Till startsida

Termin 7-8 Fördjupningskurser

Juristprogrammets fördjupningskurser

Nedan presenteras kursutbudet för nästa läsår. Kursutbudet för nästa period publiceras årligen i början av april. Kursutbudet är preliminärt och kan komma att ändras.

Förkunskapskravet för fördjupningskurserna är: Godkänt på minst 150 hp från juristprogrammet varav allt från termin 1-4 samt de kursspecifika förkunskapskrav som framgår av respektive fördjupningskurs kursplan som finns i texterna nedan.

Läsår HT23-VT24

HT23 del 1

HRS136 AI and the Law 15hp
HRS160 Familjerätt 15hp
HRS135 Aktiebolagsrätt: finansiering och styrning 15hp
HRS085 EU Law and Procedure 15hp
HRS401 Affärsjuridik och innovationsrätt I, 30hp [Se BIL-spåret PDF]
HRS500 International Law in the Maritime Context 15hp

HT23 del 2

HRS075 Equality, Diversity and Non-Discrimination: Legal and critical perspectives 15hp
HRS080 Avancerad kontraktsrätt 15hp
HRS101 Intellectual Property Law and Innovation 15hp
HRS130 Börsrätt 15hp
HRS265 Förvaltningsrättslig fördjupningskurs 15hp
HRS510 General Shipping Law and Regulatory Maritime Law 15hp

VT24 del 1

HRS150 Comparative Legal History 15hp
HRS217 Socialförsäkringsrätt 15hp
HRS233 Internationell skatterätt 15hp
HRS250 Miljörätt 15hp
HRS370 Rätt, Kunskap, Metod: rättskällor och samtida rättsteorier 15hp
HRS402 Affärsjuridik och innovationsrätt II 30hp [Se BIL-spåret PDF]
HRS520 Commercial Shipping and Trade Law 15hp

VT24 del 2

HRS087 Innovation Law 15hp
HRS180 Straffprocessrätt 15hp
HRS215 Constitutional Law and Politics: theory and history 15hp
HRS282 Migration Law 15hp
HRS331 Företagsbeskattning 15hp
HRS530 Maritime Environmental Law 15hp
 

HRS136 AI and the Law 15hp

 

A course for those interested in AI and its impact on law.

It is undeniable that the technological development taking place in society, with artificial intelligence (AI) at the forefront, affects the law. To understand this development and how it drives and challenges legal science and practical legal work, we need to study AI, technology, and law together and in an interdisciplinary manner. If you are interested in frontier technology, AI, and in exploring legal approaches addressing new societal and technological challenges, this is the course for you.

Why should I choose the AI & Law course?

In a short frame of time AI has gone from being a phenomenon only found in science-fiction to an everyday addition that drives law, technological development, and the market. Various industries and societal sectors are today increasingly using AI. AI solutions are already embedded in the judicial system, the financial sector, the transport sector, healthcare, the entertainment industry, etc. Robots, bots, and apps based on machine learning have become standard. The law has recently begun to understand and frame these technologies, but many legal questions remain unexplored, and answers are few, or lacking in many respects. This course is aimed at students interested in entering a constantly evolving field that requires multidimensional thinking.

What do I get out of the course?

This course asks the very broad and challenging question: what should a lawyer know about AI in order to understand its arrival?

We are still midway through a paradigm shift, which means that we experience the legal order, the legal profession, and legal science as being under great pressure brought on by the advent of AI technology. However, there are also simultaneously vast possibilities and new ways of approaching law and society, that the development of AI has given rise to. In this course, we study AI from different legal and socio-legal perspectives.

The course is both practical and theoretical. We work with doctrinal legal approaches, studying current law, legal cases, etc. but we also explore the more experimental, speculative, and interdisciplinary methods. We discuss labour, human and algorithmic decision-making, machine learning, and AI-powered platforms.

Form of the course

The course is case-based, often referring to and working with real-life examples. The students will also be asked to find their own examples based on the different thematic elements. We work both individually and in groups.

During the course, several guest lecturers who are experts and who in various ways practically work with AI will be invited.

Examination consists of a presentation of a group work (5 credits) and an individual or group-authored essay (10 credits).

Kursansvarig: Merima Bruncevic

Kursplan

Ytterligare information finns i pdf:en "Ett alternativt år - Fördjupningsblock i rättsvetenskap".

HRS135 Aktiebolagsrätt – finansiering och styrning 15hp

Kursens tema och till vem kursen riktar sig

Kursen syftar till att ge studenten ingående och fördjupade kunskaper i aktiebolagsrätt och skapa en god grund för studenten att utveckla en juridisk specialisering inom området. Kursen riktar sig därmed till studenter som efter studierna ser framför sig att de vill arbeta med kommersiell civilrätt, särskilt inom områden så som aktiemarknad, publik- och privat M&A, private equity och corporate finance.

Innehållet

I materiellt hänseende behandlar kursen rättsregler och rättsprinciper inom aktiebolagsrätten, både nationell rätt och EU-rätt. Vi fokuserar särskilt på de delar av aktiebolagsrätten som hänger samman med bolagets finansiering och styrning ("corporate finance" respektive "corporate governance"), och kursen kan sägas utgå från perspektivet på aktiebolaget som finansieringsform och hur regler om corporate governance underlättar kapitalanskaffning. Därigenom blir ett tema under kursen också aktiebolagets roll i samhället. I undervisningen ingår vissa internationella och komparativa aspekter på det aktiebolagsrättsliga regelverket. Utöver att ge studenterna fördjupad kunskap i aktiebolagsrätt syftar kursen till att träna studenterna i att använda den juridiska metod och de rättskällor som är karakteristiska för aktiebolagsrätten.

Kursen syftar också till att ge studenterna förståelse för de intressekonflikter och ändamålsöverväganden som gör sig gällande inom aktiebolagsrätten, och därför innehåller även kursen vissa grundläggande rättsekonomiska inslag. Ekonomin utgör ingen självständig del av kursen, utan integreras i de aktiebolagsrättsliga studierna för att sätta aktiebolagsrätten i ett större perspektiv.

Om undervisningen och examination

På den första delen av kursen presenteras en systematiserad bild över aktiebolagslagen och viss anknytande reglering för kursdeltagarna. Särskild vikt läggs vid att förklara bakgrunden till varför regleringen ser ut som den gör och vilka de ekonomiska utgångspunkterna för regleringens utformning är. Den första delen av kursen avslutas med en tenta.

Under den andra delen av kursen ska varje student författa en uppsats, individuellt eller i par.

Betyget på kursen sätts genom en sammanvägning av studenternas prestation på tentamen samt på uppsatsen, där momenten väger lika.

Förhållande till andra fördjupningskurser

Kursen kan läsas självständigt, men lägger också grunden för kurserna Börsrätt (HRS130) och Avancerad bolagsrätt (HRS285). Kurserna kan således med fördel läsas tillsammans och de senare kurserna bygger i viss mån på de tidigare.

Kursansvarig: Erik Lidman

Kursplan

 

HRS010 Ersättningsrätt 15hp

En kurs för dig som är intresserad av praktisk juridik

En inträffad olycka kan ofta få långtgående ekonomiska konsekvenser för den som drabbas. I de fall där någon utomstående orsakat skadan kan även en rad juridiska problem komma att aktualiseras. För att kunna föra en skicklig argumentation, oavsett vilken sida man företräder i en sådan konfliktsituation, är det alltid viktigt att ha en god kunskap i de skade-ståndsrättsliga, försäkringsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga regler som aktualiseras. Om du är intresserad av praktisk juridik är kursen ett bra alternativ.

Varför ska jag välja kursen Ersättningsrätt?

Att lösa ersättningsrättsliga problem är att arbeta nära verkligheten, med verkliga människor och reella risker. Det är också en varierande och spännande del av den civilrättsliga juridiken eftersom inget fall är det andra likt. Ersättningsrätt är en bred kurs som ger goda möjligheter att arbeta inom en rad olika yrkesområden – inte minst inom försäkringsbranschen och rättsväsendet.

Vad får jag ut av kursen?

Syftet med kursen är att förstå det ersättningsrättsliga systemet, d.v.s. hur skadeståndsrätt, försäkringsrätt och socialförsäkringsrätt hänger ihop och interagerar för att härigenom kunna argumentera för hur en skadelidande på bästa sätt skall kunna erhålla ersättning för en uppkommen skada. För detta krävs ingående kunskap om regelsystemets utformning inom skadeståndsrätten, försäkringsrätten och de delar av socialförsäkringsrätten som aktualiseras vid personskada. Det krävs också god kunskap om de centrala försäkringslösningarna för konsument- och företagsförsäkring och en god orientering i de vanligaste personförsäkringarna.

Ett akademiskt perspektiv

Tillsammans utgör ersättningsrätten ett system med ett antal rättsliga logiker som tillsammans ska bilda en enhet utan inre motsättningar. Emellertid utmanas systemet ständigt av förändrade värderingar och en stor del av kursen handlar om hur gråskalan i systemets ytterkanter förmår att hantera nyskapelser. Exempel på detta är t.ex. ersättning som ska kompensera för kränkningar, såsom EKMR-rättigheter, brott eller om den som blivit mobbad i skolan. Som student förväntas man således att analysera, reflektera och kritiskt granska det ersättningsrättsliga systemet. På så sätt är det också en förberedelse för det anslutande examensarbetet som till stor del handlar om att kunna göra en akademisk analys av fördjupande karaktär.

Kursens form

Kursen är konstruerad som en ”portföljkurs”. Den övergripande tanken är att kursens lärandemål sätts i centrum och att man som student kan uppnå dessa genom att välja vilka prestationer man vill delta i. Därmed får man ta större ansvar för sina studier och även explicit reflektera över vad man lär sig och hur lärandet utvecklas över tid.

Man kan se kursen ungefär som att gå till jobbet under 10 veckor och successivt ta sig an olika uppgifter som med tiden blir allt mer kvalificerade. Istället för enstaka examinationsmoment sker nu examination kontinuerligt under kursen genom mindre prestationer. Förhoppningsvis avdramatiseras examinationstillfällena och flexibiliteten ökar genom att var och en väljer de prestationsmoment man tycker sig vara bäst på.

Det finns tio olika prestationer samt en portföljpresentation som kan läggas i portföljen – de flesta av individuell karaktär men några i grupp. Tillsammans täcker de gott och väl alla lärandemålen och det är alltså inte avsikten att alla prestationer måste fullgöras för att nå högsta betyg. Lärandemålen omfattar kunskaper, färdigheter samt förmåga till analys och reflektion. Eftersom lärandemålen kan uppfyllas genom olika prestationer vid skilda tillfällen är behovet av omexamination begränsad – man kan alltså både välja tillfälle och ”göra om” sina prestationer.

Kursansvarig: Filip Bladini

Kursplan

HRS075 Equality, Diversity and Non-Discrimination: Legal and critical perspectives 15hp

 

Equality is a pivotal concern in every legal order. However, what equality in and through law entails is a contested matter. In Equality, Diversity and Non-Discrimination we will analyse the different ways in which law upholds and promotes equality but also how law sustains and produces inequality. The course will bring analytical tools from intellectual traditions such as liberalism, Marxism, radical feminism, queer theory, postcolonialism, post-structuralism, and post-humanism to bear on a range of issues such as destitution, racism, sexual violence, reproduction, unequal distribution, environmental harms, etc. The course aims to offer students in-depth understanding of the complex nature of inequality and how that relates to law. The course also aims to foster the ability to make theoretically informed analysis of contemporary legal problems related to in/equality.

The course is divided into two parts, each covering about five weeks.

The first part of the course includes several lectures, but its center of gravity is a number of seminars in which theoretical and legal texts are discussed in small groups. The seminars have the dual purpose of giving the participants 1) a good grasp of disagreements on the nature of in/equality and how law might mitigate or reproduce in/equality, and 2) the skill to analyse empirical and legal issues with the help of theoretical tools.

During the second part of the course, each student will write an essay on a topic of choice connected to the themes of the course. To assist the writing process, individual supervision will be offered as well instructor-led sessions with smaller groups. At the end of the course, students will present and defend their essays and also appear as opponents.

Kursansvarig: Karin Åberg och Leila Brännström

Syllabus

Ytterligare information finns i pdf:en "Ett alternativt år - Fördjupningsblock i rättsvetenskap".

HRS290 Teoretisk affärsjuridik - Rollperspektiv på rätten 15hp

För att läsa kursen är det önskvärt att du läst Innovation Law, Intellectual Property Law and Innovation och Property, Credit and Insolvency Law.

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper, färdigheter och förmågor nödvändiga för hanteringen av avancerade affärsjuridiska problem samt en fördjupad förståelse för de olika juristrollernas betydelse för juridiken. Kursens exakta ämnesmässiga innehåll styrs av de aktiviteter – de rolluppgifter – som genomförs under kursen. Det är förståelsen för juridikens konstruktiva sida; de olika juristrollernas förutsättningar och krav samt deras relation till hanteringen av, och konstruktionen av lösningar på, konkreta juridiska problem som står i centrum. Kursdeltagarna kommer under kursens gång följaktligen att försättas i olika juristroller och arbeta med större och mindre individuella, kollektiva, skriftliga och muntliga rolluppgifter.

Det handlar om rolluppgifter på teman som till exempel:
Domaren
Advokaten
Lektorn
Rättspolitikern
Plädören
Rättskonstruktören

I traditionella rättsområdestermer kommer kursens tyngdpunkt att ligga på de för affärsjuridiken centrala ämnena krediträtt, exekutionsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt och immaterialrätt, samt därmed funktionellt sammanhängande delar av andra ämnesområden.

De ovannämnda rolluppgifterna är examinationsgrundande. Kursen omfattar således ett antal möjligheter för studenterna att samla underlag för bedömningen av om de nått kursens lärandemål. Studenterna skall under kursen bygga en portfölj med hjälp av de prestationer som de gör vid de examinationsmoment som erbjuds under kursen. I slutet av kursen skall studenterna presentera sin portfölj och visa hur de med hjälp av sina olika prestationer har underlag för bedömningen av om de nått kursens lärandemål.

Kursansvarig: Claes Martinson

Kursplan

HRS312 EU Constitutional Law 15hp

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med internationella utbytesstudenter.

This course aims at providing the student with a deeper and more comprehensive understanding of the constitutional aspects of the EU legal order. The course provides a unique overview over the elements that characterize the relationship of the EU with its Member States internally as well as the role of the EU as a global actor. Students will study selected aspects of EU constitutional law, including e.g. European integration theory, EU law principles, the role of the Court of Justice and the law of EU external relations. Thus, if you are interested in questions regarding the allocation of powers between the EU and its Member States, EU as an external actor and the relationship between individual actors and the EU Member States on the one hand and the EU institutions on the other, this course will be a very good choice for you. This course will teach you to reflect critically on the development of the legal order in Europe and the meaning of EU constitutional law.

Various teaching models are applied, including lectures, seminars and presentations. There is a high emphasis on writing, and one of the methods of examination is thesis writing.

Kursansvarig: Ester Herlin-Karnell

Syllabus
 

HRS500 International Law in the Maritime Context 15hp

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter

This is the first out of four courses on maritime law that are given during the school year. ‘International Law in the Maritime Context’ is an advanced international law course concerning the oceans' regulatory framework. It is taught in English and can be read as a public course within the Master of Law Programme. However, it can also be read as part of a coherent specialization if all four maritime law courses are completed.

The main focus area is the sea, which historically has served as a medium of communication and natural resources reservoir. The law of the sea is one of the oldest specialized areas of public international law. The course introduces the law of the sea in the context of international law sources and treaty law. The law of the sea is an ever-expanding area of law, which has experienced enormous developments since the mid-twentieth century. The course offers an overview of the ocean legal framework and the interaction between the principles of sovereignty, freedom of the seas, and common interests.

The course consists of the following elements:
1. Introduction: the law of the sea from a historical perspective, sources of public international law, and the law of treaties.

2. Law of the Sea: based primarily on the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS): introduction to the law of the sea and maritime zones, baselines, internal waters, territorial seas, contiguous zone, exclusive economic zone and continental shelf, straits and archipelagos, high seas, the area, maritime boundary delimitation, dispute resolution, and the law of the sea from an EU perspective.

The course includes a 'Maritime Limits and BoundariesWorkshop' led by a British expert formerly from the Law of the Sea Division United Kingdom Hydrographic Office.

3. International Institutions: The International Maritime Organization (IMO) and IMO Conventions, the International Labor Organization (ILO), among others.

The examination of the course consists of a) individual oral presentations through group work at seminars, b) a written examination, and c) an essay in conjunction with an oral defense.

Kursansvarig: Gabriela Argüello

Syllabus
 

HRS101 Intellectual Property Law and Innovation 15hp

Kursens ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

As stated above, the course will be given in the English language. All lecture, course literature and online communication with teachers will adhere to this language. A healthy student composition is a 50/50 ratio between students from Swedish law schools and foreign exchange students. This is not only to highlight the differences in Intellectual Property legislation across European countries and other jurisdictions, but also to prepare non-native English-speakers for the use of the de facto lingua franca within the international world of Intellectual Property. Learning how to effectively express the complex ideas about this subject in English is an important part of this course.

Achieving the learning outcomes: knowledge that and knowledge how

Each week of the course will be set up so that so that the lectures start off at a theoretical level about the week’s subject matter. In close post-proximity to this the students are asked to apply what they’ve learned to a fictive situation (a ‘case’). What has been provided at a theoretical level does here become the ‘tools’ that the students are asked to apply in each case. In each case, the students have a ‘role’ or ‘interest’, meaning that they are not provided information about the case from a disinterested perspective, but rather as one of the fictional parties involved. The application of their theoretical learning can performed in a variety of ways, for example through the writing of brief memos, discussions on groups of 4-5 students or through actual roleplaying exercises session (see further below). After the students have performed this application, a feedback session will be held with the full class where the different applications proposed by the students are discussed and compared, and where the teacher can add on additional possible applications that may have been missed by the students. While the case-based approach force the students to creatively apply the generic teaching, the feedback brings them back to a more generic level again, and ties their personal experience back to the generality of the subject as well as to the fact that in the case at hand there may have been alternate applications provided by the other students, each with some merit and weakness.

The exercises will have a standard format where each group of (4-5) students are given a set of documents describing a case of a conflict between two companies, involving Intellectual Property at the heart of the conflict. Each student group will be paired with another student group and they will have asymmetric information regarding the case, as well as having a stated set of interest in the conflict. In 2-3 hour sessions, the students then have to act out negotiation settlement discussion, with the other group as their opponent. The settlement agreed upon will then be delivered to the teacher, and used as the basis for the full-class feedback session.

Switching between the theoretical level and the cases of application will help the students achieve not only knowledge about the field of IP, but also to achieve practical skills regarding how to successfully wield the legal tools. The feedback sessions where the students then get to see the conflict from alternative perspectives and where they get the opportunity to hear the views and experiences of their fellow students who went through the same case is aimed at giving all of them a wider understanding of how a case can be solved in multiple ways while using the same legal tools. This method is intended to shift the students’ perspective back and forth from the general to the particular, from the theoretical to the concrete – the ultimate aim of the method is to ensure that students achieve a flexible form of learning that enables them to adapt a legal framework to a wide variety of potential situations. The ability for students to shift between these levels is at its core tied to the way of thinking and practicing of the lawyer mind.

The course philosophy is that the feelings aroused in the students can be the most powerful influence on learning, and that the particular approach to the subject created through the use of role-based cases helps generate strong feelings in the students by making them committed to a situation where they feel responsible for the particular outcome. It follows that the best way for the participants in the course to learn the ways of thinking and practicing of the Intellectual Property mind is to be socialized into it by passing through it and by working within the field, albeit during simulated circumstances. Thus the students get to know and understand the intricacies of this social practice, and acquire not only the knowledge of legal facts, but also the related skills and abilities.

Content-wise, during the first week of the course a general introduction/refresher concerning Intellectual Property will precede consideration of some issues relating to the impact of copyright law on innovation in the Internet environment.

In the following weeks some broader questions of innovation policy and theory will also be discussed. Some focus will also be on the particular role of the concept and theory of ‘property rights’ in ‘intellectual property’.

During that time students will also develop their individual submissions concerning the moot problem. This will be done on an individual basis, not in group-work.

A third part of the course will consist of a more thorough critical exploration of specific topics concerning the relationship between intellectual property law and innovation. We will examine the law/policy interface on the basis of specific issues. These classes will be on more of a discussion basis, presuming more preparatory reading.

Later in the course students will work in teams to develop written submissions for the moot and then also conduct actual moots. These submissions will form the basis for examination of the course learning outcomes.

Presence during classes is not compulsory, but strongly encouraged. As indicated, class participation is a small part of the overall assessment.

Commentary on assessment philosophy

The teaching methods are mirrored in the assessment methods whereby the students are asked both to give an overview of some area of the legal field of Intellectual Property law as it relates to the Innovation concept as well asked to analyze a concrete fictional case and provide the arguments relevant from a certain perspective. Furthermore, the students will be required to defend their arguments in oral examination that takes the form of simulated court proceedings (aka ‘moots’). The final moot is aligned with the forms of exercise that have taken place during the course though its status as an examination point and its formal setting elevates it to culminating experience in the mind of the students. (See further Entwistle 2009, pp 103-109.)

Commentary regarding literature

Prescribed Textbook

Pila/Torremans “European Intellectual Property Law” Oxford University Press 2016.

This is not as much the prescribed textbook as the recommended one. It’s fairly recent and suited to the course’s purpose, but there may be other European IP textbooks which you prefer, that will serve you well.

Other material

During the course you will be provided with other articles and papers that will be either of a complementary nature or providing the basis for our seminars. In addition, you will be expected to read and explain quite a bit of case-law from the European court of justice as well as the US Supreme Court, obviously this exact material changes annually to reflect the fluent field of intellectual property law.

Kursansvarig: Kristoffer Schollin

Syllabus

HRS130 Börsrätt 15hp

Kursen behandlar publika aktiebolag vars aktier är börsnoterade. Den ska ses som en fortsättning på kursen komparativ bolagsrätt men kan läsas separat.

I den första delen av kursen får studenten en översikt av den svenska aktie- och kapital-marknadens funktion, varvid bl.a. beskrivs olika typer av finansiella instrument och institutionella förhållanden på aktiemarknaden.

Vidare belyses i ett ämnesöverskridande perspektiv frågor som rör den situationen att ett aktiebolag går från privat bolag till aktiemarknadsbolag. Dessutom behandlas rättsliga och praktiska frågor som rör aktiemarknadsbolag, framför allt olika slag av informationsregler. I detta sammanhang uppmärksammas också frågor om kursmanipulation och s.k. insiderhandel.

Avslutningsvis uppmärksammas samgåenden mellan aktiemarknadsbolag, särskilt genom offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Genomgående ges stort utrymme åt internationell reglering på området, framför allt det harmoniseringsarbete som pågår inom EU.

Under den andra delen av kursen skall varje student författa en kort uppsats.

Kursansvariga: Rolf Skog

Kursplan

HRS510 General Shipping Law and Regulatory Maritime Law 15hp

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.
 
The course “General Shipping Law and Regulatory Maritime Law” can be seen as a continuation of the first course ”International Law in the Maritime Context”, with the difference that the focus has shifted to the ship itself. The course covers the regulations for a safe operation of the vessel, the registration process, ownership and the right in rem protection. The course also includes the rules relating to safety on board, where the major conventions SOLAS and STCW are covered in depth focusing on both the safety of the ship as well as cargo safety. A part of the course consists of a simulated exercise with the ship simulators at Chalmers Lindholmen.

The course is taught in English and includes the following elements:

Introduction: Law of Contracts, Torts and Property, Nationality, Registration and Ownership, Proprietary Interests in Ships, Maritime Claims and their Enforcement, Collisions and Groundings, Limitation of Liability, Conflict of Laws, Ship Sales and Purchases and Law of Ship Finance

Law of Maritime Safety and Security: Overview of IMO Safety Conventions, Ship Safety, Cargo Safety and Navigational Safety, Occupational Safety and Seaworthiness, Piracy, SUA Convention, ISPS Code.

A few study visits are included in the course, for instance a visit to the harbor of Gothenburg and a ship visit. A COLREG exercise at Chalmers Lindholmen Bridge Simulators is included in the course.

The examination is based on graded student presentations at seminaries, a written exam and a thesis seminary along with an opposition. 

Kursansvarig: Abhinayan Basu Bal

Syllabus

HRS233 Internationell skatterätt 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Särskilda förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Skatterätt med redovisning (HRO700).

Vissa moment på kursen ges på engelska.

Internationell beskattningsrätt är en fördjupningskurs som vänder sig till dig som är intresserad av en skatterättslig fördjupning både avseende individer och företag i en internationell kontext. Här läggs fokus på frågor rörande den metod och källhantering som är utmärkande för den internationella skatterätten med reglering på flera olika nivåer som samspelar, däribland nationell skatterätt, skatteavtal, socialförsäkringskonventioner och EU-skatterätt. Kursdeltagarna kommer också i kontakt med praktiker som hanterar utsändning av personal och internationella företagsbeskattningsfrågor.

Den första delen av kursen syftar till att ge en överblick över de svenska interna regler som behandlar beskattning av fysiska och juridiska personer i situationer med internationell anknytning, samt att ge en överblick över EU-skatterätten och skatteavtalsrätten. Efter detta följer ett avsnitt som syftar till att fördjupa förståelsen av skatteavtalsrätten, följt av ett block som är inriktat på den internationella socialavgiftsrätten.

I följande avsnitt görs nedslag på olika specifika problemområden, med fokus på internationell individbeskattning. Kursen innefattar också flera övningstillfällen inriktade på tillämpningen av juridisk metod avseende beskattning av fysiska och juridiska personer och betalning av socialavgifter i situationer med internationell anknytning. I kursen ingår också som ett moment att studenterna genom arbete i grupp ska sätta sig in i ett för kursen relevant ämnesområde och genomföra en föreläsning om detta.

Området har en kommersiell sida och arbetsmarknaden för studenter inriktade på skatterätt har varit mycket god under senare år. Flera av våra före detta studenter jobbar idag med internationell skatterätt, men också med HR-frågor, på revisions- eller advokatbyrå och företag. Eftersom kursen behandlar centrala skatterättsliga frågor riktar den sig också till studenter som till exempel är intresserade av arbete i förvaltningsdomstol, på Skatteverket eller Försäkringskassan.

Kursansvarig: David Kleist

Kursplan

HRS250 Miljörätt 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Framtidsfrågor

Klimathot, cirkulär ekonomi, utfiskning, övergödning… Vi översköljs av information om miljöhot och behov av åtgärder och förändrade beteenden. Det finns få rättsområden där arbetsuppgifterna ökat så tydligt som inom miljörätten. Trots mångårig reglering har många av hoten mot de resurser som är livsviktiga för vår överlevnad och välbefinnande ökat. Den intensiva regleringen har medfört en hög risk för regelkonflikter, inte minst eftersom miljörätten präglas starkt av folkrättslig och EU-rättslig normbildning, såväl som av nationell rättsutveckling. Miljörättsliga mål ställs också ofta mot andra mål som ska främjas av rättsordningen. Ofta råder också stor osäkerhet om hur befintliga regler och principer skall användas och tolkas då kunskapen om miljön och människors påverkan hela tiden förändras. Kort sagt så är miljörättens arbetsområden, liksom behoven av kompetens, stora.

Kursen syftar till att fördjupa både din kunskap om miljörätten som system samt din förståelse för regleringens roll i förhållande till miljöproblem och uppnåendet av målsättningen om en hållbar utveckling. För att ge en fördjupad förståelse för samspelet mellan olika regleringsnivåver, samt mellan miljön, rätten och andra samhälleliga faktorer, är kurser organiserad kring fyra fenomen som representerar betydande samhällsutmaningar: förvaltningen av hav och vattenresurser, motverkande av klimatförändringar, hållbar hantering av material och resursflöden, samt bevarande av biologisk mångfald.

Vill du skaffa dig en bredare miljörättsutbildning kan du kombinera denna kurs med t.ex. fördjupningskurserna ersättningsrätt, Maritime Environmental Law, eller EU Internal Market Law.

Praktik och teori

Kursen består av fyra olika moment där vi varvar enskilt arbete med grupparbete. Du ges en mer djupgående inblick i specifika delar av miljörätten samtidigt som de får en kunskap om mer generella dimensioner av miljörättslig metodik på internationell, EU, samt nationell nivå. Kursen examineras genom deltagande i övningar och seminarier, hemtentamen samt uppsatsskrivande.

Föreläsningar

Under kursen ges ett antal föreläsningar som inledningsvis syftar till att repetera den miljörätt som togs upp under T3 men som i huvudsak omfattar sådana rättsfrågor som inte berörts under grundutbildningen, t.ex. klimatanpassning av energisystemet, effektivare naturresursanvändning samt vattenförvaltning.

Seminarier

I syfte att få mer generell kunskap om miljörättsliga frågeställningar genomförs ett antal seminarier som bl.a. tar upp relationen mellan rätt och ekosystem samt analys av miljörättsliga styrmedel.

Uppsats

Under kursen ges du möjlighet att fördjupa dig ytterligare genom att skriva och presentera en uppsats tillsammans med några kolleger. Syftet är att träna skriftlig och muntlig presentation samt din förmåga att analysera regleringsteknik och hantera miljörättsliga problem. 

Kunskap

Förutom att du lär dig mer om själva rättsområdet miljörätt syftar kursen till att du även skall öka dina färdigheter i skriftlig och muntlig framställning och din förståelse för rätten som samhälleligt fenomen.

Särskilt under seminarierna och uppsatsarbetet tränas muntlig presentation för att du skall utveckla en bättre teknik och förståelse för olika presentationssätt. Uppsatsskrivandet förbereder dig som skall skriva examensuppsats. Opposition på uppsatserna genomförs för att ytterligare träna kritisk tänkande och det forskningsrelaterade hantverket.

Arbeta i grupp

Oavsett om man jobbar på byrå, myndighet, kommun eller företag utförs idag mycket av juristens arbete i grupp. Många studenter har uttryckt positivt förvåning över hur tekniken för grupparbete kan utvecklas.

Arbetsmarknaden för jurister med miljörättskunnande är bred. Arbetsgivare är advokatbyråer, miljökonsultföretag, universitet, statliga myndigheter såsom Naturvårdsverket, Hav- och vattenmyndigheten och länsstyrelser. Under senare år har många av byråerna förstärkt sin miljörättskompetens.

Kursansvarig: Lena Gipperth

Kursplan

HRS265 Förvaltningssrättslig fördjupningskurs 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Förvaltningsrätten är i en ständig utveckling. De som arbetar på förvaltningsdomstolarna kommer i kontakt med fler målområden än varje annan jurist och lagområdet för förvaltningsrätten växer för varje år. Även om förvaltningslagen till synes är en enkel lag att både läsa och förstå så vållar tillämpningen trots detta problem för såväl jurister som den enskilde. Förvaltningsrättens många ansikten gör att ämnesområdet är aktuellt för alla som praktiserar juridik och behovet av jurister kunniga i förvaltningsrätt är stort.

Kursen i förvaltningsrätt behandlar både den allmänna och den speciella förvaltningsrätten. Eftersom området för förvaltningsrätten är så omfattande kommer kursen att begränsas till ett antal tematiska områden.

Kursen är uppbyggd av två block.

Block 1 består av sex stycken teman. Varje tema har en introduktionsföreläsning, ett material att läsa in sig på och akademiska seminarier.

Block 2 är delvis överlappande med block 1 och består av att var och en skriver en kortare uppsats, som ligger till grund för betygsbedömningen på kursen.

Uppdelningen av kursen i dessa två moment syftar till att träna färdighet i juridisk och rättsvetenskaplig analys samt fördjupa kunskaperna inom det omfattande förvaltningsrättsliga fältet.

Kursansvarig: Tormod Otter Johansen

Kursplan

HRS340 International Criminal Law 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

Since the end of the Cold War, societies throughout Latin America, the former Soviet Union (USSR), Eastern Europe, Africa and Asia have overthrown military dictatorships and authoritarian regimes in order to, it is argued, allow for democracy and human rights. In some cases, the change has been quick and (relatively) peaceful, while in other cases it has been violent and drawn out, and characterised by conventional warfare or, in many cases, the features of so-called “new wars”. Sometimes the international society, mostly through the United Nations (UN), has played an important role in the transitions, while in others it has not, et cetera.

Regardless of the type of transition or if the international society has been involved or not, a crucial question during and/or after a transition is: How should post-conflict societies deal with their “evil” past, in order to “enable the state itself to function as a moral agent” once again? This question constitutes the core of what is known as “transitional justice” (TJ).

The objectives of TJ are: (i) to seek accountability and redressing those who have suffered by providing recognition of the rights of the victims; (ii) promote civic trust; and (iii) strengthen the democratic rule of law. In the aftermath of trauma, victims today have well-established rights to see the perpetrators punished, to know the truth and, if possible, to receive reparations. In addition, a history of unaddressed violations of human rights is likely to be socially divisive; to generate mistrust between different groups and within the institutions of states; and, by extension, to hamper or slow down the achievement of various post-conflict development goals. TJ includes various legal and moral components, such as international criminal law (ICL), memorialisation, institutional reforms and truth commissions, which can all be used in various ways and combinations.

ICL is the criminal law of the international society and a branch of International Law (IL). Even though it has undergone profound development since the end of the Cold War (1989) it is still very much a legal system in the making, imperfect in many regards. This is partly because of its very particular identity as composite body of law composed out of a mixture of principles from very different fields of law and legal theory. To this end, in order to understand the structure of ICL one must approach it from the points of views of IL; of general principles of criminal law; of human rights law and of international humanitarian law.

International criminal tribunals (ICT) play an increasingly important role in the enforcement of substantive rules of ICL. These tribunals serve a dual objective. By conducting trials they give direct effect to IL establishing criminal responsibility of individuals. International criminal proceedings highlight the importance of respect for substantive ICL and reminds states of their primary responsibility for its enforcement. In addition, ICT also claim to be in the service not only of ”justice”, but also “reconciliation” and “reconstruction” (of war-torn societies). Hereby the expectations of what TJ, ICL and ICT can achieve are very high, sometimes unrealistic.

Departing from the nexus of law and politics as well as international law and criminal law (including procedural law) the aim of the course is to problematize and discuss different aspects of ICL. The course consists of lectures that aim at giving an overview of the history, structure and procedure of ICL and a series of in-depth lectures on what today is considered as the core-crimes of the ICL. In addition to these lectures, the course contains a series of seminars that are devoted to analyse and discuss specific problems (of practical as well as theoretical nature) related to ICL's peculiar nature and its relationship with other parts of IL from a perspective of critical thinking and research.

On a general level, the course is research-focused and aims at providing an insight into what research could be and how research is done in practiced. More concretely, the course is based on active participation in weekly seminars and the writing of (publishable) scientific papers, which will presented and defended at the end of the study period. The working language of the course is English.

Kursansvarig: Mikael Baaz och Filip Strandberg Hassellind

Syllabus

HRS370 Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen är uppdelad i tre delar:
I. Rättskällor och kunskapskällor. Detta avsnitt behandlar rättskällor, rättskällehierarkier och rättskälleläror, men problematiserar och fördjupar dem i relation till den senare tidens diskussion om en bredare kunskapskälleuppfattning. I denna kunskapskälleram aktualiseras förutom de historiska rättskällorna, realistisk och (post)modern rättskällesyn, rättskällemässig polycentri och polyvalens samt kontextuell rättskälleproblematik knutna till olika statstyper.

II. Kunskapsteori och metodik. Avsnittet vidareför frågorna i föregående avsnitt till klassiska, samtida och (post)moderna vetenskapliga och rättsvetenskapliga förhållningssätt till kunskap och kunskapsteori, i diskussioner om objektivitet, subjektivitet, intersubjektivitet och olika former av sanningsbegrepp. I detta avsnitt fördjupas bland annat genusrättsvetenskap, pluralism, socialkonstruktivism och dekonstruktion som exempel på problematiseringar av gängse rättsvetenskapliga förhållningssätt.

III. Artikeln. Studenterna skriver enskilt en vetenskaplig artikel som syftar till att applicera olika kunskapsperspektiv och att analysera ett ämnesområde med hjälp av flera rättskälleuppfattningar. Den skall form- och innehållsmässigt skrivas som en vetenskaplig artikel, med ambitionen att vara publiceringsbar i någon rättsvetenskaplig tidskrift. Artikeln presenteras och granskas vid en avslutande kurskonferens.
Undervisningen sker i form av sk. inspirationsföreläsningar och seminarier. Undervisningen leds av lärare vid Juridiska institutionen, men gästföreläsare från andra fakulteter och universitet kan också komma att delta. Till de anslutande seminarierna, som avslutar varje vecka, skall studenterna lämna in en kortare (c:a två sidor) reflektionsuppgift med utgångspunkt i veckans och gästföreläsarens särskilda tema. Vid seminariet skall 2-3 studenter agera seminarieledare och styra det vetenskapliga seminariet utifrån temat (enligt särskilda direktiv i studieanvisningarna). Samtliga studenter förväntas vara inlästa på litteraturen och skall aktivt delta i seminariets diskussion. Uppgiften som seminarieledare kommer att cirkulera bland samtliga studenter.

Artikeln kommer att vara föremål för både handledning och gemensam diskussion vid såväl inledande ventileringar av textidéer och avslutande ventilationer av mer färdiga texter. Skrivmomentet syftar till både metodologisk frigörelse och skärpa samt uppmanar studenterna till utvecklande av kreativt skrivande jämte originella och okonventionella framställningssätt.

Kursansvarig: Håkan Gustafsson

Kursplan

Ytterligare information finns i pdf:en "Ett alternativt år - Fördjupningsblock i rättsvetenskap".

HRS520 Commercial Shipping and Trade Law 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.
 
This is the third course within the field of maritime law that the Department of Law has invested in. The focus has now shifted from the vessel to its freight. The course deals with questions that might arise when handling freight contracts and rental/charter agreements for ships. Further on the course dives into the specific regulations regarding sea maritime insurance, which covers the ship, the freight and the ship owner as well as third party liability.

The more specific block in this course consists of a procedural play/exercise in which the students represent solicitors for the seller/buyer in negotiating a contract. The contract should regulate a larger batch of goods that should be transported via the/by sea from one country to another.

The course is taught in English and includes the following elements:

International rules on transport of goods: Carriage of Goods by Sea under Charter Parties, Carriage of Goods by Sea under Bills of Lading, Jurisdiction and Arbitration Clauses under Carriage of Goods by Sea, Multimodal Transport, Carriage of Goods by Road, Carriage of Goods by Rail, Carriage of Goods by Air.

Marine Insurance and General Average: Introduction to the Fundamentals of Marine Insurance, Market documents and their legal significance Legality, Insurable Interest and Doctrine of Utmost Good Faith, Warranties and other policy terms, The cover provided by marine policies, Claiming under a marine policy, Cargo policies, Hull policies, P&I Clubs.

Sale of Goods: Jurisdiction and Arbitration Issues in the Context of International Sale of Goods and Transportation, Documentary CreditsContract Drafting Exercise:Contract Drafting - Civil and Common Law Perspectives, Contract Negotiation: Practical Aspects from a Legal Practitioner, Group Negotiations.

The examination is based on the procedural play that ends the course, a written exam covering the insurance part, graded student presentations at seminaries and a thesis based on the negotiated contract.

Kursansvarig: Abhinayan Basu Bal

Syllabus

HRS150 Comparative Legal History 15hp

In a globalized world, the ability to communicate with foreign colleagues and understand what distinguishes our legal tradition from theirs is an indispensable skill for a lawyer who has the ambition to achieve professional excellence.

With this in mind, this course aims to compare different legal systems to achieve a deeper understanding of the forces that through history have influenced their development. Apart from helping students attain a higher level of legal understanding, education and culture, the aim of the course is to give the students intellectual tools that will help them when they come into contact with rules, actors and thought models that do not belong to the Swedish tradition.

The course begins with a critical discussion of the division of the world's legal system into so-called legal families. Thereafter, the relationship between a country's general culture and its legal tradition is studied. Among others, ideas and theses from Charles de Montesquieu, Friedrich Karl von Savigny, Alan Watson and Pierre Legrand will be discussed.

The main body of the course consists of a legal-historical and comparative analysis of the western world's three main so-called "legal families": civil law (with special focus on France and Germany), common law (focusing on England and the United States) and the Scandinavian legal family.

Within the different legal families, particular emphasis will be placed on the sources of law, on the various actors operating in the legal systems (e.g. lawyers and judges), on the legal method and on legal institutions that characterize a particular legal system (e.g. judicial review in the US).

Examination of the course will take place through seminars and a written exam at the end of the course.

Kursansvarig: Max Lyles

Syllabus

Ytterligare information finns i pdf:en "Ett alternativt år - Fördjupningsblock i rättsvetenskap".

HRS160 Familjerätt 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Det övergripande temat för kursen är det familjerättsliga regelverkets beröringspunkter och betydelse för rättsliga bedömningar på andra rättsområden och vice versa. Undervisningens upplägg och utformningen av examinationerna är orienterad mot att studenten skall tillägna sig en god analytisk förmåga samt en god förmåga att kommunicera sina resultat, såväl skriftligt som muntligt.

Kursen är indelad i två block. Det första blocket inleds med föreläsningar om familjerättens historiska utveckling samt den nutida familjepolitiken. Därpå följer ett antal temaveckor (5-6 olika teman) där den familjerättsliga lagstiftningen behandlas i relation till något eller några andra rättsområden. Temaveckorna inleds med en eller flera föreläsningar som syftar till att belysa ett eller flera för det aktuella temat särskilda problemområden. Under föreläsningarna kommer också en specifik temauppgift att presenteras. Studenterna skall arbeta i grupp med temauppgiften och presentera sitt resultat dels i form av en skriftlig promemoria, dels i form av ett muntligt anförande. Samtliga gruppers arbeten examineras genom den skriftliga och muntliga presentationen under ett avslutande temaseminarium. Prestationen betygsätts med betygen B (Godkänd) eller U (Underkänd). Vilka teman som kommer att behandlas inom ramen för 2018 års kurs är ännu inte helt klara men exempel på teman som kan komma att behandlas är familjerätt – socialrätt; MR-perspektiv på familjerätten; familjerätt – migrationsrätt; familjerätt – allmän förmögenhetsrätt; bemötandefrågor.

Det andra blocket består i ett individuellt uppsatsarbete där studenten under 2-3 veckor skriver en kortare uppsats inom något av de områden som har behandlats under temaveckorna. Uppsatsen betygssätts med betygen AB (Med beröm godkänd), Ba (Inte utan beröm godkänd), B (Godkänd) eller U (Underkänd). Betyget på uppsatsen är också slutbetyget på kursen under förutsättning att övriga moment har genomförts med godkänt resultat.

Kursansvarig: Torbjörn Odlöw

Kursplan

HRS331 Företagsbeskattning 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Särskilda förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Skatterätt med redovisning (HRO700).

Kursen i företagsbeskattning riktar sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper avseende företagsbeskattning inklusive mervärdesbeskattning. Kursen är hållbarhetsrelaterad och dessa frågor diskuteras särskilt genom ett grupparbete som löper genom hela kursen.

Kursen inleds med en repetition av grundläggande systematik och mervärdesbeskattningens grunder. Därefter ges en fördjupning avseende den centrala svenska företagsbeskattningen, så som sambandet mellan redovisning och beskattning samt de särskilda reglerna för fåmansföretag och handelsbolag. EU-skatterättsliga frågor som är centrala för företagsbeskattningen behandlas inom ramen för respektive kursmoment när EU-rätten aktualiseras. I kursens senare delar studeras inkomstskattereglerna för koncernbeskattning och omstruktureringar samt mervärdesbeskattningsfrågor relaterade till detta. I mervärdesskattedelen behandlas förutom frågor avseende omstruktureringar även frågor om mervärdesbeskattning på fastighetsområdet.

Under kursens första veckor finns ett närvarokrav (se kursplanen) som har tillkommit av administrativa skäl. Härutöver är deltagande i undervisningen frivillig. Kursen examineras genom ett grupp-PM samt redovisning av det och en skriftlig individuell tentamen. Tentamen består normalt av tre till fem kortare rättsutredningar. All kurslitteratur angiven på litteraturlistan är tillåtna hjälpmedel.

Kursansvarig: Pernilla Rendahl

Kursplan

HRS360 Förvaltningsprocess 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Förvaltningsprocessen är den processform som hanterar tvister mellan det allmänna – stat och kommun – och den enskilde. Denna processform har länge betraktats som en ”lillebror” till den allmänna processen, och i jämförelse har förvaltningsprocessen tilldragit sig förhållandevis lite uppmärksamhet, såväl under juristutbildningen som i den juridiska forskningen. Som rättsområde kan förvaltningsprocessen därmed närmast karaktäriseras som processrättskartans outforskade ”vita fläck”.

Under senare år har dock förvaltningsprocessen genomgått stora förändringar, vilka till viss del har framtvingats av Sveriges bundenhet vid Europakonventionen. Idag är således envar tillförsäkrad en rätt till domstolsprövning av flertalet förvaltningsbeslut, och därtill är processen inför förvaltningsdomstol, i likhet med processen inför allmän domstol, numera inrättad efter kontradiktoriskt mönster.

I vår samtida förvaltningsprocess ställs således den enskilde mot det allmänna inom ramen för en kontradiktorisk tvåpartsprocess. I denna process aktualiseras frågor av stor ekonomisk och social betydelse; utgången kan många gånger vara direkt avgörande för den enskildes grundläggande försörjnings- och levnadsvillkor. Därtill aktualiserar förvaltningsprocessen flertalet principiellt intressanta spörsmål, såsom maktfördelningen mellan lagstiftande och verkställande makt å ena sidan, och dömande makt å andra sidan. Förvaltningsprocessen sysselsätter också många praktiskt verksamma jurister, och kunskaper i förvaltningsprocess är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Kursen består av tre delar: (1) Basdel, (2) Breddel och (3) Djupdel, där tanken är att graden av studentaktivitet successivt skall öka i takt med att nya kunskaper erhålls och kan omsättas i aktivt deltagande.

I den första delen studeras förvaltningsprocessens utveckling och allmänna utformning. Uppmärksamheten riktas mot problemställningar som är gemensamma för samtliga måltyper, och mycket tid ägnas åt att studera skillnader och likheter mellan förvaltningsprocessen och den allmänna processen. Undervisningen på basdelen är föreläsningsbetonad, och examination sker genom skriftlig tentamen.

I den andra delen vidgas perspektivet genom att processen i ett antal utvalda måltyper studeras mer ingående. De måltyper som studeras är de som är mest frekvent förekommande (asylmål, taxeringsmål, socialbidrags- och socialförsäkringsmål samt tvångsvårdsmål). Undervisningen på breddelen är seminariebetonad, och examination sker genom muntlig medverkan under en seminarieserie.

I den tredje delen är tanken att teoretiska kunskaper skall omsättas i praktisk handling inom ramen för ett rättegångsspel. Inlärning sker genom att studenterna får agera utifrån olika roller, och examination sker genom författande av skriftliga inlagor/domar samt genom medverkan vid en muntlig förhandling/föredragning.

Kursansvarig: Sebastian Wejedal

Kursplan

HRS530 Maritime Environmental Law 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med internationella utbytesstudenter.

The course “Marine Environmental Law” can be taken as part of the maritime study field of 60 credits. If so, it ends this year of studies. It can also be taken separately and then makes a good combination with courses in international law and/or environmental law.

Recent decades have seen a rapid growth of partially competing claims on the sea and its resources, nationally, regionally and globally. Historically, shipping and to some extent fishing have been the dominant uses of the seas. Around 90 percent of all international trade in goods involves shipping. Now there is increasing competition from e.g. ocean based energy generation and distribution, aquaculture, marine protected areas, and recreational uses. Not only does this cause competition for space, it can also increase the likelihood of accidents. The seas are also changing, sometimes dramatically as a consequence of direct (e.g. overfishing) and indirect (e.g. climate change) human impacts. This puts the existing governance structures to the test and also requires the development of new legal and governance models for utilization and preservation of the marine environment.

At the core of the course is the environmental impact caused by ship operations, including regular operations as well as accidents. However, shipping is placed in a broader framework of the substantive and institutional arrangements dedicated to the sustainable utilization of oceans and marine resources. The course covers topics such as sources of marine pollution; principles of marine environmental protection; state responsibility for harm to the marine environment; private law based responsibility and compensation regimes for ship source pollution; the law of salvage, towage and pilotage; and maritime spatial planning. In addition to international public law and (convention based) private law regimes, the role of the European Union in marine environmental governance is also analyzed.

The course includes lectures with representatives from industry working with marine environmental challenges. One exercise is held in the cargo handling simulator at Chalmers Lindholmen.

The course is taught in English.

The examination is based on student presentations at assessed seminars, a take home examination, and an essay that is presented and defended at a seminar.

Kursansvarig: Abhinayan Basu Bal

Syllabus

HRS180 Straffprocessrätt 15hp

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse av att lära dig mer om straff- och straffprocessrätt, och då särskilt arbetet med straffprocessen. Syftet med kursen är att fördjupa dina kunskaper och din förståelse för straffprocessen men också straffrätten ur ett såväl praktiskt som teoretiskt perspektiv. I kursen kommer vi att behandla straff- och straffprocessen utifrån olika rättsliga aktörers perspektiv (polis, åklagare, försvarare, målsägandebiträde och domare).

Kursens innehåll

Kursen inleds med en repetition och översikt över processrättens grunder, därefter behandlas straffprocessen från förundersökning till huvudförhandling och verkställighet där olika rättsliga aktörer och deras roll i den dömande verksamheten kommer att behandlas ur såväl ett praktiskt som teoretiskt perspektiv. Under kursens gång ska vi behandla det praktiska arbetet som åklagare, försvarare, domare etc. genom att bland annat träna förmågan att formulera rättsliga dokument, så som partsinlagor, rättsliga beslut osv. men också analysera och kritiskt reflektera över hur detta praktiska arbete får betydelse för processen och dess utfall (domen).
Straffprocessen kommer att behandlas utifrån en specifik straffrättslig aspekt som kan variera från år till år, det kan handla om våld i nära relationer, internationell brottslighet eller liknande.

Kursens upplägg

Upplägget på kursen varvas med föreläsningar, självständigt arbete, grupparbete och seminarier. Vid seminarierna förväntas samtliga kursdeltagare vara inlästa på litteraturen, förberett seminarieuppgiften och aktivt delta i seminariets diskussion.

Examination

 • Salstentamen
 • Ett obligatoriskt seminarium (som framgår av kursens schema)


Den huvudsakliga examinationen är en salstentamen. Ett av seminarierna på kursen är obligatorisk där övriga inte är det, men undervisningsmomentet är en viktig del av det praktiska lärandet och rekommenderas starkt.

Kursen är under utveckling och du är varmt välkomna att höra av dig med frågor per mejl till wanna.svedberg@law.gu.se.

Kursansvarig: Wanna Svedberg Andersson

Kursplan

HRS295 Property, Credit and Insolvency Law 15hp

This is a course was given for the first time in spring 2021 with a very successful result. The prefered background to study this course is that you have first studied the courses Innovation Law, Intellectual Property Law and Innovation. It is also prefered that you follow up with studying the course Teoretisk affärsjuridik.

The PCIL-course follows the portfolio model and include several tasks. All tasks will be of an analytical character and concern the topics and phenomena indicated in the title of the course. The students can expect to deal with different kinds of problems and different kinds of possibilities within the fields of law that deals with these phenomena.

The jurisdictions studied will be neutral and non-existing ones. In principle there will be use of two approaches to law; the substantialist representing continental European traditions, and the functionalist representing the Nordic legal tradition.

From the syllabus:

The course is in private law. It is in other words a course in the area of law that deals with complex issues and phenomena. Students who studies the course are expected to be seriously interested in private law concerning two party and third-party relationships. All students are also expected to enjoy to put a lot of high-quality effort into their studies. This is not a course for students who are a bit unsure of what to study. It is a course for students who much enjoy private law, and also prioritize the development of their own knowledge and skills in law.

The focus of the course is on legal issues concerning the role of property, credit and insolvency in society. These phenomena form central parts of our society and regulate in a profound way the relationships between all physical and legal individuals. The purpose of the course is to reveal some of the legal constructs that is drawn before our eyes, so that we do not see the real interests and the real relationships that we actually deal with as lawyers.

The pedagogy of the course can be explained by the portfolio model of the course. Each student will get the possibility to perform a minimum of three and a maximum of eight tasks. Some of these tasks will be individual and some will be cooperative tasks. The teaching on the course follows the tasks. At the end of the course the students must present what the totality of what they have done and reflect upon what they see. They also need to explain how their portfolio proves how they have reached the learning outcomes of the course.

The teaching will have the form of discussions within the format of supervision of student who work with tasks. Depending on what the tasks concern there will also be regular teaching classes.

The main language of the course is English. There might however be materials in other languages, like Swedish. Students who do not talk Swedish will manage if they have an open mind about languages, and like to get to know the Scandinavian legal culture.

Kursansvarig: Claes Martinson

Syllabus
 

HRS198 Public International Law 15hp

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med internationella utbytesstudenter.

The aim of the course is to provide the students with advanced knowledge about the fundamental parts of public international law (PIL), and the relationship between PIL and national law. PIL is the legal order above the legal orders of the States, sometimes referred to as “the law of nations”, or in Swedish “folkrätt”. The primary subjects of PIL are the States and the international organisations, for example the United Nations (UN), the European Union (EU), and the World Trade Organization (WTO). PIL regulates the relationships between States, and how norms are created within international organisations. The course covers the most important aspects of the international legal order, such has the history and theory of PIL, the sources and subjects of PIL, the law of treaties, State responsibility, State jurisdiction, and how norms of PIL are handled in national legal orders.

With regard to structure, the course consists of two parts. The first part is a seminar series, where each seminar covers a certain part of PIL. Before the seminar, the student shall hand in a short paper. The student is expected to be able to discuss the content of the paper during the seminar, and will only be allowed to participate in the seminar if the paper has been handed in. During the second part of the course, the student shall write an essay, focusing on a specific PIL topic, and defend it at a seminar.

Advanced knowledge about PIL is of course particularly important if you would like to work in a foreign ministry, or an international organisation. But, in our globalised society, knowledge about PIL has also become increasingly important for other types of legal professions. Nowadays, the judge in the district court, the lawyer in the law firm, and the civil servant in the public agency, are often expected to have knowledge about PIL, in order to be able to handle the interaction between national and international norms. Hence, regardless of which future career you are planning, you will probably find the course useful.

Kursansvarig: Joachim Åhman

Syllabus

 

Civilprocessrätt 15 hp (INSTÄLLD VT22)

Processer i tvistemål kan se ut på en mängd olika sätt. Tvister mellan enskilda ställer fundamentalt olika krav på såväl domstolen som processordningen beroende på om det är en tvist mellan två privatpersoner om köp av en fastighet eller en begagnad bil, mellan två multinationella koncerner om företagsöverlåtelse, eller mellan en konsument och en större näringsidkare. Civilprocessen kan dessutom handla om annat än ekonomiska transaktioner; som tvistemål handläggs exempelvis skadeståndskrav mot staten för kränkningar av grundläggande rättigheter, krav på ersättning och upprättelse för diskriminering, och de senaste åren också krav på mer kraftfullt agerande i miljö- och klimatfrågor.

På den här kursen kommer vi att diskutera vilka funktioner civilprocessen fyller i samhället och hur väl den processrättsliga regleringen bidrar till att uppfylla de funktionerna. Kursen är indelad i fyra huvuddelar, där vi fokuserar på olika typer av processer. Vilka processformer som behandlas kommer att variera från år till år och väljas utifrån aktuella samhällsfrågor. Vi kommer att behandla ett brett spektrum av processformer vid sidan av den allmänna processen, såsom grupptalan och alternativ tvistlösning. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i svensk civilprocess, insikter i hur den svenska civilprocessen påverkas av och samspelar med internationella åtaganden som Europakonventionen och EU-rätten, och kritisk förståelse för hur processrätten möjliggör eller försvårar genomdrivandet av olika typer av samhällsintressen inför domstol.

Kursen ges på svenska. Undervisningsformer är huvudsakligen föreläsningar och seminarier. Examination sker i en portföljmodell där en examinationsuppgift är kopplad till varje kursdel. Studenterna har möjlighet att genomföra samtliga examinationsuppgifter men endast tre av dem kommer att läggas till grund för bedömningen av studentens prestationer. Studenterna får själva välja bort en uppgift i en slutlig reflektionsuppgift där de också får tillfälle att reflektera över sitt eget lärande på kursen i förhållande till kursmålen.

Kursansvarig: Anna W Ghavanini

HRS085 EU Procedural Law 15hp

The course aims to provide knowledge and understanding about the procedures available before the Court of Justice of the EU and their role in guaranteeing the rule of law within the EU and the uniform application and enforcement of EU law, both theoretically and practically.

During the course the students will familiarise themselves with the different procedures provided for by the EU Treaties, in particular the infringement procedure, the legality review procedure, and the preliminary reference procedure. Furthermore, the course will address the function of the Court of Justice and its relation to other institutions and actors, in particular the Member State national courts.

The theoretical parts of the course form the basis for a practically oriented part, in which the students first analyse and subsequently plead as counsel for one of the parties in a fictitious preliminary reference case before the Court of Justice. The precise content of the teaching activities will be decided with reference to the specific case. The case will initially be analysed in seminars where all students participate and discuss the legal problems together. Thereafter, each student will be assigned a role as counsel for one of the parties. As legal counsel, every student will argue their client's case first in a written pleading and subsequently in an oral hearing at a fictitious Court of Justice. For the written pleading, students can choose to work individually or alternatively in teams of two or four.

Teaching activities will be mainly lectures and seminars. Expected learning outcomes include both a deep understanding of the law governing judicial procedures in EU law and practical argumentation skills. Guest lectures will be given by lawyers with experience of pleading cases before the EU Court of Justice. Examination will be based on the student’s performance in the role as counsel for one of the parties in the fictitious preliminary ruling case and on a written reflection in which the student describe the legal and strategic choices made in their handling of the case. The procedure will include a preparatory stage, where the students produce written submissions on behalf of their clients, and a hearing where the students argue their case orally.

The course runs parallel to the European Law Moot Court Competition (ELMC), and the case used during the course will be the ELMC competition case. At the end of the course, students will be offered the opportunity to develop their written pleading for participation in the ELMC, and will if they opt to do so be provided with coaching by the Law Department. Participation in the ELMC is however not a course requirement.

Teaching language is English.

Kursansvarig: Anna W Ghavanini

Syllabus

HRS080 Avancerad kontraktsrätt 15hp

Kursen vänder sig till studenter med ambition att förstå den svenska allmänna kontraktsrätten på djupet, med vilket menas: inte bara på regelnivå, utan också till sina rättsideologiska och rättstekniska grunder. Kursen syftar till att sätta studenterna i stånd att självständigt hantera den frihet som den oreglerade kontraktsrätten lämnar till brukaren. Kursen ska dessutom ge studenterna möjlighet att utveckla sina muntliga och skriftliga färdigheter samt sin förmåga att ge och ta emot saklig kritik.

Kursen börjar med en serie föreläsningar. Under denna del av kursen finns tid för inläsning av materialet. Därefter ansluter en serie av lärarledda seminarier. Slutligen ges studentledda seminarier, för vilka basgrupper av studenter svarar. Förhoppningsvis kan därutöver erbjudas någon utbildning i presentationsteknik genom en advokatbyrå i Göteborg.

Kursen är en portföljkurs. Under hela kursen ges studenterna möjlighet att varje vecka lämna en text som bedöms av en annan student: texterna är öppna, det vill säga författarens och granskarens identitet är kända för den andra parten. Ett bestämt antal av inlämningarna respektive bedömningarna kan åberopas som examinerande moment. Därtill kommer presentationen och underlagsmaterialet för det studentledda seminariet i kursen. Slutligen ges en tentamen i kursen. På grundval av detta material skrivs en portfölj som utgör underlag för bedömningen i kursen.

Kursen har alltså teoretiska och praktiska ambitioner. På grundval av en fördjupad teoretisk förståelse ska studenterna kunna argumentera praktiskt. Då kursen ges för första gången, kan inget sägas om hur belastande den är eller hur tidigare studentkullar uppfattat kursen: kursen är dock avsedd att vara krävande, men i lika mån givande.

Kursansvarig: Jakob Heidbrink

Kursplan

HRS208 EU-rätt i den nationella rättsordningen 15hp

(EU Law in the National Legal Order)

Förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt är komplicerat. Den inom EU-rätten centrala regeln om EU-rättens företräde bygger på utgångspunkten att EU-rätt och nationell rätt är två olika fenomen. Samtidigt uttrycks ofta, särskilt av EU-domstolen, att EU-rätt och nationell rätt är delar av ett enhetligt system. På den här kursen får studenterna utveckla sin förståelse för hur EU-rätten verkar i, och påverkar, det vi ofta kallar för nationell svensk rätt.

Kursen är uppbyggd kring ett antal scenarier. Scenarierna kan variera från år till år men ett exempel på scenario skulle kunna vara lagstiftningsprocessen, både den inhemska men också den som pågår i EU:s institutioner. Hur går det till när lagförslag arbetas fram, och EU-rättsliga normer skall beaktas? Hur går förhandlingarna i EU:s ministerråd till, och hur rapporteras dessa tillbaka till riksdagen? Vad är subsidiaritetskontroll? Hur implementeras slutligen ett direktiv i den nationella rättsordningen? Ett sådant scenario skulle kunna följas upp med ett scenario som kretsar kring en rättegång där det implementerade direktivet tolkas i en svensk domstol. Vilka regler med rötterna i EU-rätten kan tillämpas i nationella domstolar? Hur går det till när en begäran om förhandsavgörande utformas, och vad har denna för betydelse för utgången av målet? Hur arbetar ett ombud med dessa frågeställningar? Skiljer det sig från hur domaren arbetar med samma frågeställningar?

Studenterna som följer kursen tilldelas olika roller i scenarierna. För att scenarierna skall bli så realistiska som möjligt deltar jurister från de olika verksamheter som scenarierna handlar om i kursen. Undervisningen sker primärt i seminarieform, men föreläsningar och andra läraktiviteter kommer också att användas. Målet med kursen är att studenterna både skall lära sig hur EU-rätt används i praktiken och kunna diskutera dessa erfarenheter med hjälp av teoretisk forskningsbaserad kunskap om EU-rätt. Examinationen kommer att bestå av ett mindre antal inlämningsuppgifter (ca 3-5 st) som vägs samman till ett betyg.

Kursansvarig: Andreas Moberg
 

HRS193 The EU Area of Freedom, Security and Justice and introduction to Comparative Constitutional Law 15 hp

This course deals with the most current issues of security law in the EU and global contexts. We will discuss the EU’s security agenda and the legal challenges it poses such as that of due process rights and data protection. We will also discuss EU security regulation in a broader framework by placing it in a comparative constitutional law perspective and assessing it in the light of, for example, US practices as well as other countries. Moreover, we will discuss the notion of a European solidarity with regard to the EU ‘s responses to security matters.

In short, the course explores a policy domain in EU law (the “Area of Freedom, Security and Justice”) and introduces the topic of comparative constitutional law. This field of law is worthy of special attention because of its high-stakes content (particularly from an individual and a state perspective, security, human rights, data protection etc.). As the EU policy Area of Freedom, Security and Justice becomes more and more intertwined with ‘mainstream’ EU constitutional law, students are offered an advance course into the dynamics of EU security regulation while asked to reflects on its deeper theoretical meaning and thereby aiming at linking this course to their previous studies (e.g. constitutional law, criminal law, international law, migration law). Additionally, the course draws on critical insights from criminology, political science and international relations as well as political theory.

The course is freestanding but students are encouraged to also take the EU Constitutional Law course (HT part 1).

Examination: course essay and oral presentation.
Language: English

Kursansvarig: Ester Herlin-Karnell

Syllabus

HRS087 Innovation Law 15hp

Kursen ges på engelska.

This is a course in Innovation Law focusing on relevant legal areas and legal constructions for technology-based innovations. The course is closely related to the courses Intellectual Property Law and Innovation (HRS101), Property Credit and Insolvency Law (HRS295) and Teoretisk affärsjuridik (HRS290).

Aim and purpose

The aim of the course is to provide theoretical knowledge and practical experience on how interaction between law and technology creates conditions for legal control and governance of technology-based innovations, including management of intellectual assets and property. The course focuses on teaching students how patents and other IPRs in combination with secrecy- and contractually-based control are means for (i) designing and managing the resource base of the innovation project or firm (ii) to manage claims and organizing innovation processes (iii) implementing value creation models for technological innovations. The course also focus on teaching students how legal frameworks for data protection, cyber security, medical devices, research ethics, procurement etc. are critical means for designing and monitoring sustainable legal compliance models for the development and utilization of technology-based innovations.

Said capabilities are critical for lawyers, business leaders and other people in executive positions in order to facilitate strategic and sustainable decision making in technology-based business and operations.

Course structure, pedagogy and examination

The course contain lectures, seminars and group work. A large part of the course is carried out through group work where students are trained in specially designed innovation-based case studies to shed light on how the interplay between law and technology creates conditions for legal control of technology-based innovations and innovation processes. The teaching focus on roles, capabilities and norms in said simulated innovation environments

The pedagogy of the course builds on an action-based role-play model, where students participate by working in simulated practical cases. The students mainly work with the objective to claim and assess legal control of innovations and intellectual assets, as well as designing, implementing and assessing legal based compliance models. The aim is to give students a holistic picture about the critical role of intellectual property rights and market regulations to develop, implement and manage technology-based innovations into sustainable value offerings.

The students are examined through oral and written assignments, both individually and in groups. The examination activities collectively constitutes an examination portfolio. The student’s course grade is based on the total score in the examination portfolio.

Kursansvarig: Ulf Petrusson

Syllabus

HRS035 Aktiebolags- och aktiemarknadsrätt 15hp

Kursen är ny för höstterminen 2022 och kan sägas utgöra en sammanslagning av kurserna i Aktiebolagsrätt och Börsrätt. Valet att slå ihop kurserna är i främsta rummet att ämnena är så nära sammankopplade att det från både lärar- och studenthåll bedömts bättre att ge dem som en gemensam kurs.

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten ingående och fördjupade kunskaper i aktiebolags- och aktiemarknadsrätten och skapa en god grund för studenten att utveckla en juridisk specialisering inom området. Kursen riktar sig därmed till studenter som efter studierna ser framför sig att de vill arbeta med kommersiell civilrätt, särskilt inom områden så som aktiemarknad, publik- och privat M&A, private equity och corporate finance. I materiellt hänseende behandlar kursen rättsregler och rättsprinciper inom aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten (både nationell rätt och EU-rätt). Ett viktigt syfte är också att skapa förståelse för de intressekonflikter och ändamålsöverväganden som gör sig gällande inom såväl aktiebolags- som aktiemarknadsrätten.

Kursen är upplagd med föreläsningar och övningar. Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen. På den första delen av kursen presenteras en systematiserad bild över aktiebolagsrätten, och särskild vikt läggs vid att förklara bakgrunden till varför regleringen ser ut som den gör och vilka de ekonomiska utgångspunkterna för regleringens utformning är. Några centrala frågor som behandlas är:

 • Bolagsstyrning (corporate governance)
 • M&A
 • Innebörd och funktion av de olika aktiebaserade finansiella instrumenten
 • Emissioner (företrädesemissioner samt riktade, och avseende aktier, optioner och konvertibler)
 • Fusion och delning
 • Inlösen av minoritetsaktier
 • Skadestånds och ansvarsfrågor


På den andra delen av kursen får studenten en översikt av den svenska aktie- och kapitalmarknadens funktion och reglering, varvid bl.a. olika typer av investerare, incitamentsstrukturer och institutionella förhållanden beskrivs. Vidare belyses i ett ämnesöverskridande perspektiv frågor som rör den situationen att ett aktiebolag går från privat bolag till aktiemarknadsbolag. Dessutom behandlas rättsliga och praktiska frågor som rör aktiemarknadsbolag såsom:

 • Det grundläggande regelverket i den noterade miljön
 • Informationsgivning (inklusive marknadsmissbruksfrågor så som insiderhandel, offentliggörande av insiderinformation, m.m.)
 • Corporate governance i publika bolag
 • Incitamentsprogram
 • Offentliga uppköpserbjudanden (takeovers)


Kursansvarig: Erik Lidman

HRS… Transnational Migration Law

Vi planerar att anordna en kurs i transnationell migrationsrätt VT24. Informationen nedan är en första orientering, eftersom kursplanen alltjämt behöver fastställas.

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

The movement of humans across borders remains at the core of contemporary political debates in liberal economies. The point of this course is to develop participants’ understanding of how international, regional and domestic law interact in the migration field. Tentatively, we plan to cover the themes of asylum-related migration, family reunification and labour migration in the form of lectures, seminars and a moot court at the end of the course. The international law of migration will command much space in the course, but we will follow its ripple effects into EU law and Swedish domestic law and practice, as an example of a Member State jurisdiction. While its main focus is on law, the course features an interdisciplinary edge, drawing on insights from the social sciences, humanities and from medicine. You will meet a team of highly motivated teachers, with many being able to fall back on a considerable experience from migration-related work in courts, authorities or NGOs. We shall also arrange study visits to relevant institutions.

Overall grading will take into account oral and written argument by students during the course’s moot court, as well as oral and written student presentations at our seminars.

Kursansvarig: Gregor Noll

HRS217 Socialförsäkringsrätt

Varför ska jag välja kursen Socialförsäkringsrätt?

Socialförsäkringsrätten berör i stort sett alla människor i samhället och därmed också alla arbetsplatser – såväl företag som myndigheter. På förvaltningsdomstolarna är socialförsäkringsmålen den tredje största målgruppen (efter migrationsmål och mål som rör socialtjänstlagen). För flera stora myndigheter, som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten, är rättsområdet helt centralt. Den rättsliga regleringen är spännande, komplex och utmanande – både praktiskt och teoretiskt. Jurister som arbetar på humanjuridiska byråer och i fackliga organisationer driver socialförsäkringsmål i rollen som ombud. Rättsområdet är av avgörande betydelse dels för många enskilda, dels för statens ekonomi och uppbyggnad av fungerande trygghetssystem.

Är du en student som vill bygga en humanjuridisk profil i din utbildning är detta en utmärkt kurs att ha med i portföljen när du lämnar utbildningen. Är du intresserad av att få en fördjupad förståelse av samhället och hur välfärdsstatens olika system för transfereringar är uppbyggda finns här mycket kunskap att hämta! Är du road av både teori och praktik och hur de samspelar kommer du att uppskatta kursen. Kursen ges för första gången VT 2024 och är under uppbyggnad men lärarlaget har ett väl etablerat nätverk med praktiker och forskare, nationellt och internationellt, och strävar efter att detta ska komma kursens studenter till godo på olika sätt.

Innehåll

Kursen behandlar socialförsäkringsrätten som rättsområde utifrån såväl vetenskapligt som praktiskt perspektiv. Med hjälp av olika teorier och metoder får studenterna utforska socialförsäkringens relation till det omgivande samhället samt de sociala och rättsliga utmaningar som följer av den. Kunskapen fördjupas genom analys och diskussion kring centrala begrepp såsom social trygghet, social risk, social försäkring, inkomstbortfall, självförsörjningsplikt, likformighet, rättssäkerhet, transparens och solidaritet. Kursen är uppdelad i tre delar som fångar upp följande viktiga teman i ämnet

i) socialförsäkringens idé, konstruktion, räckvidd och omfång
ii) rättigheter och skyldigheter knutna till socialförsäkringen och
iii) socialförsäkringens former för beslutsfattande, överprövning, tillsyn och kontroll.

Kursdeltagarna förväntas ha grundkunskaper i socialförsäkringsrätt sedan tidigare men vissa grunder repeteras inledningsvis, varefter en teoretisk fördjupning sker – bland annat genom ingående diskussion och problematisering av bärande rekvisit i lagstiftningen. Utgångspunkt är den svenska socialförsäkringsrätten men kunskapen breddas genom att inkludera till exempel EU-rättsliga/europarättsliga frågeställningar liksom vissa andra internationella och komparativrättsliga inslag.

Kursen ger god förberedelse inför examenskursen genom att det ingår undervisning i uppsatsskrivande och en självständig skrivuppgift.

Former för undervisning

Förutom sedvanliga föreläsningar och seminarier bygger undervisningen på studerandeaktiva arbetsformer där studenten tar eget ansvar för att individuellt och i grupp inhämta kunskap och själv söka fram relevanta rättskällor och andra kunskapskällor. Det ingår grupparbeten med anknutna redovisnings- och reflektionsuppgifter och en individuell uppsats. Vi planerar att samverka med domstolar, myndigheter och andra aktörer som är verksamma i fältet.

Förhållande till andra fördjupningskurser

Om du vill bygga en humanjuridisk profil passar denna kurs bra tillsammans med kurserna Familjerätt, Förvaltningsrättslig fördjupningskurs och kursen i migrationsrätt.

Kursansvarig: Sara Stendahl

Sidansvarig: Lena Björk|Sidan uppdaterades: 2023-05-17
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://studentportal.gu.se/minastudier/law/juristprogrammet/fordjupningskurser/kursutbud/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2023-09-27

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?