Länkstig

Utveckling av studiemiljöer – fakulteternas planer klara

Publicerad

Fakulteterna har nu redovisat sina planer för utveckling av studiemiljöerna och i en ny universitetsgemensam rapport ges sex förslag på åtgärder och förbättringsområden. Det handlar bland annat om att uppgradering av befintliga studiemiljöer bör prioriteras i det korta perspektivet och att fakulteterna bör utvärdera och förbättra studieplatserna systematiskt och återkommande.

Fakulteterna har nu redovisat sina planer för utveckling av studiemiljöerna och i en ny universitetsgemensam rapport ges sex förslag på åtgärder och förbättringsområden. Det handlar bland annat om att uppgradering av befintliga studiemiljöer bör prioriteras i det korta perspektivet och att fakulteterna bör utvärdera och förbättra studieplatserna systematiskt och återkommande.

Studentkårerna har i flera år påtalat en brist på studieplatser och universitetet har arbetat med frågan. I början av året gav rektor fakulteterna i uppdrag att, med utgångspunkt i de tre campusområden City, Näckrosen och Medicinareberget, utveckla en plan för optimering av befintliga lokaler (innefattade en analys av beläggning), en plan för hur många nya studieplatser som kan skapas inom befintliga lokaler samt en plan för i vilken utsträckning befintliga studieplatser kan uppgraderas.

Dokumentet Riktlinjer för utformning av studieplatser vid Göteborgs universitet, framtagna av enheten GU fastighet och hållbar utveckling, har varit en utgångspunkt i fakulteternas arbete. Riktlinjerna är ett levande dokument som kommer att uppdateras löpnade. Fakulteternas uppdrag har koordinerats av GU fastighet och hållbar utveckling och har skett i dialog med universitetsbiblioteket, studentkårerna och campusservice

I rapporten Planer för utveckling av studiemiljöer vid Göteborgs universitet sammanfattas arbetet med planerna och olika förslag till åtgärder och förbättringsområden ges. Arbetet har bland annat visat att fakulteterna har olika förutsättningar för att utveckla studiemiljöerna, till exempel har flera fakulteter pågående strategiska lokalprojekt eller andra pågående lokalförändringar vilket påverkar fakulteternas möjligheter i det kortare perspektivet. Flera fakulteter har redan vidtagit åtgärder för att förbättra studiemiljön.

Utöver fakulteternas uppdrag har kommunikationsenheten i uppdrag att skapa enhetlig webbinformation om universitetets studieplatser.

Läs mer

Av: Ulrika Lundin