Bild
Studenter i trappan på Humanisten.
Foto: Natalie Greppi

Olika sätt att påverka din utbildning

Exempel på hur du kan påverka din utbildning är att:

  • Svara på kursvärderingen i slutet av varje kurs
  • Kontakta kursansvarig om du har synpunkter på utbildningen
  • Besvara kartläggningar av studiemiljön
  • Engagera dig som studentrepresentant
  • Engagera dig som studerandearbetsmiljöombud (SAMO)
  • Bli kårmedlem och rösta i kårval, eller engagera dig i studentkåren.

Du kan kontakta din studentkår för mer information om hur du kan påverka där du studerar. Det finns också information för dig som vill veta mer om studiemiljö, om studerandearbetsmiljöombud (SAMO) och om dina rättigheter och skyldigheter vid universitetet. 

Att vara studentrepresentant

Du har rätt att vara representerad i alla beslutande och beredande organ som har betydelse för utbildningen och för studenternas situation. Som studentrepresentant bidrar du med ett viktigt perspektiv på universitetets verksamhet och får möjlighet att direkt påverka din och dina medstudenters utbildning och studiemiljö.

Du behöver tid och engagemang för att vara studentrepresentant. Exakt hur mycket beror på hur uppdraget ser ut i det organ som du blir vald till. 

Som studentrepresentant förväntas du att medverka på möten och komma förberedd till dem. Du behöver läsa igenom möteshandlingar och annat underlag som skickas ut inför mötena. Du behöver också ha regelbunden kontakt med eventuella andra studentrepresentanter i ditt organ och vid behov kontakta studentkåren om det dyker upp frågor. Om du får förhinder måste du meddela eventuell ersättare. 

Studentinflytandet regleras i nationella lagar och förordningar. Därtill finns lokala styrdokument som reglerar hur studentinflytandet ska ske vid Göteborgs universitet. Du hittar dessa samlade på sidan Lagar och regler som styr utbildningen.

Ekonomisk ersättning och redovisning för studentrepresentanter

  • Studentrepresentantsuppdrag är ofta arvoderade. Information om eventuell ekonomisk ersättning ska framgå i studentkårens förteckning över studentrepresentantsuppdrag. För arvoderade uppdrag utgår i normalfallet arvode om 1000 kr per sammanträdesdag, inklusive för- och efterarbete.
  • Ersättare deltar när ordinarie ledamot har förhinder, och erhåller arvode i de fall då de ersätter ordinarie ledamot.
  • Om du har frågor som rör arvode, vänd dig i första hand till samordnare eller sekreterare för organet där du har medverkat som studentrepresentant. 
  • Ersättning för studentrepresentanter på grundnivå och avancerad nivå regleras i Regler för studentinflytande, som du hittar på sidan Lagar och regler som styr utbildningen.

Registrera ditt konto hos Swedbank

Du behöver registrera ditt kontonummer på Swedbank för att utbetalning ska kunna ske till ditt bankkonto. Det kan du göra med mobilt BankID via Swedbanks hemsida. Om du saknar BankID eller av annan orsak inte kan anmäla bankkonto finns mer information på Medarbetarportalen.

Blanketter för redovisning

För studentrepresentantsuppdrag där arvode utgår ska redovisning ske i slutet av varje termin. Det finns en särskilt framtagen blankett för detta. Observera att det finns en separat rutin och blankett för studentrepresentanter som erhåller månatligt arvode från studentkår eller studentkårernas samarbetsorgan. 

Så här blir du studentrepresentant

Du går alltid via kårerna om du är intresserad av att bli studentrepresentant. 

Universitetet och studentkårerna ska varje vår fastställa en aktuell lista över aktuella studentrepresentantsuppdrag inför det kommande året. Detta sker på institutionsnivå, på fakultetsnivå och på universitetsgemensam nivå.

Organ vid institution och fakultet

Studentrepresentanter till organ vid institution och fakultet utses av studentkåren som är verksam där du studerar. För information om lediga studentrepresentantsuppdrag vid institution eller fakultet, kontakta din studentkår.

Studentkårer och föreningar

Universitetsgemensamma organ

Studentkårerna har ett gemensamt ansvar att utse studentrepresentanter till organ som inte tillhör en specifik fakultet, så kallade universitetsgemensamma organ, och till andra uppdrag på universitetsgemensam nivå. För information om lediga studentrepresentantsuppdrag på universitetsgemensam nivå, se Göteborgs universitets studentkårers webbplats.

Lediga uppdrag på gus.gu.se

 

Utbildning om studentinflytande

Utbildningen vänder sig till dig som är eller nyss har blivit studentrepresentant, samt till dig som vill lära dig mer om studentinflytande.

Utbildning om studentinflytande