Bild
På barnmorskeprogrammet får du bland annat träna på att göra ultraljud.

Barnmorskeprogrammet

Program
V2BMP
1,5 år
90 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Barnmorskeprogrammet på gu.se.

Här har vi samlat information och kontaktuppgifter till dig som studerar på barnmorskeprogrammet. Här finns t.ex. programöversikt, tentamensschema och annat som du kan behöva som student.

Gabi Oesterling
Studievägledare

Studievägledare hjälper dig med frågor om studieteknik, studieuppehåll, att planera din studiegång och allmänna frågor om studier på Göteborgs universitet.

Nora Jansson
Nora Jansson
Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör hjälper dig t.ex. med frågor om registrering, tentamen och övrig administration.

Herborg Holter
Herborg Holter
Programansvarig Barnmorskeprogrammet

Utbildningsplan

Här hittar du aktuell utbildningsplan för programmet.
I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmets mål och innehåll.

Programmets upplägg

I programöversikten kan du se hur kurserna i programmet är ordnade.

Ansökningar

Under studiernas gång händer det ibland att du tex behöver söka studieuppehåll, tillgodoräknande eller ansöka om anpassad examination. Här hittar du blanketter och webformulär.

Blanketter och ansökningsformulär

Tentamensschema

Här hittar du aktuellt tentamensschema med datum för anmälningsintervall. Omtentamen kan infalla efter terminsslut. Du anmäler dig till tentamen i Ladok inom det tidsintervallet som finns angivet. Det är inte möjligt att efteranmäla sig.

Om du har frågor om tentamensadministrationen vänder du dig till kursadministratör på aktuell kurs. Om din fråga gäller anpassningar är du välkommen att mejla Studenttorget. E-post: studentexpedition@fhs.gu.se

Tentamensschema

Canvaslänkar

Via länkarna nedan kommer du till respektive kursöversikt i Canvas. Innan registrering hittar du schema, studiehandledning, kursplan och litteraturlista här.

Termin 1
RPH201 Profession, teori och metod I HT24 
RPH212 Sexuell och reproduktiv hälsa I HT24 

RPH221 Det normala barnafödandet HT24 
RPH300 Förlossningskonst I HT24 
RPH310 Kvinno- och familjehälsa I HT24 

Termin 2

RPH300 Förlossningskonst I VT24
RPH310 Kvinno- och familjehälsa I VT24
RPH321 Sexuell och reproduktiv hälsa II VT24
RPH330 Förlossningskonst II VT24
RPH340 Kvinno- och familjehälsa II VT24

Termin 3

RPH330 Förlossningskonst II HT24 
RPH340 Kvinno- och familjehälsa II HT24 
RPH202 Profession, teori och metod II HT24 
RPH101 Examensarbete i reproduktiv och perinatal hälsa HT24 

VFU

Louise Öhlund
VFU-samordnare

VFU-samordnaren har det övergripande ansvaret för frågor om Praktikplatsen.se, tilldelning av platser, avtal eller om du inte kan påbörja eller slutföra din VFU.

 

Mer information om VFU

Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför din VFU-period, Praktikplatsen.se, vaccinationer och vart du vänder dig om något skulle hända.

Mer information om VFU

KTC Kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Sahlgrenska akademin är en resurs för alla som studerar här. KTC är en vårdavdelning där studenterna får lärarledd metodundervisning, simulering med fokus på omhändertagande av akut sjuka patienter, teamarbete, egenträning för studenterna samt interprofessionella utbildningsmoment.
Länk till sidan för KTC

Kompetensbeskrivning

I dokumentet kan du läsa barnmorskeförbundets kompetensbeskrivning för en legitimerad barnmorska. Det innefattar bl.a. rekommendationer för kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt.

Huvudområde

Programmet har sin grund inom huvudområdet reproduktiv och perinatal hälsa. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Huvudområdet reproduktiv och perinatal hälsa utgår från en humanistisk människosyn och genererar kunskap om den mänskliga reproduktionen och dess processer. Detta omfattar kunskap om sexualitet, fertilitet, abort, antikonception, graviditet, barnafödande, amning, nyföddhetsperiod, föräldraskap, och klimakterium. Vidare ingår fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv på kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i ett livscykel-, genus- och rättighetsperspektiv.

I huvudområdet ingår kunskap om hälsofrämjande insatser, förebyggande hälso- och sjukvård samt vårdande och behandlande arbete. Forskningen ska förklara, bredda eller fördjupa förståelsen för frågeställningar inom huvudområdet.

Reproduktiv och perinatal hälsa är grunden för ett självständigt kompetensområde för barnmorskor. Kompetensområdet innefattar ett etiskt förhållningssätt, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt vård och behandling, organisation och ledning, utveckling och utbildning samt forskning och innovation.

Studera utomlands

Som student på Barnmorskeprogrammet har du möjlighet att studera utomlands på utvalda terminer.

Bild
studera utomlands
Studera utomlands

Ansökningsperioder 
Ansökningsperiod 1: 10 december - 1 februari (utresa ht/vt)
Ansökningsperiod 2: 1 september - 1 oktober (utresa vt)

Vart kan jag åka?

Termin 3

Uppsats utomlands (datainsamling)

Angola  - Universidade Católica de Angola (map) - Information of Agreement
 

Ida Mattiasson
Ida Mattiasson
Internationell samordnare


Urvalskriterier för utbytesstudier

Allmänna och fakultetsspecifika urvalskriterier 

 

Institutionens resebidrag
Institutionen vid vårdvetenskap och hälsa delar varje termin ut resebidrag på vardera 5.000 SEK för utresande studenter. Alla studenter på både grund och avancerad nivå vid institutionens program kan söka bidraget.
Kriterier för att tilldelas institutionens resebidrag:
Stipendiet kan tilldelas den student som tidigare inte fått SA-anknutna stipendier (SA resestipendium, Erasmus).

Vid konkurrens, dvs när antal sökande överstiger antal stipendier, prioriteras studenter med CIM-meriter
Student som söker bidraget måste fylla i blanketten "resebidrag" samt lämna/posta/maila originalkvitton och underlag på minst det belopp som ska betalas ut vid hemkomst.

Blankett för ansökan om institutionens resebidrag
Maila din ansökan till Karin Renås karin.renas@gu.se

Certificate of International merits

Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom.