Länkstig

Diskriminering och trakasserier

Göteborg universitet ska vara en plats fri från diskriminering och trakasserier. Alla, både personal och studenter, har ett ansvar att behandla varandra med respekt. Om du har information om en misstänkt diskriminering eller trakasserier vill vi att du meddelar oss.

Vad är diskriminering?

Diskrimineringslagen beskriver vad som är diskriminering, vem som kan utsättas och från vem. En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Lagen förbjuder sex former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Förbudet mot diskriminering gäller för verksamheter inom ett antal områden i samhället, utbildningsområdet är ett av dessa.

Universitetets ansvar

Göteborgs universitet ansvarar för att du som student inte blir utsatt för diskriminering. Vi har en skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen.

Om universitetet får veta att en student har upplevt eller upplever sig trakasserad i samband med verksamheten, har vi en skyldighet att utreda om trakasserier eller sexuella trakasserier har ägt rum och i så fall agera för att få stopp på det.

Om du vill informera om misstänkt diskriminering och/eller trakasserier

Berätta för någon på din institution

Om du har information om en misstänkt diskriminering och/eller trakasserier av något slag, ska du vända dig till din institution för att ge universitet information om detta.

Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du kontakta prefekten vid institutionen. Du kan även ta kontakt med någon annan som är anställd vid universitetet. Den personen ska i sin tur informera ansvarig prefekt om vad som har hänt.

Studievägledare har tystnadsplikt, så om du pratar med en studievägledare behöver du vara tydlig med att hen får bryta tystnadsplikten och får lov att informera ansvarig prefekt om det du berättar.

Om du vill vara anonym

Göteborgs universitet rekommenderar att alltid göra en anmälan med en tydlig anmälare. Det kan kännas tryggt att rapportera händelsen anonymt, men universitetet har stora svårigheter att utreda händelserna som framkommer om anmälaren är anonym. Ibland kan den ansvariga personen för utredningen behöva prata med dig eller andra för att samla in mer information om vad som har inträffat.

Förbud mot repressalier

Ingen vid universitetet får utsätta dig för negativa handlingar (exempelvis sämre betyg eller trakasserier i undervisning) på grund av att du har gjort en anmälan. Detta heter repressalieförbud enligt diskrimineringslagen. Om du upplever att någon utsätter dig för repressalier ska du anmäla det till universitetet.