Länkstig

Nytt alternativ: Båda IT-institutionerna till Naturvetenskapliga fakulteten

Publicerad

Efter noggranna överväganden önskar rektor Malin Broberg arbeta mot att IT-fakultetens två institutioner gemensamt flyttar till Naturvetenskapliga fakulteten. Ställningstagandet grundar sig i dialoger och analyser som gjorts i den samordningsgrupp som fördjupat sig i underlag kopplade till IT-fakultetens fortsatta organisation. Ansvaret att fatta beslut ligger dock hos universitetsstyrelsen.

 Det främsta skälet är den strategiska vinst det innebär att hålla samman IT-området. Bedömningen är att det långsiktigt ger utbildning och forskning inom IT de bästa förutsättningarna för att även fortsättningsvis kunna profilera GU sammanhållet och starkt, inom befintliga och nya samarbeten till exempel inom life science-klustret med Sahlgrenska akademin, Chalmers och VGR, säger Malin Broberg.

Rektor har tidigare meddelat sin avsikt att gå vidare med förslagen i den utredning av IT-fakultetens organisation och placering som hon tog emot i början av året.  För att hantera utredningens förslag tillsattes en samordningsgrupp med dekan, prefekter och studentrepresentanter från IT-fakulteten, dekaner från de mottagande fakulteter som föreslagits samt rektor. Gruppen har träffats regelbundet under våren och analyserat olika alternativ och fördjupat sig i faktaunderlag.

Det har varit ett intensivt arbete präglat av en mycket konstruktiv och framåtsyftande dialog från alla i gruppen, säger Malin Broberg.

Ser fördelar med en mottagande fakultet

Utredningens rekommendationer var att flytta Institutionen för tillämpad IT till Samhällsvetenskapliga fakulteten och Institutionen för data- och informationsteknik till Naturvetenskapliga fakulteten. Samordningsgruppen har även utforskat möjligheten för en gemensam flytt till Naturvetenskapliga fakulteten, som är det alternativ rektor nu ser som det mest önskvärda.

Malin Broberg betonar att gruppen gjort en sammanvägd analys av strategiska och praktiska utmaningar och möjligheter på kort och lång sikt.

− Jag gör bedömningen att en gemensam mottagande fakultet är en strategisk fördel och sammantaget innebär lägre implementeringskostnader för Göteborgs universitet som helhet än alternativet med två olika mottagande fakulteter.

Universitetsstyrelsen beslutar om fakultetsindelning

När det gäller fakultetsindelning är det universitetsstyrelsens ansvar. På styrelsens möte den 11 juni kommer rektor att informera om samordningsgruppens arbete och önskad fortsatt inriktning.  Universitetsstyrelsen har för avsikt att fatta beslut senast under hösten.

− Avgörande för mitt ställningstagande är en fortsatt livskraftig miljö som ger de bästa förutsättningarna för utbildningen, forskningen och de medarbetare och studenter som verkar inom det expansiva området informationsteknologi vid Göteborgs universitet, säger rektor Malin Broberg.