Kandidatprogram i miljövetenskap, med inriktning naturvetenskap

Program
N1MVN
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram på gu.se.

Här hittar du information om programmets upplägg och vilka kurser du kan läsa, vem du ska kontakta om du har frågor om din utbildning samt vad du behöver tänka på inför examensarbetet under sista året.

Hur är programmet upplagt?

Programmet inleds med en grundläggande kurs i miljövetenskap, följt av en kurs som ger dig kunskap om olika naturresursers utnyttjande och samhällets hantering av miljöproblem. Grundkurserna i kemi och ekologi som du sedan läser under våren ökar din kunskap om hur olika kemiska föreningar uppträder i miljön och hur miljöproblem påverkar djur och natur.

Första terminen under år två läser du ett profilämne inom biologi, geovetenskaper eller kemi. Under våren (termin 4) läser du sedan en miljövetenskaplig metodkurs där du bland annat får lära dig hur miljövetenskapliga undersökningar genomförs och en kurs om klimatförändringar, föroreningars omvandling, spridning och effekter på biologiska system.

Under det tredje året fördjupar dig inom miljövetenskap. Du kan specialisera dig inom ämnen som till exempel naturvårdsbiologi, naturgeografi eller miljökemi. Du kan också välja bland övriga miljövetenskapliga kurser, som syftar till att bredda din miljövetenskapliga kompetens ytterligare eller ge dig verktyg som du kan använda i ditt framtida arbete som miljövetare. Under år tre på hösten passar det också bra att läsa en termin utomlands som utbytesstudent.

Här är en schematisk översikt över dina tre år. Du kan också läsa mer ingående om de olika kurser du ska läsa via länken här nedanför, år för år.

När måste jag söka kurser och hur vet jag vilka jag kan välja?

I samband med att du blir antagen till programmet blir du automatiskt också antagen till den första terminens obligatoriska kurser. Du blir även antagen till kurserna på andra terminen.

Glöm inte att tacka ja till kurserna när du får ditt antagningsbesked.

Under andra året blir valfriheten större och du måste själv söka alla kurser du ska läsa via www.antagning.se. På sidan Mer om kandidatprogrammet i miljövetenskap har vi listat de kurser vi föreslår att man läser år två och tre. Under hösten år 2 fokuserar du på ett av profilämnena biologi, kemi eller geovetenskap. Vilket profilämne du ska välja hänger delvis ihop med vilken inriktning du har tänkt dig i övrigt, men framför allt på vad som intresserar dig mest.

Studievägledaren skickar ut programinformation inför valet av kursen till kommande termin. I programinformationen finner du information för just din kull om vilka kurser som gäller för dig. Det kan vara obligatoriska kurser eller förslag på kurser (gäller framför allt till år 3).

Du har inte platsgaranti på kurser inom ett specifikt profilämne, utan antas i mån av plats. Därför får du ange vilka kurser du vill läsa i första, andra och tredje hand.

För att kunna ta ut en kandidatexamen i miljövetenskap måste du ha läst kurser om minst 90 hp inom miljövetenskap, varav minst 15 hp ska vara i form av ett examensarbete. Men det finns alltså utrymme att komplettera utbildningen med kurser i andra relevanta ämnen. Det samlade kursutbudet för hela Göteborgs universitet hittar du under Hitta utbildning. Där kan du bland annat sortera utifrån ämne, nivå och termin.

Samtliga kurser inom programmet inklusive första årets baskurser ges också som fristående kurs det vill säga de kan sökas av studenter som inte är antagna till kandidatprogrammen i miljövetenskap.

Vem bestämmer över programmet?

Kandidatprogrammet i miljövetenskap, med inriktning naturvetenskap, drivs av Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv). Programrådet i miljövetenskap (PRÅM) har det samordnande ansvaret för alla miljövetenskapsprogrammen. Det leds av programrådsordföranden, som dessutom är studierektor på Institutionen för biologi och miljövetenskap. PRÅM består i övrigt av lärare vid olika institutionerna som undervisar inom kurser i miljövetenskap, studievägledare samt minst en studentrepresentant. 

Vill du engagera dig i programrådet? Kontakta Naturvetarsektionen på Göta Studentkår.

Vem ska jag kontakta?

Har du specifika frågor om våra olika kurser och utbildningsprogram? Kontakta i första hand våra studievägledare eller studieadministratörer. Kontaktuppgifter hittar du på sidan för  studievägledning.

Har du mer övergripande frågor om undervisningen på institutionen, kontakta utbildningsansvarig (proprefekt med ansvar för grundutbildningen) eller programrådsordförandeKontaktuppgifter till personal på BioEnv (se framförallt under Utbildningsfrågor).

Dags för examensarbete – vad måste jag tänka på?

Vad menas med examensarbete?
Examensarbetet är ett självständigt projekt som ger dig fördjupade kunskaper inom något av forskningsområdena i miljövetenskap och är en förberedelse för arbetsliv eller forskarstudier. Du utför examensarbetet under handledning i en forskargrupp, på ett företag eller på en myndighet. Examination sker genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation av dina resultat.

Du måste själv hitta en handledare och projekt
Alla examensarbeten måste ha en handledare. Vanligtvis förväntas du ha klart med projekt och handledare innan kursen startar. Det är ditt ansvar att själv kontakta lämpliga personer i god tid innan kursstart. Det kan exempelvis vara lärare som du har haft på tidigare kurser. Begränsa dig dock inte till dessa utan titta till exempel på institutionernas hemsidor för att läsa mer om vilken forskning som bedrivs.

Det är särskilt viktigt att du är ute i god tid om du vill göra ett externt examensarbete (utanför universitetet) till exempel på ett företag eller en myndighet. Du kan få tips om externa arbeten tex via Holohouse. Kontakta gärna Holohouse om du är intresserad av ett externt arbete.

För att få idéer och inspiration kan du läsa tidigare utförda examensarbeten inom miljövetenskap som är samlade på institutionens websida om Examenskurser.

Vad krävs för att få påbörja ett examensarbete i miljövetenskap?
För att bli antagen till och bli registrerad på kursen behöver du uppfylla de formella förkunskapskraven samt att du har ett projekt och en handledare. Kursansvarig måste alltid godkänna ditt examensarbete innan du kan bli registrerad och påbörja ditt arbete.

Var kan jag utföra mitt examensarbete?
Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne men inom Nmil ska ditt arbete ha en naturvetenskaplig inriktning. Du kan till exempel utföra ditt examensarbete inom miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning eller med inriktning mot biologi. Då utför du ditt arbete på Institutionen för miljövetenskap och biologi och har din handledare vid den institutionen. Utför du ditt arbete med inriktning mot geovetenskaper eller kemi så utför du ditt arbete vid Institution för geovetenskaper respektive Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Du behöver alltid uppfylla förkunskapskravet till kursen (se nedan krav för respektive kurs).

Utför du ditt examensarbete externt, utanför universitetet, på tex ett företag eller en myndighet så behöver du ha en handledare på arbetsplatsen och en vetenskaplig handledare vid universitetet. Bedrivs forskning vid den externa arbetsplatsen kan det räcka att du har din handledare där. Kursansvarig beslutar om detta.

När kan jag utföra mitt examensarbete?
Du kan utföra ditt examensarbete under alla fyra perioder under läsåret (period 1: sep-nov, period 2: nov-jan, period 3: jan-mars och period 4: mars-juni). Du kan även utföra ditt arbete under sommaren utanför normala terminstider om projektet kräver det. Då behöver du i god tid meddela detta till kursansvarig och studentadministrationen för att du ska kunna bli registrerad i tid.

Examenskurser på grundnivå

  • ES1510 Examensarbete i miljövetenskap I (15 hp)  
  • ES1530 Examensarbete i miljövetenskap (30 hp)