Bild
Som röntgensjuksköterska får du lära dig att hantera avancerad teknisk utrustning.

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Program
V1RTS
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Röntgensjuksköterskeprogrammet på gu.se.

Här har vi samlat information och kontaktuppgifter till dig som studerar på röntgensjuksköterske-programmet. Här finns t.ex. programöversikt, tentamensschema och annat som du kan behöva som student.

Med anledning av revidering av utbildningsplan för röntgensjuksköterskeprogrammet finns det nedan olika information på sidan beroende på när du har påbörjat programmet.

För dig som kommer att påbörja dina studier H24 blir programmet enligt en ny utbildningsplan. För dig som har påbörjat studierna på programmet innan H24 går du enligt den nuvarande planen.

Kontakt

May Bazzi
May Bazzi
Programansvarig

Programansvarig svarar på övergripande frågor om innehållet i programmet. För innehåll i specifika kurser bör du kontakta kursansvarig, som du hittar i Canvas.

Gabi Oesterling
Studievägledare

Studievägledare hjälper dig med frågor om studieteknik, studieuppehåll, att planera din studiegång och allmänna frågor om studier på Göteborgs universitet.

Camilla Torstensson
Programsamordnare

Programsamordnaren hjälper dig t.ex. med frågor om registrering, tentamen och övrig administration.

Utbildningsplan

Här hittar du aktuell utbildningsplan för programmet.

 Gäller för antagna innan H24

Ny utbildningsplan (gäller för antagna från H24)

Programmets upplägg

I programöversikten kan du se hur kurserna i programmet är organiserade.

Gäller för antagna innan H24

Gäller för antagna från H24


Ansökningar

Under studiernas gång händer det ibland att du tex behöver söka studieuppehåll, tillgodoräknande eller ansöka om anpassad examination.
Fyll i din ansökan digitalt och skicka den helst via e-post till ansvarig administratör på programmet.

Här hittar du blanketter och webformulär
Blanketter och ansökningsformulär

Förkunskapskrav och dispens

Uppflyttning till kommande kurs sker automatiskt under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven. Se även respektive kursplan.
Behörighetskraven ska vara uppfyllda senast vid terminsstart.

Nedan anges de behörighetskrav som gäller för röntgensjuksköterskeprogrammet.

Termin 3: Samtliga kurser från termin 1 ska vara godkända.
Termin 4: Samtliga kurser från termin 1 och 2 ska vara godkända.
Termin 5: Samtliga kurser från termin 1, 2 och 3 vara godkända.
Termin 6: Samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 ska vara godkända.

Undantag från behörighetsvillkor
Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du ansöka om dispens. Det är du själv som ansvarar för att söka dispens från behörighetskraven om du inte uppfyller dem. Du är välkommen att kontakta studievägledare om du behöver hjälp och stöd i din studieplanering.

Om du inte uppnår behörighetskraven
Om du inte är behörig att påbörja nästkommande termin behöver du ta igen de moment som saknas. Kontakta studievägledare för upprättande av studieplan. När du tagit igen momenten som saknades ansöker du om återupptag av studier.
Institutionen följer Sahlgrenska akademins regler för kursplatstilldelning och prioriteringsordning för återupptagande av studier.

Tentamensschema

Här hittar du aktuellt tentamensschema med datum för anmälningsintervall. Omtentamen kan infalla efter terminsslut. Du anmäler dig till tentamen i Ladok inom det tidsintervallet som finns angivet. Det är inte möjligt att efteranmäla sig.

Om du har frågor om tentamensadministrationen vänder du dig till kursadministratör på aktuell kurs. Om din fråga gäller anpassningar är du välkommen att mejla Studenttorget. E-post: studentexpedition@fhs.gu.se

Canvaslänkar

Via länkarna nedan kommer du till respektive kursöversikt i Canvas. Innan registrering hittar du schema, studiehandledning, kursplan och litteraturlista här.

Termin 1

RA4000 Introduktion till radiografi, H24
OMRA05 Anatomi och fysiologi I, H24
RA1010 Radiografi I, H24
RA4311 Anatomi och fysiologi II, H24

Termin 2
OM6540 Anatomi, fysiologi, farmakologi och mikrobiologi VT24
RA4040 Symtom och tecken på ohälsa VT24
OM6560 Klinisk omvårdnad inom somatisk vård VT24


Termin 3

RA2000 Strålning och teknik I HT24 (ges vid inst. för kliniska vetenskaper)
RA4051 RA4051 Radiografi - Diagnostiska undersökningar II, H24
RA2050 Strålning och teknik II HT24 (ges vid inst. för kliniska vetenskaper)
RA4061 RA4061 Symtom och tecken på ohälsa II, H24

Termin 4

RA4070 Radiografi - diagnostiska undersökningar III VT24
RA2080 Radiologisk diagnostik VT24 (ges vid inst. för kliniska vetenskaper)
OMRA20 Vetenskaplig metod VT24

Termin 5

RA4080 Förbättringskunskap, ledarskap och lärande del I H24
RA5000 radiologiska interventioner Grupp BH24
RA5000 radiologiska interventioner Grupp A H24
RA5010 Radiografi - diagnostiska undersökningar IV Grupp A H24
RA5010 Radiografi - diagnostiska undersökningar IV Grupp B H24
RA4090 Förbättringskunskap, ledarskap och lärande del II H24

Termin 6

RA2070 Examensarbete i Radiografi VT24
RA5020 Akutsjukvård, katastrofmedicin, strålsäkerhet och akuta röntgenundersökningar VT24

VFU

Camilla Torstensson
Kontaktperson för VFU

Kontaktpersonen ansvarar för tilldelning av platser eller om du inte kan påbörja eller slutföra din VFU.

Tidsplan VFU


Mer information om VFU

Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför din VFU-period, Praktikplatsen.se, vaccinationer och vart du vänder dig om något skulle hända.

Mer information om VFU

Dokument under VFU

Intyg om kort VFU 

Intyg om kort VFU används när du som student gör korta VFU-perioder som inte innebär någon bedömning eller examination. Intyget skrivs under av handledare.

Bedömningsunderlag

Bedömningsunderlag är till för att du som student och din handledare ska veta vad som förväntas av dig inför din VFU-period. Du lämnar in blanketten ifylld till kursansvarig direkt efter VFU-periodens slut.

Läraktiviteter

Som stöd för studenter och handledare på VFU finns dokument med läraktiviteter. Dessa innehåller information om vad du som student förväntas lära dig på din VFU.

 

KTC Kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Sahlgrenska akademin är en resurs för alla som studerar här. KTC är en vårdavdelning där studenterna får lärarledd metodundervisning, simulering med fokus på omhändertagande av akut sjuka patienter, teamarbete, egenträning för studenterna samt interprofessionella utbildningsmoment.
Länk till sidan för KTC

Huvudområde

Programmet har sin grund inom huvudområdet radiografi. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Huvudområdet radiografi utgår från ett humanistiskt perspektiv och fokuserar på frågor som syftar till förståelse för den enskilda patientens situation och hur olika bildgivande metoder används för att ställa diagnos, utföra och följa upp radiologiska behandlingar. Radiografi är ett huvudområde där röntgensjuksköterskan etablerar och vidmakthåller en vårdande relation i en högteknologisk miljö. Denna bygger på tillit, medkänsla, förståelse och respekt i det korta mötet med patienten, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Radiografi genererar kunskap utifrån den peri- radiografiska processen (före, under och efter) i relation till radiologiska undersökningar och behandlingar. Central kunskap inom radiografi är planering, genomförande och utvärdering av undersökning och behandling avseende bildkvalitet, stråldoser och patientsäkerhet. Dessa genomförs i samverkan med patient och närstående utifrån patientens behov och förutsättningar. Huvudområdet inbegriper kunskaper från omvårdnad, medicinsk vetenskap, medicinsk teknik, strålningsfysik och relationen dem emellan. Forskning inom huvudområdet ska förklara, bredda eller fördjupa förståelsen för frågeställningar inom området.

Huvudområdet är grunden för ett självständigt kompetensområde för röntgensjuksköterskor. Kompetensområdet innefattar ett etiskt förhållningssätt, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt vård och behandling, organisation och ledning, utveckling och utbildning samt forskning och innovation.

Studera utomlands

Som student på Röntgensjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att studera utomlands på utvalda terminer.

Bild
studera utomlands
studera utomlands

Ansökningsperioder 
Ansökningsperiod 1: 10 december - 1 februari (utresa ht/vt)
Ansökningsperiod 2: 1 september - 1 oktober (utresa vt)

Vart kan jag åka?

Termin 6
Möjlighet att förlägga delar av datainsamling för uppsatsen utomlands

Ida Mattiasson
Ida Mattiasson
Internationell samordnare

 

Institutionens resebidrag

Institutionen vid vårdvetenskap och hälsa delar varje termin ut resebidrag på vardera 5.000 SEK för utresande studenter. Alla studenter på både grund och avancerad nivå vid institutionens program kan söka bidraget.

Kriterier för att tilldelas institutionens resebidrag:

• Stipendiet kan tilldelas den student som tidigare inte fått stipendie från Erasmus eller SA-anknutna stipendier (SA resestipendium)
• Vid konkurrens, dvs när antal sökande överstiger antal stipendier, prioriteras studenter med CIM-meriter
• Student som söker bidraget måste fylla i blanketten "resebidrag" samt lämna/posta/maila originalkvitton och underlag på minst det belopp som ska betalas ut vid hemkomst.

Blankett för ansökan om institutionens resebidrag
Maila din ansökan till Karin Renås karin.renas@gu.se

Certificate of International merits

Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom.