Till startsida
Vi har ett problem som gör det svårt att nå universitetet via e-post. Välj alternativa kontaktvägar för att komma i kontakt med universitetets funktioner och medarbetare.
Måndag 21 september 18:45

Stipendier för studenter vid Göteborgs universitet

Som student vid Göteborgs universitet har du goda möjligheter att söka stipendier. En del stipendier är direkt knutna till Göteborgs universitet, vissa är kopplade till särskilda ämnen eller en särskild fakultet/institution.

Generella stipendier

Stipendierna nedan vänder sig till dig som studerar vid Göteborgs universitet oavsett studieområde.

Om du är forskarstuderande hittar du information om stipendier och bidrag på medarbetarportalen.

Information om stipendier för forskarstuderande

 • Adlerbertska stipendier

  Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från de Adlerbertska stiftelserna för utdelning av stipendier till studerande. Beloppet är för närvarande 15 000 kr per stipendium.


   
  Ansökan är öppen! Sista ansökningsdag är 15 september 2020.

  Behörighet

  För att vara behörig till Adlerbertska stipendier:

  • har du studerat på hel- eller halvfart under två terminer vid Göteborgs universitet och tagit minst 30 högskolepoäng.
  • ska du ha en registrering på minst 30 högskolepoäng vid Göteborgs universitet under stipendieåret,
  • har du fått stipendiet max en gång förut.
   (du kan högst få två stipendier under grund- och avancerad nivå samt ett på forskarnivå, alltså max tre Adlerbertska stipendier under studietiden vid Göteborgs universitet).
    

  Ansökan

  Du kan ansöka om studiestipendium, resestipendium och bostadsstipendium. Ansökningar om stipendium för resa utomlands prioriteras. Du har enbart möjlighet att få ett stipendium per ansökningsomgång.

  Resestipendium - ska innehålla uppgift om resmål, tidpunkt och syfte med resan, samt en kostnadsspecifikation. Resor till Göteborg och resor som är under 5 mil från Göteborg ingår inte.
  Ansökan om stipendium för resa kan omfatta högst två olika resor. Resan får inte påbörjas före januari ansökningsåret och ska genomföras senast ett år efter stipendieåret.

  Bostadsstipendium - ska innehålla kostnadsspecifikation för boende vid resa. Om du ansöker om stipendium för bidrag till boendekostnad vid studieorten, ska hyreskostnad anges i ansökan.

  Studiestipendium - Alla ansökningar räknas som ansökan om studiestipendium. Du kan få studiestipendium för att du är studerande vid Göteborgs universitet.

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem.
  Komplett ansökan ska bekräftas med BankID, alternativt skrivas ut, undertecknas och skickas in med post.

  Ansök här!

  Beslut

  En utdelningsnämnd ansvarar för utdelning av stipendierna, Stipendienämnden vid Göteborgs universitet.

  Läs mer om reglerna här

  Redovisning

  Om du har fått stipendium för resa ska du redovisa de kostnader som täckts av stipendiet i ansökningssystemet (undantagsvis på pappersblankett som du undertecknar och skickar in med post). Redovisningen ska skickas in senast en månad efter hemkomsten eller utbetalningen.

  Redovisa i ansökningssystemet

  Blankett för redovisning

   

  Omdisposition

  Om beviljat stipendium inte kan utnyttjas för den angivna resan, kan det omdisponeras till en annan för studierna relevant resa. Ett stipendium kan endast omdisponeras en gång. För att omdisponera markerar du i redovisningen att resan har ändrats sedan ansökningstillfället.
  Du kan också ansöka om att få omdisponera hela stipendiet till studiestipendium genom att skicka ett mail till sekreteraren i Stipendienämnden vid Göteborgs universitet. Bedömning görs på individuell nivå.
   

  Resterande medel

  Om det finns pengar kvar av stipendiet efter att resan/resorna gjorts kan du använda dem för levnads- och studiekostnader.
   

  Stiftelser

  De stiftelser som stipendierna delas ut från är:

  • Adlerbertska Stipendiestiftelsen
  • Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen
  • Adlerbertska Premiestiftelsen
  • Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen
    

  Läs mer om donator Axel Adler

  Frågor

  De vanligaste frågorna om Adlerbertska stipendierna finns besvarade här:

  Vanliga frågor

  För fler frågor om Adlerbertska stipendier, kontakta stipendier@gu.se

   

 • Kungliga och Hvitfeldska stiftelsen

  Styrelsen för Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige. Stipendiebeloppet är för närvarande 10 000 kr.

  Ansökan är öppen! Sista dag för ansökan är 9 oktober 2020.

  Behörighet

  För att vara behörig till Kungliga och Hvitfeldska stipendiet ska du

  • vara student vid Göteborgs universitet på kandidat- eller masternivå,
  • ha slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län (se karta nedan),
  • vara född i Göteborgs stift alternativt folkbokförd där när du började i gymnasiet inom stiftet,
  • vara mindre bemedlad, dvs din årsinkomst understiger 120 000 kr och förmögenhet 100 000 kr,
  • klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras vid statlig universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers.
   Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett.


  Stipendium kan endast erhållas en gång.

  Karta över f.d. Göteborgs och Bohus län

  Ansökan

  Din ansökan ska innehålla följande:

  • Underskriven ansökningsblankett som hittas på stiftelsens hemsida Kungliga och Hvitfeldska stiftelsen,
  • Slutbetyg från din gymnasieskola,
  • Personbevis där födelseort framgår,
  • Resultatintyg från Ladok.


  Ansökningshandlingarna ska skickas in per post till Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg. Märk kuvertet med ”Kungliga och Hvitfeldska stiftelsen” Ansökan ska vara inkommen senast 9 oktober 2020.

  Ofullständig eller sent inkommen ansökan behandlas ej.

  Beslut

  Stipendierna delas ut av stiftelsens styrelse efter förslag från universiteten.

  Frågor

  Om du har frågor om stipendiet, kontakta stipendier@gu.se

 • Bergliot Kihlberg Andersson

  Stiftelsen Bergliot Kihlberg Anderssons stipendiefond utlyser vartannat år ett stipendium på 15 000 kronor till en student på grundnivå.


  Ansökningsomgången är öppen! Sista ansökningsdag är 26 oktober.

  Ändamål: "Främja ungdoms utbildning och vetenskaplig forskning genom utdelning av stipendier till studerande vid Göteborgs Universitet, vilka härstammar från Lysekil och genomgått gymnasieutbildning där"

  Behörighet

  För att vara behörig till stipendiet ska du:

  • studera inom grundläggande utbildning vid Göteborgs universitet och
  • härstamma från Lysekil och har genomgått gymnasiet där.

   

  Ansökan

  Din ansökan ska innehålla följande information:

  • Namn, adress och telefonnummer eller e-postadress,
  • Kortfattad personbeskrivning (max en sida),
  • Motivering på vilket sätt stipendiet ska användas,
  • Resultat- och registreringsintyg från Ladok. Det ska framgå hittills uppnådda studieresultat och att du är registrerad för studier innevarande termin,
  • Personbevis där födelseort framgår eller handling som styrker att någon i sökandens nära släktkrets ("på mödernet eller fädernet i rätt nedstigande led i någon generation") varit skriven i Lysekil,
  • Vidimerad kopia av avgångsbetyg från gymnasieskola i Lysekil,
  • Övriga handlingar som du vill åberopa.

   
  Ansökan skickas till Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg. Märk kuvertet "Bergliot Kihlberg Anderssons stipendiefond.

  Frågor

  Om du har frågor om Stiftelsen Bergliot Kihlberg Anderssons stipendiefond, kontakta stipendier@gu.se

 • Adlerbertska hospitiestiftelsen - för gäststudenter

  Du som är gäststudent vid Göteborgs universitet har möjlighet att få ett stipendium från Adlerbertska Hospitiestiftelsen. Stipendiebeloppet varierar, senaste åren har det varit 4000-5000 kr per stipendium.
     Ansökan är för närvarande stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2021.

  Behörighet

  För att vara behörig till Adlerbertska Hospitiestiftelsen

  • ska du vara gäststudent vid Göteborgs universitet och ha för avsikt att återvända till ditt hemland efter studierna,
  • ska du vara registrerad vid Göteborgs universitet under stipendieåret,
  • Ska studieperioden omfatta minst tre månader,
  • får du inte svenskt studiestöd (CSN),
  • Har du inte permanent uppehållstillstånd i Sverige,
  • Har du inte fått stipendiet förut.


  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Komplett ansökan ska bekräftas med BankID, alternativt skrivas ut, undertecknas och skickas in med post till Stipendienämnden, Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg. Pappersansökan ska ha inkommit till Göteborgs universitet senast fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag. För sent inkommen ansökan beaktas inte.

  Ansök här!

  Frågor

  Om du har frågor, kontakta stipendier@gu.se

 • Stipendier för studenter vid "Filosofisk fakultet"


  Göteborgs universitet har sina rötter i Göteborgs högskola som bestod av de filosofiska fakulteterna. De stiftelser som fanns vid Göteborgs högskola delar än idag ut stipendier och bidrag till studenter, forskarstuderande, professorer och lektorer verksamma inom det "filosofiska fakultetsområdet" vid Göteborgs universitet.
  Till "filosofiska fakultetsområdet" räknas institution som innan den 1 juli 1977 ingick i någon av de dåvarande filosofiska fakulteterna.

  Vad räknas som filosofisk fakultet?

  • Samtliga institutioner vid Humanistiska fakulteten,
  • Samtliga institutioner vid Naturvetenskapliga fakulteten,
  • Samtliga institutioner vid Handelshögskolan,
  • Följande institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten:Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för globala studier,
  • För Utbildningsvetenskapliga fakulteten räknas studerande inom till exempel ämnet pedagogik (Lärarprogram ingår ej).
    

  Ansvarig för utdelning av filosofiska fakulteternas stipendier och bidrag är Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd.

 • Donationsnämndens stipendier

  Du som är student vid en institution som räknas till ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet kan söka Donationsnämndens studiestipendium. Stipendiebeloppet är 10 000 kr eller enligt särskilda bestämmelser.


  Ansökningsomgången är för närvarande stängd. Nästa ansökningsomgång är 1 december 2020 till 1 februari 2021.

   

  Behörighet

  För att vara behörig donationsnämndens stipendium ska du

  • vid ansökningstillfället vara registrerad vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
  • studerat minst två terminer och tagit minst 60 högskolepoäng vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
  • vara aktivt studerande vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet det kalenderår stipendiet delas ut. (Som aktivt studerande räknas den som bedriver studier på hel- eller halvfart, dvs kommer att ta sammanlagt 30 hp under kalenderåret),
  • ha en inkomst under 180 000 kr,
  • inte fått stipendiet på grund/avancerad nivå förut.

   

  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Om din ansökan gäller någon särskild stiftelse ska det anges. Komplett ansökan ska bekräftas med BankID eller skickas in med post till Göteborgs universitet, att. Jenny Brandin, Box 100, 405 30 Göteborg.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut tas av Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd

  Redovisning

  Studenter på grund- och avancerad nivå ska inte rapportera kostnader.

  Återbetalning

  Om förändringar inträffar under stipendieåret som kan påverka rätten till stipendiet ska du meddela Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd. Om nämnden gör bedömning att du inte längre har rätt till stipendiet ska det återbetalas.

  Frågor

  De vanligaste frågorna om Donationsnämndens stipendier finns besvarade här: Vanliga frågor

  Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta stipendier@gu.se

  Stiftelser som finansierar donationsnämndens stipendier

  Stiftelsen Paul och Marie Berghaus´ donationsfond
  Stiftelsen Stipendiefonden Viktor Rydbergs minne
  Stiftelsen Charlotta Amalia Nybergs stipendiefond - "mindre bemedlade vid högskolan studerande, vilka ådagalagt mer framträdande intresse och begåvning för konst- och litteraturhistoriska studier"
  Stiftelsen Ada Clases stipendiefond - "obemedlade, ordentliga manliga studerande"
  Stiftelsen Johannes Paulsons stipendiefond - studerande som ägnar sig åt klassisk filologi har företräde
  Stiftelsen David Carnegies stipendiefond
  Stiftelsen Ludvig och Elin Stavenows stipendiefond
  Stiftelsen Otto och Anna Platins stipendiefond
  Stiftelsen Gabriel Heymans stipendiefond
  Stiftelsen Christofer och Tora Myhres stipendiefond
  Stiftelsen James Carnegies stipendiefond
   

 • Udda bidrag ur Berghaus

  Bidrag kan sökas för olika ändamål till gagn för studenter inom "det filosofiska fakultetsområdet" vid Göteborgs universitet.


  Ansökningsperioden är stängd. Nästa ansökningsomgång är 15 januari - 25 februari 2021.

  Bidrag delas ut för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar m.m. inom det "filosofiska fakultetsområdet". Bidrag kan också delas ut som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller som delfinansiering av olika projekt till gagn för studenter inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.

  Belopp

  Vid senaste utdelningen, år 2020, utdelades totalt 250 000 kr. Ett enskilt bidrag brukar vanligtvis vara av storleksordningen 5 000 – 20 000 kr.

  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem.
  Ansökan är komplett när den har status ”Inskickad” och behöver inte signeras eller skickas in per post.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut tas av: Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd

  Återrappportering

  Beviljade medel ska användas under det år de delas ut. En kortfattad redogörelse för hur bidraget utnyttjats ska lämnas in till donationsnämnden därefter. Redogörelsen ska innehålla en ekonomisk redovisning av hur pengarna använts (kvitton bifogas)
  samt några rader om hur projektet genomförts.

  Stiftelse som finansierar bidraget

  Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond

  Frågor

  Om du har frågor om Udda bidrag ur Berghaus, kontakta stipendier@gu.se

 • Stiftelsen Gunnar Fröbergs minnesfond

  Två stipendier delas ut till studenter inom "filosofisk fakultet" med funktionsnedsättning, kronisk- eller akut sjukdom. Beloppet är 15 000 kr.

  Ansökan är öppen! Sista dag för ansökan är 11 september 2020.

  ”Understöd åt en eller två studenter vid filosofisk fakultet såsom bidrag till deras utbildning. Dessa skall företrädesvis studera moderna språk. Understöd ska utdelas till studenter, som på grund av handikapp, mer eller mindre kronisk eller akut sjukdom under senaste år haft svårigheter att kämpa med för att kunna genomföra sina studier.”

  Behörighet

  För att vara behörig till stipendiet ska du:

  • vid ansökningstillfället vara registrerad och studerat minst en termin vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
  • vid ansökningstillfället tagit minst 30 högskolepoäng vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
  • vara aktivt studerande vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet det kalenderår stipendiet delas ut. Som aktivt studerande räknas den som studerar på hel- eller halvfart, det vill säga kommer att ta sammanlagt 30 hp under kalenderåret,
  • kunna styrka funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller akut sjukdom genom läkarintyg.


  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem.
  Du som studerar moderna språk ska ange det i motiveringen för att få förtur. Alla sökande ska bifoga läkarintyg och resultat- och registreringsintyg från Ladok. Komplett ansökan ska bekräftas med BankID, alternativt skrivas under och skickas per post till Göteborgs universitet, J Brandin, Box 100, 405 30 Göteborg. Märk kuvertet med "Stiftelsen Gunnar Fröbergs Minnesfond".
  Ofullständig ansökan beaktas ej.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut om tilldelning tas av filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd och meddelas alla sökande i slutet på oktober.

  Frågor

  Om du har frågor om Stiftelsen Gunnar Fröbergs Minnesfond, kontakta stipendier@gu.se

   

 • Stipendier per fakultet

  Flera stipendier är knutna till studenter vid en viss fakultet. Nedan hittar du information under respektive fakultet.

   

 • Handelshögskolan

  Här hittar du information om stipendier som riktar sig till studerande vid Handelshögskolan.

  Länk till Handelshögksolans sida om stipendier

 • Humanistiska fakulteten

  Just nu finns ingen information om stipendier att söka för studerande vid Humanistiska fakulteten.

 • IT-fakulteten

  Studenter som studerar på något av IT-fakultetens program och är i färd med att skriva uppsats på kandidat- eller masternivå kan söka Uppsatsstipendium inom sök och findability.

  Uppsatsstipendium inom Sök och Findability

  Studenter vid institutionen för data- och informationsteknik (CSE) kan söka Lars Paretos resestipendium.

  Lars Paretos resestipendium

 • Konstnärliga fakulteten

  Studenter vid Konstnärliga fakulteten kan söka följande stipendier:

  Högskolan för scen och musik

  HDK- Valand Högskolan för konst och design

 • Naturvetenskapliga fakulteten


  Det finns för närvarande ingen information om stipendier som utlyses specifikt vid Naturvetenskapliga fakulteten.

   

 • Sahlgrenska akademin
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten

  Det finns för närvarande ingen information om stipendier som utlyses specifikt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

 • Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Göteborgs folkskoleseminariers minnesfond
   

  Du som studerar på lärarprogram har möjlighet att ansöka om stipendium på 15 000 kr från Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond.


  Ansökan är öppen! Sista dag för ansökan är 15 oktober.

  Behörighet
   

  • du studerar på något av följande program:
   -Förskollärarprogrammet
   -Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, F-3 eller 4-6
   -Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9
   -KPU, VAL, ULV med inriktning fritidshem och/eller grundskola.
  • din bruttoinkomst för föregående år understiger 180 000 kr.
  • du har minst 30 godkända högskolepoäng inom de program som fastställts ovan
  • du har fått stipendiet max en gång tidigare.


  Ansökan

  I din ansökan ska du bifoga följande:

  • Resultatintyg från Ladok över hittills godkända högskolepoäng på lärarprogram vid Göteborgs universitet.
  • Registreringsintyg från Ladok som visar att du är registrerad på lärarprogram vid Göteborgs universitet.
  • Inkomstdeklaration, skattebesked eller motsvarande (senast tillgängliga). Finns att hämta på Skatteverkets hemsida skatteverket.se.


  Observera att om något av ovanstående saknas, kan din ansökan inte behandlas.

  Ansök här!


  Urval

  De sökande rangordnas efter antal godkända högskolepoäng inom de program som fastställts ovan. Studenter som får stipendiet för första gången prioriteras framför de som fått stipendiet tidigare. Beslut om tilldelning av stipendium görs av dekan och kan inte överklagas.

  Frågor

  Om du har frågor om Göteborgs folkskoleseminarers minnesfond, kontakta stipendier@gu.se
   

   

 • Stipendier för utlandsstudier

  Ska du studera utomlands? Du hittar information om utlandsstudier här:

  Stipendier för utlandsstudier
   

  Hur hittar jag fler stipendier?

  Nedan finns tips på stipendiekonsulter och databaser där du kan söka efter fler stipendier.

 • Hjälp att hitta stipendier

   

  AllaStudier.se
  Har en sida med information om hur man hittar stipendier.
  AllaStudier.se

  European Funding Guide
  Sök bland 12 320 stipendier, bidrag och annat ekonomiskt stöd för att hitta pengar för din utbildning (kandidat-, magister- eller doktorandnivå). Tjänsten är gratis!
  European Funding Guide

  Fackförbund.com
  Ett flertal fackförbund erbjuder stipendier för olika ändamål. Det kan till exempel vara för studier och kompetensutveckling i Sverige eller utomlands, för att genomföra ett forskningsprojekt eller för att förverkliga en idé som förbättrar din arbetsplats.
  Fackförbund.com

  Fackförbunden inom LO, TCO och Saco
  Många av de svenska fackförbunden har egna stiftelser som delar ut stipendier till dess medlemmar. Stipendierna har ofta fokus på utbildning eller kultur.
  Fackligaorganisationer.se

  GlobalGrant
  Databas med tusentals både svenska och utländska stipendier. Obs! Göteborgs universitet har abonnemang hos GlobalGrant. Studenter och anställda kan använda tjänsten - det enda som krävs är att datorn är på GU:s nätverk. GlobalGrant tipsar också om hur du skriver en ansökan.
  GlobalGrant

  Göteborgs stad
  Göteborgs Stad förvaltar ett antal stiftelser för olika ändamål. Du kan till exempel ansöka om stipendium för fortbildning eller annan typ av studier eller ansöka om ekonomiskt understöd.
  Göteborgs stad

  Länsstyrelsens stiftelsedatabas
  Stiftelsedatabasen är avsedd att vara ett hjälpmedel för dem som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, t.ex. för att söka stipendier och bidrag.
  Länsstyrelsens stiftelsedatabas

  Stipendieguiden.com
  Information om hur du hittar stipendier.
  Stipendieguiden.com

  Studentstipendium.se
  Studentstipendier.se

  Studentum.se
  Har en sida med information om hur man hittar stipendier
  studentum.se

  Studier.se
  Har samlat ett gäng användbara länkar för dig som är på jakt efter att dryga ut din studentekonomi med ett stipendium eller två.
  Studier.se

Stipendium för lärarstudenter!

Som lärarstudent kan du söka stipendium ur stiftelsen Göteborgs folkskoleseminariers minnesfond. Se mer information under utbildningsvetenskapliga fakulteten längre ner på denna sida.

Sidansvarig: Ekonomienheten|Sidan uppdaterades: 2020-09-07
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/stipendier/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2020-09-27

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?