Bild
Specialistsjuksköterska står i korridor
Foto: Canva

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård

Program
V2HSV
2 år
60 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård på gu.se.

Här har vi samlat information och kontaktuppgifter till dig som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård. Här finns t.ex. programöversikt, canvaslänkar och annat som du kan behöva som student.

Lena Björck
Inriktningsansvarig

Inriktningsansvarig svarar på frågor om det pedagogiska innehållet och specifika moment i programmet.

Bild studievägledare vårdvetenskap och hälsa
Gabi Oesterling
Studievägledning

Studievägledare hjälper dig med frågor om studieteknik, studieuppehåll, att planera din studiegång och allmänna frågor om studier på Göteborgs universitet.

Cecilia Ohlsson
Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör hjälper dig t.ex. med frågor om registrering, ansökningar och övrig administration

Från och med hösten 2025 kommer institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet att minska sitt utbildningsuppdrag för specialistsjuksköterskeprogrammet. Detta innebär bland annat att inriktningen mot hjärtsjukvård kommer erbjudas vartannat år istället för varje år. De närmaste åren innebär det programstart på hösten 2024, 2026, 2028.

Utbildningsplan

Här hittar du aktuell utbildningsplan för programmet. I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmets mål och innehåll.

Programmets upplägg

I programöversikten kan du se hur kurserna i programmet är organiserade.

 

Ansökningar

Under studiernas gång händer det ibland att du tex behöver söka studieuppehåll eller ansöka om anpassad examination. Här hittar du blanketter och webformulär.

Blanketter och ansökningsformulär

Canvaslänkar

Via länkarna nedan kommer du till respektive kursöversikt i Canvas. Innan registrering hittar du schema, studiehandledning, kursplan och litteraturlista här.

Termin 1

OM7800 Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot hjärtsjukvård HT23
 

OM7800 Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot hjärtsjukvård HT24

MED011 Ischemisk hjärtsjukdom HT23 (ges vid inst. för medicin)

MED011 Ischemisk hjärtsjukdom HT24 (ges vid inst. för medicin)

MED022 Hjärtsvikt 1 HT23 (ges vid inst. för medicin)

MED022 Hjärtsvikt 1 HT24 (ges vid inst. för medicin)

Termin 2

MED022 Hjärtsvikt 1 VT24 (forts.)

MED022 Hjärtsvikt 1 VT25 (forts.)

MED033 Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention VT24 (ges vid inst. för medicin)

MED033 Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention VT25 (ges vid inst. för medicin)

OM7810 Klinisk fördjupning inom hjärtsjukvård VT24

OM7810 Klinisk fördjupning inom hjärtsjukvård VT25

Termin 3

OM0007 Vetenskaplig metod HT23

OM0007 Vetenskaplig metod HT24

OM7820 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot hjärtsjukvård HT23

OM7820 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot hjärtsjukvård HT24

Termin 4

OM7820 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot hjärtsjukvård VT24 (forts.)

OM7820 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot hjärtsjukvård VT25 (forts.)

Valfri kurs med relevans för hjärtsjukvård

VFU

Harshida Patel
Harshida Patel
VFU-samordnare

VFU-samordnaren har det övergripande ansvaret för frågor om Praktikplatsen.se, tilldelning av platser, avtal eller om du inte kan påbörja eller slutföra din VFU.

 

Mer information om VFU

Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför din VFU-period, Praktikplatsen.se, vaccinationer och vart du vänder dig om något skulle hända.

Mer information om VFU

Tillgodoräknande av obligatoriska kurser termin 1, 2 och 3

Om du redan har läst kurser som du anser motsvarar kurser i programmet kan du ansöka om tillgodoräknande. Från 1 april 2024 ansöker du om tillgodoräknande via Ladok. Bifoga kursplan i din ansökan. Information hur du ansöker om tillgodoräknande

Kurserna angivna i nedanstående dokument motsvarar de obligatoriska kurserna MED011 Ischemisk hjärtsjukdom 7,5 hp (termin 1), MED022 Hjärtsvikt 7,5 hp (termin 1 och 2) och MED033 Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention 7,5 hp (termin 2) och beslut finns.

Du behöver inte ansöka om tillgodoräknande för kursen om din kurs finns med i listan utan kan välja att inkludera kursen i din ansökan om examen.

Generellt beslut tillgodoräknande hjärtsjukvård  

Kursen OM0007 Vetenskaplig metod (7,5 hp) ingår i samtliga specialistprogram. Du ansöker inte om tillgodoräknande om du läst och blivit godkänd på OM0007 Vetenskaplig metod då du inte kan bli registrerad två gånger.

Tillgodoräknande av examensarbete termin 3 och 4

Ansökan om tillgodoräknande sker från och med 1 april 2024 via Ladok. Vid ansökan om tillgodoräknande för examenskursen måste utöver kursplan även sammanfattning av ditt tidigare examensarbete bifogas. Bedömning görs utifrån relevans för inriktningen och du kan behöva komplettera med ämnesfördjupning och åhörarskap. Information hur du ansöker om tillgodoräknande

Riktlinjer för ämnesfördjupning vid tillgodoräknande 

Ansöka om masterexamen

Om du planerar att ta ut en masterexamen bör du inte ansöka om tillgodoräknande. Se vad som krävs för att uppfylla kraven för en masterexamen

https://studentportal.gu.se/dina-studier/examen/examensregler 

Tillgodoräknande av valfri kurs i termin 4 

Sista kursen i programmet är en valfri kurs med relevans för hjärtsjukvård.

Kurserna angivna i nedanstående dokument är godkända som valfri kurs med relevans för hjärtsjukvård inom ramen för en specialistsjuksköterskeexamen på GU. Du behöver inte ansöka om tillgodoräknande för kursen utan kan välja att inkludera kursen i din ansökan om examen.

Kurser som godkänns som valfri kurs i specialistsjuksköterskeexamen

 • MED892/MED066 Hjärtstopp, 7,5 hp, Göteborgs universite
 • MED835/MED044 Arytmi, 7,5 hp, Göteborgs universitet
 • MED896 Hjärtsvikt II, 7,5 hp, Göteborgs universitet
 • MED870 Perkutan kateterburen intervention (PCI) interventionskurs, 7,5 hp, Göteborgs universitet
 • OM7600 Ledarskap och lärande, 7,5 hp, Göteborgs universitet
 • VP8800 Organisering och ledning av hälso- och sjukvård, 7,5 hp, Göteborgs universitet
 • OMP100 Palliativ vård, 7,5 hp, Göteborgs universitet
 • OMU201/OM2001 Vård vid överföring från barn till vuxensjukvård, 7,5 hp, Göteborgs universitet
 • OMIV40/OMIV4 Avancerad omvårdnad vid intermediärvård för vuxna, 7,5 hp, Göteborgs universitet
 • OM9330/OM9220 Medfödda hjärtfel hos barn och unga, 7,5 hp, Göteborgs universitet
 • OMU925/OM9260 Uppföljning och omvårdnad av organtransplanterade personer på längre sikt, 7,5 hp, Göteborgs universitet
 • MED840 Hjärtsvikt i öppen och sluten vård, 15 hp, Göteborgs universitet

Om du önskar inkludera en kurs som inte finns i listan ovan, kontakta inriktningsansvarig för bedömning gällande om kursen kan motsvara en valfri kurs inom specialistsjuksköterskeexamen. Om det gäller en kurs du inte läst ännu men önskar att läsa är det viktigt att du kontaktar oss i god tid innan du ansöker via antagning.se.

Specialistsjuksköterskeprogrammet utgår från följande regler vid bedömning om en kurs kan räknas som valfri kurs i en specialistsjuksköterskeexamen: 

 • Kursen ska vara på avancerad nivå.
 • Kursens ska vara relevant för inriktningen vilket ska framgå i kursplanen.  
 • Kursen får inte överlappa innehållsmässigt med obligatoriska kurser i programmet.
 • Hela kursen ska vara godkänd (undantaget delkurser på 7,5 hp)

Huvudområde

Programmet har sin grund inom huvudområdet omvårdnad. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn och omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. Utgångspunkten är att främja ett meningsfullt liv trots sjukdom eller funktionsvariation, samt att möjliggöra en värdig död. Fokus för huvudområdet omvårdnad är att lindra lidande, främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa på individ-grupp- och samhällsnivå.

Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också från personers resurser och förmåga att hantera sin livssituation. Personers reaktioner på och tolkning av sin sjukdom eller livssituation är i fokus. Centralt för omvårdnad är en vårdande miljö samt en strävan efter jämlika relationer mellan vårdare, patient och närstående. Vårdrelationen präglas av empati, förståelse och respekt samt bygger på kontinuitet, trygghet, tillit och bevarande av integritet. Forskningen ska förklara, bredda eller fördjupa förståelsen för frågeställningar inom huvudområdet.

Huvudområdet omvårdnad är grunden för ett självständigt kompetensområde för sjuksköterskor. Kompetensområdet innefattar ett etiskt förhållningssätt, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt vård och behandling, organisation och ledning, utveckling och utbildning samt forskning och innovation.

Margaretha Jenholt Nolbris
Programansvarig

Programansvarig svarar på övergripande frågor om innehållet i programmet. För innehåll i specifika kurser bör du kontakta kursansvarig, som du hittar i Canvas.