Till startsida

Disciplinärenden

Universitetets disciplinnämnd får vidta disciplinära åtgärder i form av varning eller avstängning från utbildningen vid universitetet mot student som:

  • försökt vilseleda vid examination genom till exempel plagiat, otillåtet samarbete eller användande av otillåtna hjälpmedel
  • stört eller hindrat undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet
  • utsatt annan student eller arbetstagare för trakasserier som avses i 1 kap 4 § diskrimineringslagen

Vid misstanke om disciplinär förseelse upprättar berörd institution en anmälan till rektor. Ärenden inkomna till rektor handläggs sedan av sektionen för förvaltningsjuridik vid universitetsledningens stab. Standardförfarandet är att ärendet därefter hänskjuts till disciplinnämnden, som behandlar ärendet vid ett sammanträde och fattar beslut om eventuella åtgärder. 

Plagiering

När du skriver akademiska texter behöver du vara vaksam på hur du citerar och hanterar referenser så att du inte riskerar att plagiera. 

Att plagiera innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete och presenterar materialet som ditt eget - utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån du har hämtat informationen.

Plagiering är allvarligt och ses som ett brott mot god akademisk sed. Misstänkta fall av plagiering kan tas upp i disciplinnämnden som kan besluta om en disciplinär åtgärd. Den vanligaste disciplinära åtgärden i ärenden som gäller plagiering är avstängning från utbildningen under en viss tid. 

Webbkurs i akademisk integritet 

Göteborgs universitet erbjuder webbkurser om vad akademisk integritet och plagiering är samt hur du kan undvika plagiering genom korrekt källhänvisning.

Akademisk integritet ges som moduler i lärplattformen Canvas och aktiveras av din lärare i anslutning till relevanta kurser. 

Handledning i akademiskt språk och skrivande

Funderar du på hur du kan utveckla ditt skrivande och tal i akademiska sammanhang? På enheten för akademiskt språk (ASK) kan du boka handledning, ställa en fråga på drop-in eller till exempel träna grammatik i en workshop eller ett quiz. Resurserna är öppna för alla studenter vid Göteborgs universitet och ges på svenska och engelska.

Akademiskt språk och skrivande

Åtgärder vid misstanke om fusk - särskilt vid tentamen i hemmiljö

I syfte att bidra till att bromsa spridningen av covid-19 i samhället har universitetet ställt om såväl undervisning som examination till ett distansläge. Under rådande situation har både lärare och studenter ett gemensamt ansvar för att detta ska fungera med bibehållen hög kvalitet i undervisningen och rättvisa examinationsförfaranden.

Universitetet har upptäckt ett flertal fall av försök till vilseledande (fusk) vid tentor som genomförts i hemmiljö.

På förekommen anledning vill universitetet därför påminna om att disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. 

  • Med "på förekommen anledning" menas alla de ärenden rörande misstänkt vilseledande som universitetet nu handlägger efter övergången till att genomföra tentor på distans. Många av dessa ärenden gäller studenter som misstänks ha samarbetat på ett otillåtet sätt vid tentor som ska genomföras individuellt.
  • Med "otillåtet hjälpmedel" avses sådana hjälpmedel som inför examination uttryckligen inte angivits som tillåtna.
  • Med uttrycket "försöker vilseleda" avses när en student försöker ge examinator en felaktig uppfattning om en studieprestation.
  • Med "examination" avses samtliga tillfällen där studentens prestation ska bedömas, till exempel vid hemtentamen via Canvas, digital salstenta i Disa eller tentamen i hemmiljö via Zoom.
  • De disciplinära åtgärder som kan komma ifråga är varning eller avstängning i upp till sex månader.

Vid hemtentamen utgör plagiering och otillåtna samarbeten de vanligaste formerna av vilseledande. För sådana disciplinära förseelser är avstängning från utbildningen den vanligaste påföljden i disciplinnämnden, även i de fall där det är första gången som studenten har gjort sig skyldig till en förseelse. En avstängning börjar i de flesta fall att gälla dagen efter beslutet i disciplinnämnden.

Alla texter behandlas via Ouriginal (tidigare Urkund) där både plagiat och textavsnitt där studenter skrivit samma sak i sina tentor upptäcks.

Sidansvarig: Studentportalens redaktion|Sidan uppdaterades: 2021-08-23
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/disciplinarenden/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Utskriftsdatum: 2022-08-18

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?