Länkstig

Studentkårer och föreningar

Vill du vara med och påverka utbildningen vid universitetet eller engagera dig i studentlivet? Vid Göteborgs universitet finns olika kårer, föreningar och studentgrupper att engagera dig i.

Studentkårer på universitetet

På Göteborgs universitet finns fyra studentkårer. Vilken kår som representerar dig beror på din utbildning. Handelshögskolan, Sahlgrenska akademin och Konstnärliga fakulteten har egna studentkårer. Alla andra studenter vid Göteborgs universitet representeras av Göta studentkår.

Engagera dig i kåren

Du väljer själv om du vill vara medlem i kåren. Som kåremedlem kan du vara med och engagera dig, möjligheterna för engagemang ser olika ut i olika kårer.

Bli medlem i din studentkår:

Kårens uppdrag – representera studenterna

Studentkårens dagliga arbete handlar om att göra studietiden så bra som möjligt för dig som student. Kåren hjälper dig med studierelaterade problem och arbetar med allt från studentinflytande och arbetsmiljöfrågor till att arrangera olika event för studenter.

Den kanske viktigaste uppgiften är att föra din (och andra studenters) talan gentemot universitetet. Studenter ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Studentinflytandet organiseras genom studentkårer.

Exempel på vad en studentkår gör:

  • Tillsätter studentrepresentanter i universitetets olika organ, styrelser, nämnder och råd som har ansvar för specifika frågor. Läs mer om studentinflytande och att vara studentrepresentant.
  • Utser studerandearbetsmiljöombud som bevakar arbetsmiljön för studenter på campus.
  • Arbetar tillsammans med universitetet och bidrar med studentperspektivet inför olika beslut.
  • Arrangerar välkomstaktiviteter, sittningar och andra typer av studiesociala aktiviteter.

Samarbetsorganisationer

Studentkårerna vid Göteborgs universitet är även med i ett flertal samarbetsorganisationer: