Image
Jenny Antonsson, lärare för nyanlända

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning

Programme
L1ULV
150 credits (ECTS)

Read more about Utlandsutbildade lärares vidareutbildning at gu.se.

För dig som är antagen till Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) vid Göteborgs universitet

Är du nyantagen student och har fått ett antagningsbesked? Då ska du gå in på Ny student för att läsa mer om introduktion, registrering m.m.

Vid Göteborgs universitet genomförs studierna inom de lärarförberedande kurserna på halvfart (50%) med regelbundna campusträffar. Kommunikation mellan träffarna sker via nätet. Ämnesstudier genomförs vanligtvis som campusförlagd utbildning.

Kontakt

Studieplanering och vägledning

Telefontid: tisdagar kl. 10.30 - 11.30 och torsdagar 14.30 - 15.30
Digitala besök eller besök på plats bokas via: ulv@gu.se

Besöksadress: Pedagogen Hus B, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP)
Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg

 

VFU-handläggare

Svarar på frågor kring VFU/praktik.

Pia Lundahl
Pia Lundahl
Education Officer

 

Programledare

Svarar på övergripande programfrågor.

Utbildningsplan

Studiegång

Studiegång ULV (pdf 0,1 mb)

Studieplans- och VFU-webb

Som lärarstudent har du en studieplan på webben. I denna kan du se alla kurser du ska läsa under utbildningens gång. Du kan själv kontrollera att studieplanen stämmer genom att logga in på Studieplans- och VFU-webben.

Logga in på Studieplans- och VFU-webben

Navigate to video: Studenters och handledares erfarenheter av VFU i ULV-utbildningen
Video (3:11)
Studenters och handledares erfarenheter av VFU i ULV-utbildningen

Studier i ULV

Studier mot Skolverkets hänvisning

Om du ansöker med en hänvisning från Skolverket prövas din ansökan mot innehållet i hänvisningen. I Skolverkets kompletteringshänvisning framgår vilka åtgärder som krävs för att du ska kunna nå en svensk lärare-eller förskollärarlegitimation. I de flesta fall kan kompletteringen genomföras i ULV. Hänvisningen kan gälla lärarförberedande studier, ämnesstudier och/eller något eller några av de nationella kraven.

"De nationella kraven omfattar bland annat läs- och skrivutveckling för behörighet i förskolan och grundskolan 1-3, simning och livräddning för behörighet i idrott, kontrastiva moment för behörighet i språk och världsreligionerna för behörighet i religion."

När du kompletterat med de kurser som krävs för legitimation kontaktar du Skolverket och meddelar att du genomfört kompletteringen. I de fall Skolverket efterfrågar ett intyg där det framgår att genomförda studier motsvarar Skolverkets hänvisning, kontaktar du ulv@gu.se

Studier mot svensk lärarexamen

När du ansöker till ULV prövas vilka delar av dina tidigare studier som kan räknas i en svensk lärarexamen. Din ansökan kan prövas mot flera olika examina, beroende på hur din tidigare utbildning på bästa sätt kan ingå i en svensk lärarexamen. I ditt antagningsbesked står det vad dina studier i utbildningen leder till: exempelvis svensk lärarexamen, svensk lärar- eller förskollärarlegitimation eller utökad behörighet. I din preliminära studieplan står det vilka kurser du behöver läsa för nå aktuell komplettering.

Inom alla lärarexamina som är aktuella i ULV ingår 90 högskolepoäng (hp) lärarförberedande kurser. En högskolepoäng (hp) motsvarar 1,5 veckas studier på heltid. Från utländsk lärarutbildning tillgodoräknas vanligtvis 30 hp lärarförberedande kurser. Resterande kurser innehåller kunskaper som är viktiga för att kunna arbeta som lärare i svensk skola- eller förskola.

Ämneslärarexamen

Inom ULV kan du läsa mot en ämneslärarexamen avsedd för undervisning i åk 7-9 eller gymnasiet. För en examen mot åk-7-9 krävs 90 hp relevanta ämnesstudier samt 90 hp lärarförberedande kurser. För en examen mot gymnasiet krävs 120 hp relevanta ämnesstudier och 90 hp lärarförberedande kurser. En examen mot åk 7-9 ger även behörighet att undervisa i åk 4-6 och beroende på ämne även gymnasieskolan. Undantaget är de ämnen som endast förekommer på gymnasiet.

Ämneslärarexamen inom ULV vid Göteborgs universitet utfärdas på grundnivå.

Studier för utökad behörighet

Inom ULV-utbildningen har du möjlighet att studera mot utökad behörighet. Detta gäller för dig som redan har en behörighetsgivande examen och/eller svensk lärarlegitimation. Studierna regleras av Skolverkets bestämmelser.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Förutom denna programspecifika information om VFU, klicka här för att ta del av VFU-information som gäller studenter på alla lärarprogram.

Vanliga frågor och svar - VFU-guide för studenter

Gå till sida med vanliga frågor och svar om VFU

VFU-placering

Du placeras på ett VFU-område i början av utbildningen och tillhör i normalfallet samma område under hela utbildningstiden. Beroende på var du bor är möjligheterna olika att få en VFU-placering. I regel genomförs VFU inom Göteborgsregionen. ULV:s VFU-handläggare ordnar VFU-placeringar i samarbete med skolverksamheterna.

För frågor om VFU, kontakta VFU-handläggare Pia Lundahl. Se kontaktuppgifter ovan.

VFU-perioder

I PDF-dokumentet nedan visas start- och slutdatum för VFU-kurserna.

Inför din VFU-kurs kan du önska hur många dagar VFU du vill göra per vecka, men du måste hinna med samtliga 25 VFU-dagar inom kursperioden.

Examination och bedömning

Ansvaret för bedömning av studentens VFU ligger hos VFU-kursläraren och sker i samråd med VFU-handledaren. Bedömningen sker utifrån kursmålen i den aktuella VFU-kursen. Det finns bedömningsunderlag för VFU-kurslärare och VFU-handledare vilka används vid bedömningen.  VFU-kurslärarens bedömningsunderlag, VFU-handledarens närvaro- och bedömningsunderlag samt studentens självvärdering hittar du i Canvas. 
Logga in i Canvas

Vid underkänd VFU-kurs

Examination av VFU-kurser är begränsad till två tillfällen per kurs. Om student underkänns på VFU-kurs ska beslutad handläggningsordning följas. Kursansvarig institution kallar student till ett vägledande samtal. Student som blivit underkänd vid två tillfällen kan söka dispens för ytterligare ett examinationstillfälle. 

 Handläggningsordning vid underkänd VFU-kurs (pdf 0,1 mb) 
 Ansökan om dispens för tredje examinationstillfälle på VFU (pdf 0,1 mb)

VFU i egen tjänst

Du kan ansöka om att göra VFU i egen tjänst om:

  • du har en anställning som undervisande lärare i samma årskurser/ämnen som du är antagen i inom ULV
  • skolan kan erbjuda en handledare som är behörig lärare i dina ämnen
  • tjänsten är på minst 50%

Ansökan ska fyllas i av din rektor. Till ansökan om VFU i egen tjänst ska en kopia på anställningsavtalet bifogas. 

 

Resebidrag i samband med VFU

Det kan finnas möjlighet att ansöka om resebidrag inför VFU. Vilka riktlinjer som gäller finns beskrivet under programmets institutionsflik.