Planera, läs och anteckna

På universitetet är det mycket du förväntas sätta dig in i. Samtidigt har du själv ansvaret för att planera och genomföra det du ska göra. Här presenteras några strategier som du kan prova, anpassa och utveckla för att bli mer effektiv i dina studier.

Att utveckla planerings-, läs- och anteckningsstrategier innebär att du bland annat tar reda på var och när du jobbar som bäst och hur du får ut så mycket som möjligt av det du läser i kurslitteraturen. Du kan också använda dessa strategier för att förbereda dig för uppgifter som du ska göra och för att bli mer aktiv under föreläsningar och seminarier. 

Planeringsstrategier

Som student på universitetet är det lätt att bli överväldigad av all litteratur som ska läsas och uppgifter som ska utföras och redovisas vid specifika tidpunkter. Det är därför en bra strategi att göra en egen plan för kursen eller terminen. Så här kan du göra:

 • Skaffa dig en överblick över kursens eller terminens schema.
 • Ta reda på vilken kurslitteratur som ska läsas och till vilket datum.
 • Sätt dig in i examinationsuppgifter så tidigt som möjligt och planera med tanke på inlämningsdatum.
 • Identifiera perioder då studierna kan bli mer intensiva, till exempel inför salstentor eller inlämningar, och se till att inte boka in för mycket annat då.
 • Ta reda på var och när du jobbar som effektivast.
 • Undvik sådant som kan störa din koncentration och låt omgivningen förstå att du är upptagen.
 • Planera in läspass, skrivpass och pauser.
 • Kom ihåg att avsätta tid för repetition (inför salstentor) och revidering (inför skriftliga inlämningar).
 • Läs och skriv kontinuerligt och sätt små, realistiska mål för dina studiedagar.

Lässtrategier

Att använda olika sätt att läsa är att vara strategisk i sin läsning. När du har en stor mängd litteratur att sätta dig in i måste du ta reda på vad du behöver läsa mer grundligt och vad du bara behöver ha en mer övergripande kännedom om. 

Det akademiska läsandet underlättas av att känna till grundstrukturen hos vetenskapliga texter. De kan se olika ut och ha olika syften, men gemensamt för texterna är ofta en tydlig, övergripande struktur med en inledning, en huvuddel och en avslutning. Ett annat gemensamt drag är att innehållet i varje del struktureras med hjälp av styckeindelning och kärnmeningar, röd tråd och sambandsord.

En grundförutsättning för att läsa effektivt är att klargöra vad målet med läsningen är. Att läsa inför en salstenta för att minnas det mesta av innehållet skiljer sig från att läsa en text översiktligt för att orientera sig i ett ämne. Det skiljer sig i sin tur från att läsa målinriktat med fokus på en särskild frågeställning, till exempel i ett uppsatsarbete.

Olika sätt att läsa

Anteckningsstrategier

Att föra anteckningar är en strategi som du kan använda i många situationer under dina studier. Antecknandet kan göra att du lättare minns det du läser i kurslitteraturen eller hör på föreläsningar och seminarier. Att anteckna hjälper dig också att formulera det du lär dig med egna ord. Vänta alltså inte med skrivandet, utan anteckna medan du läser eller lyssnar. 

Om du antecknar under ett läspass har du förmodligen ett skriftligt underlag av lösryckta ord och formuleringar när läspasset är slut. Prova att samla ihop och strukturera dina anteckningar genom att 

 • fånga upp det huvudsakliga innehållet
 • identifiera nyckelord, viktiga begrepp och teman
 • reflektera kring det du skrivit.

Sammanfatta dina anteckningar och försäkra dig om att det framgår varifrån idéerna kommer. Sammanfattningen kan du använda som underlag när du till exempel ska repetera innehållet inför en tentamen eller skriva ett utkast till en examinationsuppgift.

Ta för vana att notera referenser till de texter som är underlag för dina anteckningar. Markera också om du har citerat en källa eller om du sammanfattat något du läst med egna ord. Det underlättar när du senare ska använda anteckningarna, till exempel i en skrivuppgift.

Anteckna före, under och efter en föreläsning

Prova att använda dessa anteckningsstrategier i samband med en föreläsning eller ett seminarium. 

Före: Läs anvisad litteratur och anteckna frågor eller kommentarer som du har. Ta reda på vad som förväntas av dig till exempel under ett seminarium och gör anteckningar som underlättar för dig att bidra till diskussionen.

Under: För anteckningar medan du lyssnar eftersom antecknandet kan göra att du lyssnar mer aktivt. Använd dina anteckningar som stöd för frågor som du vill ställa eller kommentarer som du har. 

Efter: Sammanfatta innehållet i föreläsningen. Utgå till exempel från följande fraser:

"Föreläsningen handlade i huvudsak om ... men tog även upp ..."
"Inledningsvis ...", "Därefter ...", "Sedan ..."
"Föreläsningen avslutades med..."
"Det jag framför allt tar med mig från den här föreläsningen är..."
"Jag undrar fortfarande ..."
"Jag behöver kolla upp och läsa mer om ..."

Källor och lästips

Blomström, V. & Wennerberg, J. (2021). Akademiskt läsande och skrivande (Andra upplagan ed.). Studentlitteratur.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Løkensgard Hoel, T. Skriva för att lära: Skrivande i högre utbildning (2., [rev.] uppl. ed.). Studentlitteratur.

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2018). Att skriva en bra uppsats (Upplaga 4 ed.). Liber.