreppen kan skilja sig åt).

Dessa ämnesord är ofta en standardiserad terminologi för olika ämnen inom databasen. Med hjälp av de ämnesord som är knutna till artikeln (A) kan du söka fler artiklar inom samma ämnesområde genom att skriva ämnesordet i sökrutan och söka igen. Ofta är ämnesord länkade i artikelposten för (A), vilket genast leder dig vidare till andra artiklar med samma ämnesord, utan omvägen via sökrutan.

Om databasen dessutom har en funktion kallad "Related documents" eller liknande, är det en genväg till andra artiklar med likartad ämnesfokus som artikel (A).

Utifrån referenslista

Genom artikelns referenslista kan du få direkta tips till mer litteratur. Referenslistan till ett dokument är hänvisningar till texter som stöder texten som du utgår ifrån (A). Det innebär alltså att dokumenten i referenslistan kan vara av direkt relevans för arbetet som du samlar material till.

Förutsatt att (A) är en vetenskaplig text, hittar du referenslistan i slutet av texten. Alternativt är referenserna angivna i själva databasen, beroende på databas med artikelinformationen, som i exemplet nedan.

Referenser ger av naturliga skäl tips på litteratur före tiden för publicering av den text du utgår ifrån (A). Hur du istället hittar nyare texter läser du om i stycket om en artikels citeringar.

Utifrån citeringar

En artikels citeringar är texter, som i sin tur refererar till artikeln som du utgår ifrån (A). Det vill säga artiklar som listar (A) i sina referenslistor. Dessa artiklar är således publicerade senare i tiden än den du utgår ifrån (A).

Vissa databaser kan leta upp dokument som citerar ett annat. Funktionen kallas för citeringssökning – mer information om detta finns på sidan Processen för en strukturerad sökning.

Om du söker upp din artikel (A) i någon av dessa databaser är det möjligt att se om den är citerad. De artiklar som citerar (A) är länkade. Klicka på siffran där det står Times cited/cited by, och nå dessa potentiellt användbara artiklar.

Att en artikel har hunnit bli citerad är troligare när den har några år på nacken. Många citeringar indikerar att artikeln har ansetts intressant att uppmärksamma av forskarsamfundet.

Strukturerad sökning

Ett sätt att se på den strukturerade sökprocessen är stegvisa faser som leder fram mot målet. Faserna kan delas in i tre: Planera, Söka/Hitta och Värdera. Efter varje fas bör du utvärdera ditt resultat och se om du kan gå vidare eller om du behöver backa ett eller flera steg.