Till startsida

Stipendier för studenter vid Göteborgs universitet

Som student vid Göteborgs universitet har du goda möjligheter att söka stipendier. En del stipendier är direkt knutna till Göteborgs universitet, vissa är kopplade till särskilda ämnen eller en särskild fakultet/institution.

Generella stipendier

Stipendierna nedan vänder sig till dig som studerar vid Göteborgs universitet oavsett studieområde.

Om du är forskarstuderande hittar du information om stipendier och bidrag på medarbetarportalen.

Information om stipendier för forskarstuderande

 • Adlerbertska stipendier

  Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från de Adlerbertska stiftelserna för utdelning av stipendier till studerande. Beloppet är för närvarande 15 000 kr per stipendium.

  Nästa ansökningsperiod är 28 augusti - 22 september 2023


   

  Behörighet

  För att vara behörig till Adlerbertska stipendier:

  • har du studerat på hel- eller halvfart under två terminer vid Göteborgs universitet och tagit minst 30 högskolepoäng.
  • ska du ha en registrering på minst 30 högskolepoäng vid Göteborgs universitet under stipendieåret,
  • har du fått stipendiet max en gång förut (du kan högst få två stipendier under grund- och avancerad nivå).
    

  Regler

  Adlerbertska stipendier vid Göteborgs universitet delar ut stipendier med prioritet för resa utomland inom studierna. Finns det pengar kvar att dela ut, prioriteras resor inom Sverige, därefter Bostadsstipendium och Studiestipendium.
  Du kan ansöka om studiestipendium, resestipendium och bostadsstipendium i samma ansökan. Du har enbart möjlighet att få ett stipendium per ansökningsomgång


  Resestipendium - ska innehålla uppgift om resmål, tidpunkt och syfte med resan, samt en kostnadsspecifikation. Resor till Göteborg och resor som är under 5 mil från Göteborg ingår inte.
  Ansökan om stipendium för resa kan omfatta högst två olika resor. Resan får inte påbörjas före 1 januari samma år som du ansöker och ska genomföras senast 30 juni ett år efter stipendieåret. (Stipendieår 1 juli - 30 juni).

  Bostadsstipendium – görs genom att fylla i Hyreskostnad per månad. Stipendiet är ett bidrag till dina hyreskostnader under dina studier vid Göteborgs universitet under stipendieåret.

  Studiestipendium - Alla ansökningar räknas som ansökan om studiestipendium. Ett studiestipendium är för omkostnader runt dina studier vid Göteborgs universitet under stipendieåret.

  Läs mer om reglerna här

  En utdelningsnämnd ansvarar för utdelning av stipendierna, Stipendienämnden vid Göteborgs universitet

  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets stipendieansökningssystem.

      Ansök här!

  Komplett ansökan ska bekräftas med BankID, alternativt skrivas ut, undertecknas och skickas in med post till: Stipendienämnden vid Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg.

  Instruktion till ansökan.

  Urval

  Stipendiemedlen delas upp i proportion på respektive fakultet. Därefter delas potten upp mellan grundnivå och avancerad nivå. Ansökningar för resor utomlands prioriteras och rangordnas efter högst antal uppnådda
  högskolepoäng vid Göteborgs universitet. Därefter för resor inom Sverige och till sist Bostadsstipendium och Studiestipendium.

   

  Återrapportering 

  Om du har fått stipendium för resa ska du redovisa de kostnader som täckts av stipendiet i ansökningssystemet. Redovisningen ska skickas in senast en månad efter hemkomsten eller utbetalningen.

     Redovisa i ansökningssystemet

   

  Omdisposition

  Om beviljat stipendium inte kan utnyttjas för den angivna resan, kan det omdisponeras till en annan för studierna relevant resa. Ett stipendium kan endast omdisponeras en gång. För att omdisponera markerar du i redovisningen att resan har ändrats sedan ansökningstillfället.
   

  Resterande medel

  Om det finns pengar kvar av stipendiet efter att resan/resorna gjorts kan du använda dem för levnads- och studiekostnader. 
   

  Återbetalning

  Kan du inte utnyttja ditt stipendie och skall betala tillbaka stipendiemedlen kontakta adlerbertska@gu.se


  FAQ

  De vanligaste frågorna om Adlerbertska stipendierna finns besvarade här:

  Vanliga frågor

  För fler frågor om Adlerbertska stipendier, kontakta adlerbertska@gu.se

   

  Stiftelser

  De stiftelser som stipendierna delas ut från är:

  Adlerbertska Stipendiestiftelsen
  Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen
  Adlerbertska Premiestiftelsen
  Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen

  Läs mer om donator Axel Adler

 • Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

  Styrelsen för Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige. Stipendiebeloppet är för närvarande 15 000 kr.

  Nästa ansökningsperiod är 24 augusti  till 9 oktober 2023. 

  Behörighet

  För att vara behörig till Kungliga och Hvitfeldtska stipendiet ska du

  • vara student vid Göteborgs universitet på kandidat- eller masternivå,
  • ha slutbetyg från gymnasieskola i förutvarande Göteborgs och Bohus län (se karta nedan),
  • vara född i Göteborgs stift alternativt folkbokförd där när du började i gymnasiet inom stiftet,
  • vara mindre bemedlad
  • inge goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier,
  • klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers.
   Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett.


  Stipendium kan endast erhållas en gång.

  Karta över f.d. Göteborgs och Bohus län

  Karta Göteborgs Stift 

  Urval

  Behöriga studenter rangordnas efter antal avklarade högskolepoäng inom respektive utbildningsområde.

  Ansökan

  Du ansöker i Göteborgs universitets digitala ansökningssystem och laddar upp följande bilagor:

  • Slutbetyg från gymnasieskola där namn på skolan framgår
  • Personbevis där födelseort framgår, hämtas kostnadsfritt på Skatteverkets hemsida.
  • Resultatintyg från eventuella andra studier på annat statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers.

  Komplett ansökan bekräftas med BankID.

  Sista ansökningsdag är 9 oktober 2023.

  Ansök här


  Beslut

  Stipendierna delas ut av stiftelsens styrelse efter förslag från universiteten. Beslut meddelas alla sökande i slutet på december.

  Frågor

  Om du har frågor om stipendiet, kontakta stipendier@gu.se

 • Stiftelsen Bergliot Kihlberg Andersons stipendiefond

  Stiftelsen Bergliot Kihlberg Andersons stipendiefond utlyser varje år stipendier på 15 000 kronor till studenter på grund-och avancerad nivå samt forskarstuderande.

  Ansökningsperiod: 22 augusti till 19 september 2023.

  Ändamål: "Främja ungdoms utbildning och vetenskaplig forskning genom utdelning av stipendier till studerande vid Göteborgs Universitet, vilka härstammar från Lysekil och genomgått gymnasieutbildning där"

  Behörighet

  För att vara behörig till stipendiet ska du:

  • studerar på Göteborgs universitet inom grund- och avancerad nivå. Behörig är även forskarstuderande. Sökande ska härstamma från Lysekil och ha genomgått gymnasiet där. 

   

  Ansökan

  Du kan ansöka om och bli tilldelad stipendiet högst två gånger. Din ansökan ska innehålla följande information:

  • Motivering till varför du ska tilldelas stipendiet. 
  • Personbevis där födelseort framgår eller handling som styrker att någon i sökandens nära släktkrets ("på mödernet eller fädernet i rätt nedstigande led i någon generation") varit skriven i Lysekil
  • Kopia av avgångsbetyg från gymnasieskola i Lysekil

   

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem och bekräftas med mobilt bankid. Sista ansökningsdag är 19 september 2023.

  Ansök här!

  Frågor

  Om du har frågor om Stiftelsen Bergliot Kihlberg Andersons stipendiefond, kontakta stipendier@gu.se.

 • Stiftelsen Evensonska stipendiefonden

  Stiftelsens Evensonska stipendiefonden delar ut stipendier till en eller flera studenter med anknytning till Värmland som studerar vid Göteborgs universitet.

  Nästa ansökningsperiod är 15 november till 15 december 2023.

  Behörighet

  För att vara behörig ska du studera vid Göteborgs universitet, ha anknytning till Värmland (exempelvis födelseort, bostadsort, utbildningsort) och vara under 30 år. Studenter från Glava församling har företräde. För att bli beviljad stipendiet ska du ha ett års studier i det ämne du söker för. Du ska dessutom uppfylla någon av de fyra kategorierna nedan:

  A) Student som avser att tjänstgöra inom Svenska kyrkan som präst, diakon eller kyrkomusiker

  B) Student som avser att bli gymnasie- eller grundskolelärare i europeiska moderna språk, med undantag av engelska, och med företräde till det tyska språket

  C) Forskarstuderande inom gastroenterologi, med företräde till studier kring Crohns sjukdom eller

  D) Forskarstuderande inom medicinska njursjukdomar

  Stipendiet kan erhållas maximalt tre gånger.

  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem inom ansökningsperioden. Sökande ska styrka anknytning till Värmland genom tex personbevis eller avgångsbetyg. Studenter från Glava ska bifoga dokument som styrker härkomst för att få företräde. Sökande ska även motivera sin lämplighet och fallenhet för de studier som stipendium söks för. Den som har fått ett antagningsbesked från Svenska kyrkan ska även bifoga det. Komplett ansökan bekräftas med BankID.

  Ansök här!

  Beslut

  Fakultetsstyrelse inom respektive utbildningsområde tar beslut om utdelning. Beslutet kan inte överklagas

  Frågor

  Vid frågor om Stiftelsen Evensonska stipendiefonden, kontakta stipendier@gu.se
   

 • Adlerbertska hospitiestiftelsen - för gäststudenter

  Du som är gäststudent vid Göteborgs universitet har möjlighet att få ett stipendium från Adlerbertska Hospitiestiftelsen. Stipendiebeloppet varierar, senaste åren har det varit 4000-5000 kr per stipendium.
     Ansökningsperioden 2023 är mellan 16 januari - 28 februari

  Behörighet

  För att vara behörig till Adlerbertska Hospitiestiftelsen

  • ska du vara gäststudent vid Göteborgs universitet och ha för avsikt att återvända till ditt hemland efter studierna,
  • ska du vara registrerad vid Göteborgs universitet under stipendieåret,
  • Ska studieperioden omfatta minst tre månader,
  • får du inte svenskt studiestöd (CSN),
  • Har du inte permanent uppehållstillstånd i Sverige,
  • Har du inte fått stipendiet förut.


  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Använd den mailadress som du har registrerad i Studentportalen. För sent inkommen ansökan beaktas inte.

  Ansök här!

  Instuktioner till ansökan

  Beslut och utbetalning

  Beslut om tilldelning meddelas i mitten på april.
  Utbetalning till svenska bankkonton planeras till början av maj. Utbetalning till internationella konton planeras till mitten av maj.

  FAQ
  Här är svar på vanliga frågor.

   

  Donator

  Här kan du läsa mer om donator Axel Adler.

   

  Frågor

  Om du har frågor, kontakta adlerbertska@gu.se

 • Stipendier för studenter vid "Filosofisk fakultet"


  Göteborgs universitet har sina rötter i Göteborgs högskola som bestod av de filosofiska fakulteterna. De stiftelser som fanns vid Göteborgs högskola delar än idag ut stipendier och bidrag till studenter, forskarstuderande, professorer och lektorer verksamma inom det "filosofiska fakultetsområdet" vid Göteborgs universitet.
  Till "filosofiska fakultetsområdet" räknas institution som innan den 1 juli 1977 ingick i någon av de dåvarande filosofiska fakulteterna.

  Vad räknas som filosofisk fakultet?

  • Institution vid Humanistiska fakulteten,
  • Institution vid Naturvetenskapliga fakulteten,
  • Institution vid Handelshögskolan,
  • Följande institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: Psykologiska institutionen, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för globala studier,
  • För Utbildningsvetenskapliga fakulteten räknas studerande inom till exempel ämnet pedagogik (Lärarprogram ingår ej).
    

  Ansvarig för utdelning av filosofiska fakulteternas stipendier och bidrag är Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd.

 • Donationsnämndens stipendier

  Du som är student vid en institution som räknas till ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet kan söka Donationsnämndens studiestipendium. Stipendiebeloppet är 10 000 kr eller enligt särskilda bestämmelser.


  Nästa ansökningsperiod är 8 januari till 1 mars 2024
  Behörighet

  För att vara behörig donationsnämndens stipendium ska du:

  • vid ansökningstillfället vara registrerad vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
  • studerat minst två terminer och tagit minst 60 högskolepoäng vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
  • vara aktivt studerande vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet det kalenderår stipendiet delas ut. (Som aktivt studerande räknas den som bedriver studier på hel- eller halvfart, dvs kommer att ta sammanlagt 30 hp under 2024),
  • vara ekonomiskt behövande (inkomst under 193 200 kr 2022)
  • inte fått stipendiet på grund/avancerad nivå förut.

   

  Särskild behörighet

  Donationsnämndens stipendier delas ut från flera stiftelser. För några av stiftelserna gäller särskilda bestämmelser. Sökande som uppfyller kriterierna kan få företräde till utdelning från stiftelsen, vilket innebär ett högre stipendiebelopp.

  • Stiftelsen Ludvig och Elin Stavenows stipendiefond delar ut stipendium till en student som tillhört Götas studentkår i minst ett år och tog studenten för mindre än fem år sedan.
    

  Urval

  Sökande rangordnas efter antal avklarade högskolepoäng inom det ”filosofiska fakultetsområdet” vid Göteborgs universitet. Vid samma antal högskolepoäng sker lottning. 

  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Om du uppfyller något av de särskilda behörighetskraven anger du det i fliken "företräde". Komplett ansökan ska bekräftas med BankID,

  Sista dag för ansökan är 1 mars 2024.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut tas av Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd i mitten på april och meddelas alla sökande därefter.

  Återrapportering

  Studenter på grund- och avancerad nivå behöver inte rapportera kostnader.

  Återbetalning

  Om förändringar inträffar under stipendieåret som kan påverka rätten till stipendiet ska du meddela Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd. Om nämnden gör bedömning att du inte längre har rätt till stipendiet ska det återbetalas.

  Frågor

  De vanligaste frågorna om Donationsnämndens stipendier finns besvarade här: Vanliga frågor

  Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta stipendier@gu.se

  Stiftelser som finansierar donationsnämndens stipendier


  Stiftelsen Håkan Ekmans stipendiefond
  Stiftelsen Paul och Marie Berghaus' donationsfond
  Stiftelsen Stipendiefonden Viktor Rydbergs minne
  Stiftelsen Ada Clases stipendiefond
  Stiftelsen David Carnegies stipendiefond
  Stiftelsen Ludvig och Elin Stavenows stipendiefond
  Stiftelsen Otto och Anna Platins stipendiefond
  Stiftelsen Gabriel Heymans stipendiefond
  Stiftelsen Christofer och Tora Myhres stipendiefond
  Stiftelsen James Carnegies stipendiefond
  Stiftelsen Oscar Ekmans stipendiefond
  Stiftelsen Henrik E Ahrenbergs stipendie- och premiefond
  Stiftelsen Inga Lidéns premiefond (from 2022)

 • Stiftelsen Henrik E Ahrenbergs studiefond

  Studiefonden omfattar stipendier till resor inom Norden för studerande på grund- och forskarnivå.


  Ändamål
  Studiefonden ska bereda studenter och forskare vid Göteborgs Universitet tillfälle till studier, förutom Göteborg, andra nordiska högskolor, vid nordiskt arkiv, bibliotek, museum eller liknande institution.

  Ansökningsperiod ärr 21 augusti - 20 september 2023


  Stipendiebeloppet är max 15 000 kr per student.

  Behörighet

  Behörig att få bidrag är studeranden på grund, avancerad- och forskarnivå vid institution tillhörande ”filosofisk fakultet” och som:
  • vid ansökningstillfället studerat under minst två terminer och tagit minst 60 högskolepoäng vid institution som ingår i ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
  • är aktivt studerande vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet under det kalenderår som stipendiet delas ut. (Som aktivt studerande räknas den som bedriver studier på hel- eller halvfart, dvs kommer att ta sammanlagt 30 hp under kalenderåret),
  Behörighet avseende forskarstuderande finns under stipendier i medarbetareportalen.


  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem inom ansökningsperioden. Komplett ansökan bekräftas med BankID. Sista dag för att ansöka är 20 september 2023.

  Ansök här!


  Beslut

  Donationsnämnden fattar beslut om tilldelning. Beslutet kan inte överklagas.

  Beviljade medel ska användas inom ett år från att beslut fattats i Donationsnämnden. Medel som inte nyttjats inom ett år ska betalas tillbaka.

  Frågor

  Vänligen kontakta stipendier@gu.se

   

 • Udda bidrag ur Berghaus

  Bidrag kan sökas för olika ändamål till gagn för studenter inom "det filosofiska fakultetsområdet" vid Göteborgs universitet.


  Ansökan är stängd och öppnar igen 17 januari 2024.

  Bidrag delas ut för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar m.m. inom det "filosofiska fakultetsområdet". Bidrag kan också delas ut som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller som delfinansiering av olika projekt till gagn för studenter inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.

  Bidrag utgår inte till projekt som bara berör enskild student och/eller studier/uppsatsskrivande. Medel beviljas inte heller för anordnande av konferenser. I övrigt finns inga speciella restriktioner utan varje enskild ansökan prövas vid donationsnämndens sammanträde.

  Kriterier och belopp

  Följande kriterier beaktas vid bedömningen, ju fler som uppfylls desto större möjlighet att beviljas bidrag:
  • Komma så många som studenter som möjligt till gagn (inom filosofiska fakultetsområdet)
  • Studierelaterade/fortbildande projekt/aktiviteter som är utvecklande för deltagarna
  • Utvecklande sammankomster med kontinuitet eller kulturella inslag
  • Konkreta och realistiska projekt/aktiviteter
  • Tydligheten i ansökan, tidplan och budget med specificerade kostnader
  • Vilken del av projektet/aktiviteten som ska finansieras med bidraget. (Bidraget får inte bekosta alkohol men kan användas för finansiering av annan del av projektet/aktiviteten.)

  Normalt utdelas inte högre belopp än 20 000 kronor.

  Ansökan 

  Ansökan görs senast fredag 23 februari 2024 i universitetets ansökningssystem. Ansökan är komplett när den har status ”Inskickad” och behöver inte signeras eller skickas in per post.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut tas av: Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd

  Återrapportering

  Bidraget ska användas under det år bidraget beviljades. En kortfattad redogörelse för hur bidraget utnyttjats ska lämnas in till donationsnämnden genom ansökningssystemet senast 31 januari efterföljande år.

  Stiftelse som finansierar bidraget

  Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond

  Frågor

  Om du har frågor om Udda bidrag ur Berghaus, kontakta stipendier@gu.se

 • Stiftelsen Gunnar Fröbergs minnesfond

  Stipendier delas ut till studenter inom "filosofisk fakultet" med funktionsnedsättning, kronisk- eller akut sjukdom. Beloppet är 15 000 kr.

  Nästa ansökningsperiod: 22 augusti 2023 tom 14 september 2023.

  ”Understöd åt studenter vid filosofisk fakultet såsom bidrag till deras utbildning. Dessa skall företrädesvis studera moderna språk. Understöd skall utdelas till studenter, som på grund av handikapp, mer eller mindre kronisk eller akut sjukdom under senaste år haft svårigheter att kämpa med för att kunna genomföra sina studier.”

  Behörighet

  För att vara behörig till stipendiet ska du:

  • vid ansökningstillfället vara registrerad och studerat minst en termin. tagit minst 30 högskolepoäng, vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
  • vara aktivt studerande vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet det kalenderår stipendiet delas ut. Som aktivt studerande räknas den som studerar på hel- eller halvfart, det vill säga kommer att ta sammanlagt 30 hp under kalenderåret,
  • kunna styrka funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller akut sjukdom med läkarintyg.

  Förtur till studeranden inom moderna språk. 

  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem.
  Du som studerar moderna språk ska ange det i motiveringen för att få förtur. Alla sökanden ska bifoga läkarintyg. Komplett ansökan ska bekräftas med BankID.

  Sista dag för ansökan är 14 september 2023.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut om tilldelning tas av filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd och meddelas alla sökanden i slutet av oktober.

  Frågor

  Om du har frågor om Stiftelsen Gunnar Fröbergs Minnesfond, kontakta stipendier@gu.se

   

 • Stipendier knutna till fakultet

  Flera stipendier är knutna till studenter vid en viss fakultet. Nedan hittar du information under respektive fakultet.

 • Handelshögskolan

  Här hittar du information om stipendier som riktar sig till studerande vid Handelshögskolan.

  Länk till Handelshögskolans sida om stipendier

 • Humanistiska fakulteten

  Stiftelsen Johannes Paulsons stipendiefond

  Stiftelsen Johannes Paulsons stipendiefond delar ut ett stipendium till en student som studerar klassisk filologi. Stipendiebeloppet är 50 000 kr.

  Utlysning riktar sig till studenter vid följande institutioner:

  • Institutionen för språk och litteraturer
  • Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
  • Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
  • Institutionen för historiska studier (antikens kultur- och samhällsliv)

  Ansökningsperiod är 21 augusti -- 20 september 2023Behörighet
  För att vara behörig till stipendiet ska du

  • ha poäng motsvarande minst två terminer heltidsstudier
  • vara framträdande i ditt huvudämne och skriva uppsats med en klassisk filologisk ansats.

   

  Ansökan
  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem inom ansökningsperioden. Sökande ska även motivera sin lämplighet och fallenhet för de studier som stipendium söks för. Komplett ansökan bekräftas med BankID.

  Sista dag för att ansöka är 20 september 2023.


  Ansök här!


  Beslut

  Donationsnämnden fattar beslut om utdelning efter avstämning med fakultetsstyrelse inom respektive utbildningsområde. Beslutet kan inte överklagas.

  Frågor

  Om du har frågor vänligen kontakta stipendier@gu.se

   

  Charlotta Amalia Nyberg stipendiefond

  "Stiftelsen Charlotta Amalia Nybergs stipendiefond delas ut till två studenter som studerar konst- och litteraturhistoria, är mindre bemedlade, vid högskolan studerande, vilka ådagalagt mer framträdande intresse och begåvning för konst- och litteraturhistoriska studier”.

  Stipendiebeloppet är 50 000 kr per student.

  Ansökningsperiod är 21 augusti - 2 0 september 2023

  Behörighet
  För att vara behörig till stipendiet ska du:
  • studera konst- och litteraturhistoria
  • ha poäng motsvarande minst två terminer heltidsstudier
  • vara framträdande i ditt huvudämne och skriva uppsats inom konst- och litteraturhistoriskt ämne
  • vara mindre bemedlad (årsinkomst under fyra pbb dvs 210 000 kr för 2023)


  Ansökan
  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Här ska sökande även motivera sin lämplighet och fallenhet för de studier som stipendium söks för.

  Komplett ansökan bekräftas med BankID. Sista dag för att ansöka är 20 september 2023.


  Ansök här!


  Beslut

  Donationsnämnden fattar beslut om utdelning efter avstämning med fakultetsstyrelse inom respektive utbildningsområde Beslutet kan inte överklagas.


  Frågor
  Vid frågor vänligen kontakta stipendier@gu.se
   

  Stiftelsen Gustaf Sterns fond

  Stiftelsen delar ut stipendier på 10 000 kr till studenter på avancerad nivå som bedriver studier för examen i engelska språket.

  Ansökningsperiod är 1 februari - 28 februari 2024.

  Behörighet

  För att vara behörig ska du vid ansökningstillfället vara:

  • registrerad på masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation med engelska som huvudområde
   eller
  • registrerad som student inom huvudområdet engelska på fristående kurs på avancerad nivå inom en studiegång mot masterexamen
   Och
  • registrerad student och aktivt studerande vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för Språk och litteraturer, vid Göteborgs universitet det kalenderår som stipendiet delas ut.

   

  Rangordning

  • Behöriga sökande rangordnas efter antal avklarade högskolepoäng inom huvudområdet engelska i första hand, och i andra hand efter antal avklarade högskolepoäng inom programmet.
  • Studenter inom fristående kurs rangordnas efter antal avklarade högskolepoäng inom ämnet engelska i första hand, och i andra hand antal avklarade högskolepoäng.
  • Studenter på masterprogram rangordnas före studenter på fristående kurs.
  • Studerande som får stipendiet för första gången prioriteras framför de som fått stipendiet tidigare.
  • Forskarstuderande rangordnas före studenter på masterprogram.

    

  Ansökan
  Skickas in i universitetets ansökningssystem och verifieras med Bankid. Där uppges antal högskolepoäng i engelska inom program eller fristående kurs. Resultatintyg från Ladok bifogas ansökan.


  Sista dag för ansökan är 28 februari 2024.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut om tilldelning av stipendium tas av prefekt vid Institutionen för språk och litteratur och kan inte överklagas.

  Utbetalning

  Stipendiet betalas ut till mottagarens bankkonto. Stipendiet är personligt.

  Frågor

  Om du har frågor, vänligen kontakta stipendier@gu.se

   

   

 • IT-fakulteten

  Studenter vid institutionen för data- och informationsteknik (CSE) kan söka Lars Paretos resestipendium.

  Lars Paretos resestipendium

 • Konstnärliga fakulteten

  Stiftelsen Arnulfska stipendiefonden

   

  Stiftelsen Arnulfska stipendiefonden delar ut resestipendier till studenter i fri konst vid Göteborgs universitet, företrädesvis inom måleri. 

  Belopp per stipendium är mellan 25 000 kr och 50 000 kr. Stipendiet kan tilldelas studenter i fri konst vid Göteborgs universitet, företrädesvis inom måleri. 

  Resan får inte krocka med examinationer eller lärarledda lektioner. Stipendiat måste vara registrerad som programstudent när resan genomförs.

  Stipendiet kan användas för utbytesstudier inom program.

  Ansökningsperiod 4 september -- 30 september 2023

  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem för stipendier och ska bekräftas med BankID, alternativt signeras och skickas in per post för att vara giltig.  

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut fattas av prefekt vid HDK- Valand och kan inte överklagas.

  Återrapportering

  Kostnaderna för resan som täckts av stipendiet ska redovisas i ansökningssystemet senast en månad efter resan.

  Återbetalning

  Resan som stipendiet bekostar ska genomföras inom ett år från beslut. Pengar som inte utnyttjas till sökt resa ska betalas tillbaka till stiftelsen. Kontakta stipendier@gu.se för instruktion.

  Frågor

  Vänligen kontakta stipendier@gu.se

   

  ---------------------------------------------------------------------

  Stiftelsen Carl Olsons stipendiefond

  Stiftelsen Carl Olsons stipendiefond delar ut stipendier på 7000 kr till en eller flera studenter inom fri konst som studerar vid Göteborgs universitet.

  Behörighet

  Stipendiet ska tilldelas unga, lovande och behövande studenter, som studerar fri konst och företrädesvis inom måleri. Stipendier kan användas fritt till studier eller resa.

  Ansökningsperiod: 2 oktober – 31 oktober 2023

  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Sökande ska motivera sin lämplighet och fallenhet för de studier som stipendium söks för. Komplett ansökan bekräftas med BankID. Stipendiet kan erhållas maximalt tre gånger.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut fattas av prefekt vid HDK-Valand och kan inte överklagas.

  Frågor

  Vänligen kontakta stipendier@gu.se

  ---------------------------------------------------------------------

  Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

  Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond utlyser stipendier till svenska begåvade studenter i fri konst vid Göteborgs universitet. Stipendiet kan användas för meterialkostnad alternativt resa och uppehälle inom studierna. Belopp per stipendium är max 10 000 kr.

  Resan som stipendiet bekostar ska genomföras inom ett år från beslut. Resan får inte krocka med examinationer eller lärarledda lektioner och stipendiaten måste vara registrerad programstudent när resan genomförs. Stipendiet kan användas för utbytesstudier inom
  program.

  Ansökningsperiod är 15 mars till 5 april 2024

  Behörighet

  Stipendiet kan tilldelas studenter som är registrerade på kandidat- eller masterprogram i fri konst vid Göteborgs universitet och är svenska medborgare.

  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem för stipendier och ska bekräftas med BankID, alternativt signeras och skickas in per post för att vara giltig. Personbevis eller passkopia där svenskt medborgarskap framgår ska bifogas som bilaga.

  Sista dag för ansökan är 5 april 2024.
  Sen eller ofullständig ansökan behandlas inte.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut fattas av prefekt vid HDK-Valand och kan inte överklagas.

  Återrapportering

  Kostnaderna som täckts av stipendiet ska redovisas i ansökningssystemet senast en månad efter
  resan alternativt inköp av material.

  Återbetalning

  Pengar som inte utnyttjas till sökt ändamål ska betalas tillbaka till stiftelsen.

  Frågor

  För frågor om stipendiet, kontakta stipendier@gu.se

  Läs om fler stipendier för studenter vid konstnärliga fakulteten på sidorna nedan:

  Högskolan för scen och musik

  HDK- Valand Högskolan för konst och design

 • Naturvetenskapliga fakulteten


  Det finns för närvarande ingen information om stipendier som utlyses specifikt vid Naturvetenskapliga fakulteten.

   

 • Sahlgrenska akademin
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten

  Det finns för närvarande ingen information om stipendier som utlyses specifikt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

 • Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond
   

  Du som studerar på lärarprogram har möjlighet att ansöka om stipendium på 15 000 kr från Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond.


  Nästa ansökan öppnar 15 september 2023.

  Behörighet
   

  • du studerar på något av följande program:
   -Förskollärarprogrammet
   -Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, F-3 eller 4-6
   -Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9
   -KPU, VAL, ULV med inriktning fritidshem och/eller grundskola.
  • din bruttoinkomst för föregående år understiger    193 200 kr.
  • du har minst 30 godkända högskolepoäng inom de program som fastställts ovan
  • du har fått stipendiet max en gång tidigare.


  Ansökan

  I din ansökan ska du du ange hittills godkända högskolepoäng på lärarprogram vid Göteborgs universitet och bifoga:

  • Inkomstdeklaration, skattebesked eller motsvarande (senast tillgängliga). Finns att hämta på Skatteverkets hemsida skatteverket.se.


  Observera att om ovanstående saknas, kan din ansökan inte behandlas.

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Ansökan med bilagor ska bekräftas med BankID.

  Sista ansökningsdag är 16 oktober 2023

  Ansök här!

  Urval  

  De sökande rangordnas efter antal godkända högskolepoäng inom de program som fastställts ovan. Studenter som får stipendiet för första gången prioriteras framför de som fått stipendiet tidigare. Beslut om tilldelning av stipendium görs av dekan och kan inte överklagas. 

  Beslut  

  Beslut om tilldelning tas av Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

  Frågor

  Om du har frågor om Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond, kontakta stipendier@gu.se

   

 • Stipendier för utlandsstudier

  Ska du studera utomlands? Du hittar information om utlandsstudier här:

  Stipendier för utlandsstudier
   

  Hur hittar jag fler stipendier?

  Nedan finns tips på stipendier som administreras av andra universitet samt stipendiekonsulter och databaser där du kan söka efter fler stipendier.

 • Hjälp att hitta stipendier

  AllaStudier.se
  Har en sida med information om hur man hittar stipendier.
  AllaStudier.se

  European Funding Guide
  Sök bland 12 320 stipendier, bidrag och annat ekonomiskt stöd för att hitta pengar för din utbildning (kandidat-, magister- eller doktorandnivå). Tjänsten är gratis!
  European Funding Guide

  Fackförbund.com
  Ett flertal fackförbund erbjuder stipendier för olika ändamål. Det kan till exempel vara för studier och kompetensutveckling i Sverige eller utomlands, för att genomföra ett forskningsprojekt eller för att förverkliga en idé som förbättrar din arbetsplats.
  Fackförbund.com

  Fackförbunden inom LO, TCO och Saco
  Många av de svenska fackförbunden har egna stiftelser som delar ut stipendier till dess medlemmar. Stipendierna har ofta fokus på utbildning eller kultur.
  Fackligaorganisationer.se

  GlobalGrant
  Databas med tusentals både svenska och utländska stipendier. Obs! Göteborgs universitet har abonnemang hos GlobalGrant. Studenter och anställda kan använda tjänsten - det enda som krävs är att datorn är på GU:s nätverk. GlobalGrant tipsar också om hur du skriver en ansökan.
  GlobalGrant

  Göteborgs stad
  Göteborgs Stad förvaltar ett antal stiftelser för olika ändamål. Du kan till exempel ansöka om stipendium för fortbildning eller annan typ av studier eller ansöka om ekonomiskt understöd.
  Göteborgs stad

  L'Amitié Franco-Suédoise
  Delar ut ett stipendium för högre studier i Grenoble. Stipendiet täcker en termins hyreskostnad i Chambre Linné i den internationella studentstaden där.
  www.amitiefs.se/

  Länsstyrelsens stiftelsedatabas
  Stiftelsedatabasen är avsedd att vara ett hjälpmedel för dem som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, t.ex. för att söka stipendier och bidrag.
  Länsstyrelsens stiftelsedatabas                                     

  Stipendieguiden.com                                                  
  Information om hur du hittar stipendier.
  Stipendieguiden.com

  Studentstipendium.se
  Studentstipendier.se

  Studentum.se
  Har en sida med information om hur man hittar stipendier
  studentum.se

  Studier.se
  Har samlat ett gäng användbara länkar för dig som är på jakt efter att dryga ut din studentekonomi med ett stipendium eller två.
  Studier.se

Sidansvarig: Ekonomienheten|Sidan uppdaterades: 2022-10-06
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/stipendier/?languageId=100000&selectedSegment=the-adlerbert-scholarships&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2023-10-04

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?