Bild
På sjuksköterskeprogrammet får du bland annat träna på att ta blodprov.

Sjuksköterskeprogrammet

Program
V1SSP
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Sjuksköterskeprogrammet på gu.se.

Här har vi samlat information och kontaktuppgifter till dig som studerar på sjuksköterskeprogrammet. Här finns t.ex. programöversikt, tentamensschema och annat som du kan behöva som student.

Med anledning av revidering av utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet finns det nedan olika information på sidan beroende på när du har påbörjat programmet.

För dig som påbörjar dina studier H24 kommer du att gå programmet enligt en ny utbildningsplan. För dig som har påbörjat studierna på programmet innan H24 går du enligt den nuvarande planen. Dock kommer de valbara kurserna i T5 att tas bort och en ny kurs ersätta dem för alla oavsett när du påbörjade dina studier. Det innebär också att möjligheten till internationella utbyten kommer att pausas från H24. Läs mer under rubriken studera utomlands. 

Kontakt

Anna Dencker
Anna Dencker
Programansvarig

Programansvarig svarar på övergripande frågor om innehållet i programmet. För innehåll i specifika kurser bör du kontakta kursansvarig, som du hittar i Canvas.

Gabi Oesterling
Studievägledare

Studievägledare hjälper dig med frågor om studieteknik, studieuppehåll, att planera din studiegång och allmänna frågor om studier på Göteborgs universitet.

Isabella Svelid
Programsamordnare
Josef Thoresen
Utbildningsadministratör Termin 1-3

Utbildningsadministratör hjälper dig t.ex. med frågor om registrering, tentamen och övrig administration.

Peder Lindgren
Utbildningsadministratör Termin 4-6

Utbildningsadministratör hjälper dig t.ex. med frågor om registrering, tentamen och övrig administration.

Utbildningsplan

Här hittar du aktuell utbildningsplan för programmet. I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmets mål och innehåll.

Gäller för antagna innan H24

Ny utbildningsplan (gäller för antagna från H24)

Programmets upplägg

I programöversikten kan du se hur kurserna i programmet är organiserade.

Gäller för antagna innan H24

Gäller för antagna efter H24

Ansökningar

Under studiernas gång händer det ibland att du tex behöver söka studieuppehåll, tillgodoräknande eller ansöka om anpassad examination.
Fyll i din ansökan digitalt och skicka den helst via e-post till ansvarig administratör på programmet.

Här hittar du blanketter och webformulär
Blanketter och ansökningsformulär

Förkunskapskrav och dispens

Uppflyttning till kommande kurs inom programmet sker automatiskt under förutsättning att du uppnår behörighetskraven. Nedan anges de behörighetskrav som gäller för kurser i sjuksköterskeprogrammet. Behörighetskraven finns även specificerade i respektive kursplan.

Inför kurser som startar på vårterminen

Termin 3: Samtliga kurser från termin 1 ska vara godkända senast sex veckor innan föregående termins slut.

Termin 4: Samtliga kurser från termin 1 och 2 ska vara godkända senast sex veckor innan föregående termins slut.

Termin 5: Samtliga kurser från termin 1, 2 och 3 ska vara godkända senast sex veckor innan föregående termins slut.

Termin 6: Samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 ska vara godkända senast sex veckor innan föregående termins slut.

Inför kurser som startar på höstterminen

Termin 3: Samtliga kurser från termin 1 ska vara godkända senast sex veckor innan föregående termins slut.

Termin 4: Ska samtliga kurser från termin 1 och 2 ska vara godkända senast sex veckor innan föregående termins slut.

Termin 5: Samtliga kurser från termin 1, 2 och 3 ska vara godkända senast sex veckor innan föregående termins slut.

Termin 6: Samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 ska vara godkända senast sex veckor innan föregående termins slut.

Undantag från behörighetsvillkor

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du ansöka om dispens. Det är du själv som ansvarar för att söka dispens från behörighetskraven om du inte uppfyller dem. Du är välkommen att kontakta studievägledare om du behöver hjälp och stöd i din studieplanering.

Om du inte uppnår behörighetskraven

Om du inte är behörig att påbörja nästkommande termin behöver du ta igen de moment som saknas. Kontakta studievägledare för upprättande av studieplan. När du tagit igen momenten som saknades ansöker du om återupptag av studier.
Institutionen följer Sahlgrenska akademins regler för kursplatstilldelning och prioriteringsordning för återupptagande av studier.

Tentamensschema

Här hittar du aktuellt tentamensschema med datum för anmälningsintervall. Omtentamen kan infalla efter terminsslut. Du anmäler dig till tentamen i Ladok inom det tidsintervallet som finns angivet. Det är inte möjligt att efteranmäla sig.

Om du har frågor om tentamensadministrationen vänder du dig till kursadministratör på aktuell kurs. Om din fråga gäller anpassningar är du välkommen att mejla Studenttorget. E-post: studentexpedition@fhs.gu.se

Tentamensschema H24

Tentamensschema V24

Canvaslänkar

Gäller för dig som påbörjade dina studier innan H24.
Via länkarna nedan kommer du till respektive kursöversikt i Canvas. Innan registrering hittar du schema, studiehandledning, kursplan och litteraturlista här.

Termin 1

OM4260 Omvårdnad som profession och ämne HT24

OMRA05 Anatomi och fysiologi I HT24

OM4311 Anatomi och fysiologi II samt näringslära HT24

OMRA10 Introduktion till vetenskaplig metod HT24

Termin 2

OM6200 Mikrobiologi HT24

OM6210 Symptom och tecken på ohälsa HT24

OM6220 Farmakologi och läkemedelshantering HT24

Termin 3

OM4280 Omvårdnadens teori och praktik HT24

OM4290 Hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv HT2

Termin 4

OM4360 OM4360 H24 Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa  HT24

OMRA20 OMRA20 H24 Vetenskaplig metod  HT24

Termin 5

OM4400 Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer HT24

OM5250 Examensarbete i omvårdnad  HT24

OM4500 Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer II HT24

Termin 6

OM4381 Ledarskap och lärande HT24

OM4390 Klinisk omvårdnad HT24

VFU

Kontakt VFU-administrationen


Kontaktlärare

Kontaktläraren fungerar som stöd både för dig som student och för handledare. Kontaktläraren kan du höra av dig till om du upplever problem under din VFU eller har frågor om att uppnå dina mål m.m.

 

Tidsplan VFU

I tidsplanen kan du se vilka datum som gäller för Praktikplatsen.se, t.ex. när det är dags att önska VFU-plats. 

Tidsplan VFU H24 (pdf 0,3 mb)


Mer information om VFU

Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför din VFU-period, Praktikplatsen.se, vaccinationer och vart du vänder dig om något skulle hända.

Mer information om VFU

Intyg om kort VFU används när du som student gör korta VFU-perioder som inte innebär någon bedömning eller examination. Intyget skrivs under av handledare.

Intyg om kort VFU (pdf 0,1 mb)


Bedömningsunderlag (BeVut)

Bedömningsunderlag (BeVut) är till för att du som student och din handledare ska veta vad som förväntas av dig inför din VFU-period. Du lämnar in blanketten ifylld till kursansvarig direkt efter VFU-periodens slut

   

  Läraktiviteter

  Som stöd för studenter och handledare på VFU finns dokument med läraktiviteter. Dessa innehåller information om vad du som student förväntas lära dig på din VFU.

   

  Igentagning av VFU

  Om du av någon anledning inte har kunnat slutföra din VFU-placering på Sjuksköterskeprogrammet behöver du meddela att du önskar genomföra VFU vid ett nytt tillfälle. Det gör du genom att ansöka om återupptag av studier. I kommentarerna kan du skriva vilken termin du önskar ta igen VFU i.
  I länken hittar du ansökan om återupptag.

  Blanketter och ansökningsformulär

  VFE- Verksamhetsförankrat examensarbete

  Varje termin skriver studenter i sjuksköterskeprogrammet examensarbeten inom områden som är kopplade till den kliniska verksamheten. Examensarbetena har ett stort värde för utvecklingen av vården. Genom att göra ett examensarbete kopplat till ett ämne från en verksamhet utvecklar det både studenternas lärande med koppling till den kliniska verksamheten samt att verksamheten får ny kunskap som kan användas i utvecklingen av vården. Vi arbetar ständigt för en god samverkan mellan universitet och den kliniska verksamheten och hoppas att detta skall vara intressant för både studenter, kombinationsanställda och personer från både slutenvård, kommunal och primärvård. Ni som studenter är själva ansvariga för att ta kontakt med verksamheterna om ni är intresserade av ett specifikt projekt. Se projekten som verksamheterna erbjuder här. (använd webbläsare Edge, Chrome eller Safari)

  KTC Kliniskt träningscentrum

  Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Sahlgrenska akademin är en resurs för alla som studerar här. KTC är en vårdavdelning där studenterna får lärarledd metodundervisning, simulering med fokus på omhändertagande av akut sjuka patienter, teamarbete, egenträning för studenterna samt interprofessionella utbildningsmoment.
  Länk till sidan för KTC

  Huvudområde

  Programmet har sin grund inom huvudområdet omvårdnad. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

  Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn och omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. Utgångspunkten är att främja ett meningsfullt liv trots sjukdom eller funktionsvariation, samt att möjliggöra en värdig död. Fokus för huvudområdet omvårdnad är att lindra lidande, främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa på individ-grupp- och samhällsnivå.

  Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också från personers resurser och förmåga att hantera sin livssituation. Personers reaktioner på och tolkning av sin sjukdom eller livssituation är i fokus. Centralt för omvårdnad är en vårdande miljö samt en strävan efter jämlika relationer mellan vårdare, patient och närstående. Vårdrelationen präglas av empati, förståelse och respekt samt bygger på kontinuitet, trygghet, tillit och bevarande av integritet. Forskningen ska förklara, bredda eller fördjupa förståelsen för frågeställningar inom huvudområdet.

  Huvudområdet omvårdnad är grunden för ett självständigt kompetensområde för sjuksköterskor. Kompetensområdet innefattar ett etiskt förhållningssätt, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt vård och behandling, organisation och ledning, utveckling och utbildning samt forskning och innovation.

  Studera utomlands

  INTERNATIONELLA STUDENTUTBYTEN PÅ SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PAUSAS FRÅN H24

  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har tyvärr inte i nuläget möjlighet att erbjuda internationella studentutbyten för sjuksköterskeprogrammets studenter.
  Från och med hösten 2024 och tills vidare kommer inget internationellt studentutbyte vara möjligt att genomföra inom programmet.  

  Vår ambition är att åter igen kunna starta upp våra internationella studentutbyten på sjuksköterskeprogrammen inom en inte allt för avlägsen framtid.

  Institutionen har många utmaningar av ekonomisk karaktär, bl a pga den ökad inflationen, ökade lokalkostnader men också pga en sämre genomströmning av studenter i programmet, dvs studenter läser inte utbildningen på 6 terminer utan tar längre tid på sig. Utöver dessa faktorer så är tillgången till VFU-platser i regionen ansträngd, bl a med anledning av de nya krav som EU nu ställer på svenska lärosäten vad avser mängden VFU i sjuksköterskeutbildningen. Vi kan därför i nuläget inte erbjuda internationella studenter praktik, detta är något som våra utländska partneruniversitet efterfrågar. Vi måste prioritera våra egna studenter.

   

  Institutionens resebidrag

  Institutionen vid vårdvetenskap och hälsa delar varje termin ut resebidrag på vardera 5.000 SEK för utresande studenter. Alla studenter på både grund och avancerad nivå vid institutionens program kan söka bidraget.

  Kriterier för att tilldelas institutionens resebidrag:

  • Stipendiet kan tilldelas den student som tidigare inte fått stipendie från Erasmus eller SA-anknutna stipendier (SA resestipendium)
  • Vid konkurrens, dvs när antal sökande överstiger antal stipendier, prioriteras studenter med CIM-meriter
  • Student som söker bidraget måste fylla i blanketten "resebidrag" samt lämna/posta/maila originalkvitton och underlag på minst det belopp som ska betalas ut vid hemkomst.

  Blankett för ansökan om institutionens resebidrag
  Maila din ansökan till Karin Renås karin.renas@gu.se

  Certificate of International merits

  Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom.