Bild
Två studenter tränar på hjärt-lungräddning på KTC.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kliniskt träningscentrum, KTC

Kliniskt träningscentrum, KTC, är en resurs för studenter vid Sahlgrenska akademin. KTC är en simulerad vård- och rehabiliteringsmiljö där du som student genomgår metodundervisning, simulering och teamarbete. Du övar på att undersöka, bedöma och analysera för att komma fram till åtgärder inom respektive område. Du erbjuds också interprofessionella utbildningsmoment samt möjlighet till egenträning.

KTC består av ett flertal olika miljöer. Här finns vårdrum, akutsal, operationssal, röntgensal, tal- och hörsellabb, hjärt- och lungräddningsrum, fysioterapisalar, skapandesal, hemmiljö, läkemedelsrum, skölj, förråd och 9 egenträningssalar. En stor del av undervisningen som bedrivs utgår ifrån Vårdhandboken, med viss hänsyn till lokala riktlinjer. Efter genomgången undervisning i ett moment ges du som student möjlighet att på egen hand träna på flertalet moment i någon av våra salar för egenträning. Det finns också utrustning som du som student kan låna för egenträning för att möjliggöra simulering av att leva med en funktionsvariation i samhället.

Undervisning på KTC

KTC ansvarar för all undervisning i HLR. Övrig undervisning är programspecifik och sker utifrån respektive utbildningsprogram och institution.

Som student är det viktigt att du är påläst och förberedd inför det moment du ska träna på KTC. Målet är att du ska färdighetsträna och därför ska du vara väl insatt i teori innan undervisningen börjar. Inför ditt undervisningstillfälle på KTC är det obligatoriskt att du har genomfört hygienkörkort samt gjort miljöquiz. Dessa hittar du i canvas i ditt specifika kursrum. Som en ytterligare förberedelse inför undervisningen finns en del moment som förinspelade filmer att ta del av. Om så, hittar du dessa i canvas.

Undervisningen på KTC genomförs av både lärare och studenter. KTC:s HLR-instruktörer undervisar Hjärt- och lungräddning på samtliga nivåer. KTC anställer varje termin två amanuenser (anställda studenter) på 10 %. I tjänsten som amanuens ingår det att medverka i vissa undervisningsmoment. Det förekommer också undervisningstillfällen där ni som studenter lär med, av och om varandra, - både inom samma profession - men också interprofessionellt.

"Jag är väldigt nöjd med all typ av träning jag haft på KTC. Det har varit oerhört lärorik och värdefull övning i trygg miljö."

"Jag uppskattar KTC otroligt mycket, dels att bli visad och öva på praktiska moment men även att reflektera över momenten, rutinerna runt dem och hur man kommunicerar med patienter och kollegor i en oskarp situation. Det har också varit lärorikt att gå på workshops inför tentor, att kombinera all teori med praktik."

Citat tagna från svaren i enkäter studenterna besvarar efter undervisning på KTC.

Egenträning på KTC

Du som är registrerad vid något av Sahlgrenska akademins utbildningsprogram och har genomgått undervisning på KTC har möjlighet att komma till KTC och träna på egen hand.

Hur gör man i TimeEdit?

 

Stickträning

Basala hygienrutiner

KTC är en simulerad vårdmiljö och samma regler gäller här som i en vårdmiljö. Därför gäller alltid basala hygienrutiner, oavsett om du medverkar i undervisning eller egentränar. Det innebär att du som student ska vara ombytt till bussarong, att håret ska vara uppsatt samt att händer och underarmar ska vara fria från smycken och kläder. Bussarong lämnas ut i samband med din första kurs som innehåller undervisning på KTC och denna har du ansvar för under hela din studietid. Glömmer du din bussarong eller om den går sönder finns nya att köpa av personal på KTC.

Bild som visar student i bussarong.

Hjärt-lung-räddning (HLR)

På KTC erbjuds undervisning i Hjärt- lungräddning (HLR) via Sahlgrenska akademins utbildningsprogram. Detta sker enligt riktlinjer från Svenska Rådet för Hjärt- lungräddning.

Hitta till KTC

KTC ligger i Hus 3 på Hälsovetarbacken

För tillträde till KTC krävs giltigt passerkort mellan 7:45 -16:00. Observera att detta gäller både på plan 2 och plan 3 där egenträningssalarna finns. Välkommen!

Karta över Campus Medicinareberget med Hälsovetarbacken hus 3 markerat

Kontakt

Bild av Anna Nerman
Anna Nerman
Sjuksköterska och samordnare
Bild av Therese Vilhelmsson
Therese Vilhelmsson
Undersköterska och koordinator
Camilla Weidestam
Undersköterska och koordinator
Bild av Malin Lindberg
Malin Lindberg
Bitr sektionschef, ansvar KTC

Kontaktas för verksamhetsövergripande frågor.

KTC amanuenser